Buscador

 • Estudios ( 0 )
 • Noticias ( 0 )
 • Profesores ( 0 )
 • Resto de la web ( 0 )

Exemples de com fer la llista de referències

 • American Psicological Association (APA) (Adaptació 7a edició anglesa)
 • La llista de referències s’ha de presentar a doble espai i cada entrada haurà de tenir sagnat francès.

 • Model

Nom de l'empresa (Any). Títol (versió) [Aplicació mòbil]. Plataforma descàrrega. http://www.abcd.com

 • Exemple

Epocrates (2019). Epocrates medical references (Versió 18.12) [Aplicació mòbil]. App Store. https://itunes.apple.com/us/app/epocrates/id281935788?mt=8

 • Model

Cognom, inicials del nom de l'autor. (Any de publicació de l'article). Títol de l'article: subtítol. Títol de la revista: subtítol, vol.(núm), pàgina inicial-pàgina final. DOI

 • Exemple

Ramírez-García, A., González-Fernández, N. & Salcines-Talledo, I. (2021). Familias vs. youtubers e instagrammers: adaptación del Alabama Parenting Questionnaire a la e-parentalidad en una muestra piloto. Aloma: revista de psicologia, ciències de l’educació i de l’esport Blanquerna, 39, (2), pp. 9-20. https://doi.org/10.51698/aloma.2021.39.2.9-20.

 • Model

Cognom, inicials del nom de l'autor. (Any de publicació de l'article). Títol de l'article: subtítol. Títol de la revista: subtítol, vol.(núm), pàgina inicial-pàgina final. DOI o URL

Si tenim DOI li donem prioritat envers l'URL.

 • Exemple

Giné-Garriga, M., Sansano-Nadal, O., Tully, M. A., Caserotti, P., Coll-Planas, L., Rothenbacher, D., Dallmeier, D., Denkinger, M., Wilson, J. J., Martin-Borràs, C., Skjødt, M., Ferri, K., Farche, A. C., McIntosh, E., Blackburn, N.E., Salvà, A., & Roqué Fíguls, M. (2020). Accelerometer-Measured Sedentary and Physical Activity Time and Their Correlates in European Older Adults: The SITLESS Study. Journals of Gerontology: Series A, 20(20), 1-9. https://doi.org/10.1093/gerona/glaa016

 • Model

Cognom, inicials del nom de l'autor. (any, dia mes). Títol de l'article: subtítol. Títol del diari, pàgina inicial-pàgina final.

 • Exemple

Esparch, P., Rius, N., Ferrer, M. & Martínez, G. (2020, 14 de juliol). Pols entre el Govern i la justícia per fer complir el confinament del Segrià: la Moncloa dona suport a la Generalitat, però la Fiscalia manté que és il·legal. Ara, pp. 4-5.

 • Model

Cognom, inicials del nom de l'autor. (any, dia mes). Títol de l'article: subtítol. Títol del diari. URL

 • Exemple

Molins Renter, A. (2020, 6 de juny). ¿Por qué las videoconferencias han terminado por cansarnos y estresarnos?. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/vivo/lifestyle/20200627/481723282865/videoconferencia-causa-fatiga-estres-zoom.html

 • Model

Autor corporatiu. (Any). Títol: subtítol (Menció de l'edició). Editorial.

 • Exemple

Universitat Ramon Llull. (1998). Memòria acadèmica: curs 1997-98. Universitat Ramon Llull.

Servei d’Ocupació Curricular. (2009). Currículum educació primària. Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació.

Servei d'Ordenació Curricular d'Educació Infantil i Primària. (2012). Currículum i orientacions educació infantil
primer cicle. http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0080/bfd2cd16-10d5-4103-aba2-ee9744b2399d/Curriculum-Infantil-0-3.pdf

1. Fins a 20 autors els posarem tots

 • Model

Cognom, inicials del nom de l'autor fins a 20. (Any). Títol: subtítol (Menció de l'edició). Editorial.

 • Exemple

Midgley, N., Ensink, K., Lindqvist, K., Malberg, N. & Muller, N. (2019). Tratamiento basado en la mentalización para niños: un abordaje de tiempo limitado. Desclée de Brouwer

2. 21 o més autors: Posem el noms dels 19 primers autors, després punts suspensius i afegim el nom de l'últim autor:

 • Model

Cognom, inicials del nom dels dinou primers autors del llibre, ... últim autor. (Any). Títol: subtítol (Menció de l'edició). Editorial.

