Buscador

 • Estudios ( 0 )
 • Noticias ( 0 )
 • Profesores ( 0 )
 • Resto de la web ( 0 )

Exemples de com fer cites narratives en el text

Si el nom de l'autor apareix com a part de la narració, citem només l'any de la publicació entre parèntesi.

Walker (2000) comparó los tiempos de reacción.

Salas i D'agostino (2020) van concloure que els temps de resposta ...

Segons Martin et al. (2020) no es cumplien els acords

El nom de l'autor no apareix com a part de la narració, citem només l'any de la publicació entre parèntesi.

Un autor: (Luna, 2020)

Dos autors: (Salas & D'Agostino, 2020)

Tres autors o més: (Martin et al., 2020)

Utilitzem el mètode de cita autor-data; posem el cognom de l'autor i l'any de publicació, i s'insereix dins del text en el lloc adequat.

 • Ex. 1 Walker (2000) comparó los tiempos de reacción
 • Ex. 2 En un reciente estudio de los tiempos de reacción (Walker, 2000)

Si el nom de l'autor apareix com a part de la narració (Exemple 1), citem només l'any de la publicació entre parèntesi. En altres casos posem tant el nom com l'any, separats per coma i entre parèntesi (Exemple 2). Només inclourem l'any a la referència, tot i que també aparegui el mes. En el cas poc freqüent en que tant l'autor com l'any formin part de la narració, no posarem més informació entre parèntesi.

 • Ex. 3 En 2000, Walker comparó los tiempos de reacción.

Dins d'un paràgraf, no és necessari incloure l'any en les següents referències, sempre i quan no es pugui confondre amb altres estudis citats dins de l'article.

 • Ex. 4 En un estudio reciente acerca de los tiempos de reacción Walker (2000) describió el método ... Walker también encontró que ...

Si una llista de referències inclou publicacions realitzades per dos o més autors principals amb el mateix cognom, inclou les inicials del primer autor en totes les cites del text, encara que la data de publicació sigui diferent.

Les inicials ajuden al lector a evitar la confusió dins del text i a localitzar l'entrada a la llista de referències.

 • R.D. Luce (1959) i P.A. Luce (1986) también comentaron que ... J.M. Goldberg y Neff (1961) i M.E. Golderg i Wurtz (1972) estudiaron ...

Quan un treball no tingui autor, citi dins del text les primeres paraules de l'entrada en la llista de referències (habitualment, el títol) i l'any. Utilitzem cometes dobles al voltant del títol d'un article o capítol, i posem en cursiva el títol de la revista científica, llibre, fullet o informe:

 • Llibre sense autor: (Interpersonal Skills, 2019)
 • Article diari sense autor: ("Understanding Sensory Memory," 2018)

Considerem les referències de materials legals com a referències de treballs sense autor, per tant citem els decrets i la legislació per les primeres paraules de la referència i l'any (per més informació consultar apèndix 7.1 del manual, p. 216).

 • (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació)

Quan l'autor d'un treball es designa com anònim, citem dins del text la paraula anònim, seguit de coma i de la data:

 • (Anònim, 1998)

Les comunicacions personals poden ser cartes personals, memoràndums, alguns missatges electrònics (ex. e-mail, missatges de discussions en grup o butlletins electrònics), entrevistes personals, converses telefòniques, i altres similars.

En general totes les comunicacions personals no són incloses a la Bibliografia, perquè no tenen unes dades recuperables. Les cites de les comunicacions personals només es fan en el text. Dóna les inicials com també el cognom del comunicador, i també la data més exacta possible.

 • Ex. T.K. Lutes (comunicació personal, 18 d'abril, 2001)
 • (V.G. Nguyen, comunicació personal, 28 de setembre, 1998)

Utilitzi el seu criteri per citar altres formes electròniques com comunicacions personals: les xarxes on-line actuals tenen freqüentment un fòrum, que si són citades poden ser pertinents a nivell acadèmic.

Ordena les cites de dos o més obres dintre del mateix parèntesi, tal com apareixen a la Bibliografia.

Ordena dos o més obres del mateix autor (en el mateix ordre) per l'any de publicació.

Dóna un cop els cognoms de l'autor; i per a cada treball correlatiu/subsegüent del mateix autor, dóna només la data.

 • Ex. Investigación previa (Edeline i Weinberger, 1991, 1993)

Identifica els treballs del mateix autor (o pels mateixos dos o més autors en el mateix ordre) amb la mateixa data de publicació, amb els sufixos a, b, c, i així successivament, després de l'any repeteix l'any. Els sufixos s'assignen a la bibliografia, on aquest tipus de referències són ordenades alfabèticament pel títol, (article, capítol o treball complet).

 • Ex. Diversos estudios ( Johnson, 2003a, 2003b, en premsa; Zola-Morgan i Aquire, 2005a, 2005b)

Llista dos o més treballs realitzats per diferents autors a qui se cita dintre del mateix parèntesi en ordre alfabètic, pel cognom del primer. Separa les cites amb punt i coma.

EXCEPCIÓ: pots separar una cita important d'altres dintre del parèntesi, insertant una frase, tal com VEGEU TAMBÉ, abans de la primera de les cites restants, les quals han d'estar en ordre alfabètic.

 • Ex. (Minor, 2001; vegeu també Adams, 1999; Shafranske i Mahoney, 1998)

Usarem fonts secundàries amb moderació, quan el treball original no estigui imprès, no estigui disponible en una llengua que coneguem.
Dóna la font secundària en la Bibliografia. En el text dóna el nom de la obra original i fes una cita per la font secundària.

Ex. Si l'obra de Allport està citada en Nicholson i no t'has llegit l'obra de l'Allport, enumera la referència de Nicholson en la Bibliografia. Al text usa la següent citació:

 • Ex. el diari d'Allport (citat en Nicholson, 2003)

Ex. Si consultes un text A, en el que cita B i C i vols plasmar-ho en el cos del treball, hauries de fer:

 • L'estudi de B i C (citat en A), considera...

Els noms de grups funcionen com autors (corporacions, associacions, institucions del govern, grups d'estudi) i normalment s'escriuen de forma completa en la primera cita i s'abreugen en les següents sempre i quan l'abreviatura proporcioni suficient informació que permeti identificar l'autoria.

Exemple en que l'abreviatura permet identificar:

Llista de referències:

 • National Institute of Mental Health. (1999)
 • Instituto Mexicano del Seguro Social. (1994)

Primera cita dins del text:

 • (National Institute of Mental Health [NIMH], 1999)
 • (Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], 1994)

Cites subsegüents

 • (NIMH, 1999)
 • (IMSS, 1994)

Exemple en que l'abreviatura no permet identificar i s'ha d'escriure sempre:

Llista de referències:

 • University of Pittsburgh. (1993)
 • Universidad Iberoamericana. (1987)
 • Servei d'Ordenació Curricular d'Educació Infantil i Primària. (2012)

Quan un treball tingui dos autors, sempre citem tots dos noms cada vegada que aparegui la referència dins del text.

Quan un treball tingui tres o més autors citem el primer "et al."

 • Exemple 1 autor: (Luna, 2020) o Luna (2020)
 • Exemple 2 autors: (Salas & D'Agostino, 2020) o Salas i D'Agostino(2020)
 • Exemple 3 o més autors: (Martin et al., 2020) o Martin et al. (2020)
logo

Excelencia es futuro