Chercheur

  • Études ( 0 )
  • Nouvelles ( 0 )
  • Enseignants ( 0 )
  • Reste du web ( 0 )

Sistema de qualificació

  • Les assignatures es puntuen en una escala de 10. La nota mínima per aprovar la matèria és de 5/10. Les notes inferiors a 5 són suspensos.
  • Totes les assignatures (excepte seminaris) tenen dues convocatòries. Les dates exactes d'examen per a cada assignatura es podran consultar al web aproximadament 1 mes abans de l'inici del període d'exàmens. Els estudiants d'intercanvi faran els exàmens en les mateixes condicions que els estudiants habituals.
  • 1 ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) equival a 10 hores de classe assistència i 15 hores dedicades al treball de l'estudiant fora de l'horari lectiu, per tant, 1 ECTS equival a 25 hores.
Alumna a classe de FCRI
Sistema de qualificació
NP No presentat NP L'alumne no es va presentar a l'examen.
PASS Apte Passa Rendiment satisfactori en activitats extraacadèmiques.
FX Suspès De 0 a 4,9 Es requereix un treball addicional considerable, l'alumne ha de tornar a l'examen.
D Aprovat De 5 a 6,9 Coneixement satisfactori dels continguts.
C De 7 a 8,9 Alumnes que demostrin un coneixement exhaustiu dels continguts de l'assignatura.
B Excel·lent De 9 a 10 Rendiment excepcional.
A Matrícula d'honor +9 Ultrapassa l'excel·lent.

logo

L’excellence est l’avenir