3. Directors, compiladors com autors

 • Model

Cognom, inicials del nom del director o compilador (Abreviatura del tipus de funció realitzada *). (Any). Títol: subtítol (Menció de l'edició). Editorial.

 • Exemple

Rhoades, R. A. & Tanner, G. A. (Dirs.). (1997). Fisiología médica. Masson-Little.

*(Ed.) / (Eds.) editor/s
*(Comp.) / (Comps.) compilador/s
*(Coord.) / (Coords.) coordinador/s
*(Dir.) / (Dirs.) director/s

4. Sense autor conegut

 • Model

Títol: subtítol (Menció de l'edició). (Any). Editorial.

 • Exemple

Diccionari d'hoteleria i turisme. (2001). Edicions 62.

 • Model

Cognom, inicial del nom. (2010). Títol de capítol. A Nom i cognom de l'editor del llibre, Títol del llibre (pp. xxx-xxx). Editorial. DOI o URL

 • Exemple

Aron, L., Botella, M. & Lubart, T. (2019). Artes culinarias: el talento y su desarrollo. A RF Subotnik, P. Olszewski- Kubilius & FC Worrell (Eds.), La psicología del alto rendimiento: desarrollo del potencial humano en talento específico de dominio (pp. 345–359). Asociación Americana de Psicología. https://doi.org/10.1037/0000120-016

 • Model

Cognom, inicials del nom de l'autor del capítol. (Any). Títol del capítol del llibre: subtítol. A Nom i cognom de l'editor del llibre, Títol del llibre: subtítol (pàgines del capítol del llibre). Editorial.

 • Exemple

Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P., & Safren, S. A. (2019). Affirmative cognitive behavior therapy with sexual and gender minority people. A G. Y. Iwamasa i P. A. Hays (eds.), Culturally responsive cognitive behavior therapy: Practice and supervision (2a ed., pp. 287-314). American Psychological Association.

 • Model

Cognom, nom del guionista & cognom, nom del director. (any, dia mes). Títol del capítol ( Número de temporada, número d'episodi) [Episodi de TV]. A nom i cognoms del productors executius (productors executius), Títol de la sèrie. Productora de la sèrie.

 • Exemple

Favreau, J. (Guionista), & Filoni, D. (Director). (2019, 12 de novembre). Capítol 1 (Temporada 1, Episodi 1) [Episodi de TV]. A J. Favreau, D. Filoni, K. Kennedy, & C. Wilson (Productors executius), The Mandalorian. Lucasfilm; Golem Creations.

Les comunicacions personals poden ser cartes personals, memoràndums, alguns missatges electrònics (ex. e-mail, missatges de discussions en grup o butlletins electrònics), entrevistes personals, converses telefòniques, i altres similars.

En general totes les comunicacions personals no són incloses a la Bibliografia, perquè no tenen unes dades recuperables. Les cites de les comunicacions personals només es fan en el text.

 • Model

Cognom, inicials del nom del autor. (Any). Títol ponència: subtítol. A Nom Cognom (Ed., coord. etc). Títol congrés , (pàgina inici-pàgina final). Editorial.

 • Exemple

López Górriz, I. (2005). Papel de la mujer en la mejora social y búsqueda de la calidad de vida. A D. Limón Domínguez (Dir.). ¿Construimos alternativas educativas desde los movimientos sociales?: XVIII Jornadas de pedagogía social (pp. 21-28). GIEPAD

 • Model

Cognom, Nom. (Any, dia mes). Títol de l'entrada. Títol del blog. URL

 • Exemple

Prats, M.A. (2021, 6 abril). 2021 – Conferència: UB :Ús ètic, responsable i saludable de les TIC: Setmana del Máster EEATD. Educació, tecnologia i educació. https://www.prats.cat/2021-conferencia-ub-us-etic-responsable-i-saludable-de-les-tic-setmana-del-master-eeatd/

 • Model

Autor, A. A. (any). Títol [Infografia]. Editor. https://www.abcd.com

 • Exemple

Rossman, J., & Palmer, R. (2015). Sorting through our space junk [Infografia]. World Science Festival.
https://www.worldsciencefestival.com/2015/11/sàce-junk-infographic/

Introducció:

Els resultats d'una conversa o preguntes als bots conversacionals d'intel·ligència artificial no són recuperables per altres usuaris. Però, a diferència d'altra informació no recuperable, com les converses telefòniques o correus electrònics, no es poden citar com a "comunicacions personals".

