Els ambients preparats i relaxats al segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) [CURS TANCAT]

escola-d-estiu

 

Descripció del curs

Cada vegada resulta més evident la necessitat de conèixer noves metodologies aplicables a les nostres aules que fomentin un aprenentatge significatiu, amorós i respectuós amb les necessitats de desenvolupament, les característiques personals i els ritmes interns de cada infant. L’aprenentatge mitjançant els ambients preparats a l’escola és una metodologia que fa possible aquesta perspectiva d’acompanyament i educació. Tot i que no és una eina precisament acabada de crear, la seva aplicació a les aules esdevé encara avui en dia una proposta innovadora i força desconeguda per a molts docents.

María Montessori (1870-1952) amb la seva pedagogia va introduir el concepte d’ambient preparat, entès com un àmbit curosament organitzat per a que l’infant pugui moure’s en llibertat de manera autònoma i auto-dirigida esdevenint així subjecte actiu del seu propi aprenentatge. Partint de l’anàlisi de les necessitats autèntiques i de desenvolupament dels infants dels 3 als 6 anys, al llarg del curs s’aprofundirà en l’origen i raó d’existència dels ambients preparats, així com als principals aspectes que cal tenir en compte per a crear-los. Mitjançant activitats pràctiques d’investigació, d’experimentació i d’autoreflexió dels docents participants al curs, el curs proposa familiaritzar-se amb aquesta metodologia fins arribar a fer possible el disseny d’un ambient preparat aplicable a la pròpia escola o ambient professional.

També s’il·lustrarà aquesta pràctica mostrant exemples reals de l’aplicació dels ambients preparats en diferents propostes educatives existents, i s’aprofundirà en el rol del docent en aquests ambients mitjançant la tècnica de role-playing i partint de dubtes i casos reals aportats pels propis participants o per la formadora.

 


Objectius 

 • Conèixer la didàctica, funcionament i factors de creació i execució  dels ambients preparats en al segon cicle d’Educació infantil.
 • Conèixer i identificar les necessitats autèntiques dels infants en l’etapa dels zero als sis anys acords al seu moment de desenvolupament i a la seva etapa evolutiva.
 • Capacitar als docents i altres professionals per crear un ambient preparat en el seu context real de treball diari.
 • Tenir eines d’observació i d’avaluació dels processos d’aprenentatge assolits pels infants dins del context dels ambients preparats. 

Continguts 

Mòdul 1: 

 • Anàlisi de la necessitat de canvi de paradigma educatiu i contextualització de la metodologia de treball per ambients preparats i relaxats.
 • Els pilars de l’aprenentatge significatiu.
 • Definició d'ambient preparat. 
 • Un tomb pel món educatiu: mostra d’experiències educatives amb ambients preparats.
 • Origen dels ambients preparats i recorregut històric fins a l’actualitat: : biologia, neurociència, psicologia i pedagogia activa.
 • Presentació del treball de grup: creació d’un ambient preparat

Mòdul 2: 

 • Treball en grup: anàlisi de les necessitats autèntiques i de desenvolupament dels infants de l'etapa de 3 a 6 anys. 
 • Presentació dels cinc factors bàsics per a la creació i gestió dels ambients preparats: els espais físics; el rol del docent; beneficis de la relació inter-edat; els materials didàctics i les dinàmiques i rutines que regeixen el seu funcionament.
 • Materials manipulatius no estructurats, estructurats i semi-estructurats.
 • Activitat: Presentació amb materials manipulatius vinculats als ambients de : sensorial, joc simbòlic, experimentació, laboratori de llum.

 • Activitat: Taller d'experimentació amb materials.

 • Presentació i experimentació amb materials manipulatius vinculats als ambients de : sensorial, joc simbòlic, experimentació, laboratori de llum.
 • L’organització dels ambients preparats i relaxats: dimensió física, dimensió temporal, dimensió relacional, dimensió funcional.
 • Inici del treball en grup: descripció del centre educatiu, definició d’ambient, definició de l’organització dels ambients.

Mòdul 3: 

 • El rol del docent en un ambient preparat. Investigació pràctica i conclusió.
 • Activitat: Rol-playing rol del docent. 
 • Mostra d’una experiència educativa on els infants aprenen amb ambients preparats i relaxats.
 • Presentació i experimentació amb materials manipulatius vinculats als ambients de: matemàtiques, construccions, moviment.
 • Activitat: presentació  amb materials manipulatius vinculats als ambients de : matemàtiques, construccions, moviment.

 • Activitat: taller experimental amb materials manipulatius.

 • L’Organització dels ambients preparats i relaxats: dimensió relacional, dimensió funcional.

 • Treball en grup: definició dels materials que composen l’ambient escollir i seqüenciació dels mateixos al llarg del curs o del cicle.

Mòdul 4:

 • Els ambients preparats i el currículum.
 • L’avaluació i el seguiment de l’adquisició dels aprenentatges en els ambients preparats.

 • Activitat d'anàlisi en grup d'exemples de mètodes d'avaluació de diferents centres educatius.

 • Visita de dues mestres per compartir la seva experiència de transformació pedagògica en el seu centre educatiu.

 • Activitat: presentació i experimentació amb materials manipulatius vinculats als ambients de: llenguatge, artístic, música.

 • Activitat: taller d'experimentació amb materials.

 • Treball en grup: programació curricular, seqüenciació i avaluació de l’ambient.

Mòdul 5:

 • Entrega i retorn pedagògic de cada treball de grup.

 • Activitat: creació d'un material manipulatiu en grup.

 • Supervisió del procés de creació i exposició.

 • Posada en comú.

 • Avaluació del curs.

 • Exercici d’autoavaluació de la participació en el curs.

 • Tancament.


Metodologia

 • Combinació de teoria i pràctica.
 • Es partirà d’exemples reals aportats pels propis participants del curs i per la formadora del mateix.
 • Exercicis de rol playing.
 • Debats, posades en comú i activitats d’anàlisi i extracte de conclusions conjuntes.
 • Anàlisi de casos.
 • Documentació exemplificadora de projectes educatius en ús de la pràctica d’ambients preparats.
 • Experimentació amb materials manipulatius amb finalitat pedagògica.
 • Processos creatius i d’autoprojecció docent.
 • Treball en grup: "Procés de creació d'un ambient preparat i relaxat".

Docent 

Meritxell Giralt Espinós. Mestre d’Educació Infantil, Primària i Educació Especial. Psicomotricista educativa i terapèutica. Terapeuta sistèmica. Educadora de Massatge Infantil. Formada en Pedagogia Viva i Conscient. Especialista en acompanyament respectuós, creació d’ambients preparats, materials manipulatius i pedagogia Montessori.