Durada 4 anys
Horari tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 2 febrer 2016
grauGNUT

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL afavoreix el tracte personal entre professor i estudiant, en un clima de diàleg i participació per tal de fomentar la capacitat creadora i estimular l'esperit crític.

Els estudiants reben una formació de caràcter humanístic i interdisciplinari, a partir de cinc grans blocs pedagògics: classes magistrals, aules seminaris, aules teoricopràctiques, pràctiques professionals i possibilitat de realitzar estudis a l'estranger.

Classes magistrals

Dedicades a les matéries de contingut teòric impartides per professor que excel.leixen en l'àmbit de la docència i la investigació, i són professionals en actiu.

Aules teoricopràctiques

Són classes de grups reduïts dedicades a desenvolupar els coneixements i les habilitats instrumentals de la professió, realitzant pràctiques de laboratori, tallers de les diverses materies, i simulant l'entorn professional mitjançant la resolució de situacions i casos clínics.

Seminaris en grups reduïts

Els Seminari són assignatures pròpies dels centres Blanquerna en que es fa un seguiment personalitzat dels estudiants, se'n potencia la iniciativa i s'hi desenvolupen les competències universitàries i professionals específiques de la disciplina de la nutrició i la dietètica. En els seminaris es treballa amb una metodologia fonamentada en l'aprenentatge basat en la resolució de problemes; s'aprèn a resoldre situacions relacionades amb la salut a través de la cerca d'informació, el plantejament de solucions, la discussió i el treball en equip, amb el seguiment d'un professor-tutor i en grups de 8-10 persones.

Pràctiques

Tots els estudiants realitzen pràctiques externes. Tenim conveni amb més de 40 centres sanitaris de referéncia (hospitalaris, comunitaris, socio-sanitaris, etc), empreses dalimentació, escoles, residències de la tercera edat, centres esportius, mitjans de comunicació, laboratoris de química, bioquímica i microbiologia, escoles de restauració, associacions i consultes privades en que es duen a terme les pràctiques professionals. Es calcula que el 40% dels graduats acaben obtenint feina a partir de les pràctiques realitzades.

Estudis a l'estranger

Els estudiants tenen la possibilitat d'acollir-se a diversos programes d'intercanvi amb altres universitats estrangeres, així com realitzar pràctiques a l'estranger un cop acabada la carrera (programes Erasmus, Leonardo, Sèneca...).