Si heu utilitzat ChatGPT, Bard o altres eines d’IA, descriviu com heu utilitzat l’eina a la secció de metodologia o introducció del document.

Es recomana posar el text complet de les respostes llargues de ChatGPT en un annex del vostre document.

 • Model:

Empresa creadora. (Any). Nom del bot conversacional (Versió del programari) [Language model for dialogue applications]. URL

 • Exemple:

Es recomana, dins els text, descriure la pregunta o preguntes fetes al bot conversacional: "Quines són les diferències entre les filosofies cartesiana i platònica?".

OpenAI. (2023). ChatGPT (Versió 4.0) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

Sobre la citació de material legislatiu, el Manual de l’APA recomana que s’utilitzi la forma de citar legal vigent a cada país donat que l’estil del manual correspon a la llengua anglesa i al sistema legislatiu dels Estats-Units.

Per aquest motiu, us adrecem a la forma de citació de l’ISO 690 (TERMCAT), 3.2.2 Publicacions oficials

 • Model

País. "Títol". Publicació, data de publicació, número, pàgines

 • Exemple

Catalunya. "Decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica". Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (29 setembre 2022), núm. 8762, pp. 1-491.

 • Exemple

Garrido, A. (Dir.). (2012). Matemàtiques 3: primer trimestre: cicle mitjà d’educació primària. Edebé.

 • Model

Cognom, inicial del nom. (Any). Títol del llibre: subtítol. Editorial. http://www.abcd.com

 • Exemple

Cobo, C. & Moravec, J. W. (2011) Aprendizaje invisible: hacia una nueva ecología de la Educación. Universitat de Barcelona. http://aprendizajeinvisible.com/download/aprendizajeinvisible.pdf

Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2a ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000092-000

Vegeu "autors (diverses casuístiques)"

 • Model

Cognom, nom del director (Dir.). (any). Títol [Pel·lícula]. Estudi, nom de la productora o distribuidora.

 • Exemple

Forman, M. (Dir). (1975). One flew over cuckoo’s nest [Pel·lícula]. United Artists.

 • Model

Autor, A. A. (Amfitrió). (any inici-any final). Títol [podcast]. Plataforma. http://www.abcd.com

 • Exemple

Vedantam, S. (Amfitrió). (2015-present). Hidden brain [podcast]. NPR. https://www.npr.org/series/423302056/hidden-brain

 • Model

Autor, A. A. (any). Títol [Programa]. Presentació diapositives. https://www.abcd.com

 • Exemple

Housand, B. (2016). Game on! Integrating games and simulations in the classroom [PowerPoint]. Presentació
diapositives. https://www.slideshare.net/brianhousand/game-on.iagc-2016/

 • Model

Autor, A. A. (any). Títol de la tesis (Tesi doctoral / Treball final de grau ). Institució

 • Exemple

Herrero Esquerdo, O. (2003). De la ausencia de significado al significado de la ausencia: la construcción discursiva de los procesos de duelo en un caso de psicoterapia [Tesi doctoral]. Universitat Ramon Llull.

 • Model

Autor, A. A. (any). Títol de la tesis (Tesi doctoral / Treball final de grau ). Institució. http://www.abcd.com

 • Exemple

Ribalta Alcalde, D. M. (2016). Dones, esport i dictadura: la memòria oral d'esportistes catalanes durant la primera etapa del franquisme [Tesi doctoral]. Universitat Ramon Llull. http://hdl.handle.net/10803/352226

 • Model

Cognom, Nom autor. (Any). Títol test o escala. Editorial.

 • Exemple

Manual de test, escala o inventari

Tellegen, A., & Ben-Porath, Y. S. (2011). Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Restructured Form (MMPI-2-RF): Technical manual. Pearson.

Test, escala o inventari

Si podem sempre citem el manual, sino citarem el test directament.


Project implicit. (n.d.) Gender-Science IAT. https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html

 • Model

Autor, A. A. (any, dia mes). Títol [Vídeo]. Youtube. http://www.abcd.com

 • Exemple

Universidad Harvard. (2019, 28 agost). Pinza robótica suave para medusas [Video].Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs

 • Model

Autoria. (Any). Títol. Editor. URL

 • Exemple

Woodyatt, A. (2019, 10 de septiembre). Las siestas diurnas una o dos veces por semana pueden estar relacionadas con un corazón sano, dicen los investigadores. CNN. https://www.cnn.com/2019/09/10/health/nap-hearthealthwellness-intl-scli/index.html

Organización Mundial de la Salud. (2018). Las 10 principales causas de muerte. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10- causes-of-death

Quan l’autor de la pàgina i l’editor de la web són iguals, ometem el nom de l’editor per evitar que es repeteixi (com en l‘exemple de la Organización Mundial de la Salud).

 • Model

Autor, A. A. (Any). Títol [Webinar]. Editor. http://www.abcd.com

 • Exemple

Goldberg, J. F. (2018). Evaluating adverse drug effects [Webinar]. American Psychiatric Association. https://education.psychiatry.org/Users/ProductDetails.aspx?ActivityID=6172

TWITTER

 • Model

Autor, A. A. [@ ]. (Any, dia mes). Títol [Miniatura amb enllaç adjunt] [Tweet]. Twitter. http://www.abcd.com

 • Exemple

Gates, B. [@BillGates]. (7 setembre 2019). Hoy en día, es difícil para los investigadores diagnosticar a los pacientes de #Alzheimers lo suficientemente temprano como para intervenir. Un diagnóstico confiable, fácil y preciso sería [Miniatura amb enllaç adjunt] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/BillGates/status/1170305718425137152

 • Seguim les següents pautes:
  • Presentem nom de l’autor individual o grupal com en qualsevol altre referència. Després proporcionem l’identificador de twitter, començant pel signe @ entre claudàtors, seguit de punt.
  • Posem les primeres 20 paraules del tweet com a títol. Comptem una URL, un hastag o un emoji com una paraula i els incloem en la referència si formen part de les primeres 20 paraules.
  • Si el tweet inclou una imatge, un vídeo, una enquesta o una imatge en miniatura amb un enllaç, ho indiquem després del títol: [Imatge adjunta], [Vídeo adjunt], [Miniatura amb enllaç adjunt].

INSTAGRAM

 • Model

Autor, A. A. [@ ]. (Any, dia mes). Títol [Fotografies]. Instagram. http://www.abcd.com

Tipologies poden ser:

[Fotografies] [Vídeo] [Perfil] [Destacat]

 • Exemple

Zietz MOCAA [@zeitzmocaa]. (26 novembre 2018). Grade 6 learners from Parkfields Primary School in Hanover Park visited museum for a tour and workshop hosted by [Fotografies]. Instagram. https://www.instagram.com/p/BqpHpjFBs3b/

FACEBOOK

 • Model

Autor, A. A. (Any, dia mes). Títol [Imatge adjunta] [Actualització d'estat]. Facebook. https://www.abcd.com

 • Exemple

Noticias de la ciencia. (2019, 21 juny). ¿Eres fanático de la astronomía? ¿Le gusta leer sobre lo que los científicos han descubierto en nuestro sistema solar y más allá? [Imatge adjunta] [Actualizació d'estat]. Facebook. https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater

 • Seguim les següents pautes:
  • Si una actualització d’estat inclou imatges, vídeos, enllaços en miniatura a fonts externes o contingut d’una altra publicació de Facebook ( com quan es comparteix un enllaç), ho indiquem amb claudàtors.

TIK TOK

 • Model

Cognom, nom. [@nom usuari]. (Any, dia mes). Títol entrada. #hashtag [Vídeo]. Tik Tok.

Tipologies poden ser:

[Vídeo] [Perfil]

 • Exemple

Cook, P. [@chemteacherphil]. (2021, 17 setembre). Fighting fire with fire. #sciencetok #learnontiktok [Video]. TikTok.

logo

Excelencia es futuro