Els ambients preparats al segon cicle d'Educació Infantil (3-6)

Modality Online
Price 85€
escola-d-estiu11-CEE-007

Inscripció al curs

Inici del curs 4 de juliol 

Accés a la plataforma d'inscripció en línia

La inscripció podràs realitzar-la des del 21 de març fins al 26 de juny de 2022 clicant al següent:

Si no tens usuari Blanquerna, hauràs de crear-lo clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrar-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula


Descripció del curs

Cada vegada resulta més evident la necessitat de noves metodologies aplicables a les nostres aules que fomentin un aprenentatge significatiu, amorós i respectuós amb les necessitats de desenvolupament, les característiques personals i els ritmes interns de cada infant.

L'aprenentatge mitjançant els ambients preparats a l'escola, resulta ser una estructura pedagògica que fa possible aquesta perspectiva d'acompanyament i educació. Tot i que no és una eina precisament acabada de crear, la seva aplicació a les aules esdevé encara avui en dia una proposta innovadora i força desconeguda per a molts docents.

María Montessori (1870-1952) amb la seva pedagogia va introduir el concepte d'ambient preparat, entès com un àmbit curosament organitzat perquè l'infant pugui moure's en llibertat de manera autònoma i autodirigida esdevenint així subjecte actiu del seu propi aprenentatge.

Des d'aquesta perspectiva Montessori va dissenyar ambients preparats que responguessin a les necessitats de desenvolupament dels infants tant en l'àrea social, com en l'emocional i en la intel·lectual i adequant-se a cada etapa evolutiva de creixement.

Els ambients preparats són segurs i ordenats, amb materials disponibles i accessibles per afavorir el desenvolupament de cada infant alhora que es respecten les seves necessitats autèntiques i el seu propi ritme intern. Gràcies a la seva senzillesa i bellesa, resulten atractius, clars i entenedors per a les nenes i els nens.

Des d'aleshores, altres pedagogs i persones dedicades a l'acompanyament respectuós com per exemple Mauricio i Rebecca Wild, han portat a la pràctica aquesta metodologia a les aules i fins i tot amb anys d'investigació i de pràctica, han aprofundit en la creació d'ambients preparats i relaxats per als infants.

Partint de l'anàlisi de les necessitats autèntiques i de desenvolupament dels infants dels 3 als 6 anys, al llarg del curs aprofundirem en l'origen i raó d'existència dels ambients preparats, així com farem referència als cinc grans aspectes a tenir en compte per a crear-los: l'organització i gestió dels espais físics; el rol del docent acompanyant dels infants en el seu desenvolupament; la riquesa de la relació i convivència amb infants de diferents edats; els materials que componen cada ambient preparat; les dinàmiques i rutines que regeixen el seu funcionament i els diferents processos d'avaluació que hi podem aplicar.

Mitjançant activitats pràctiques d'investigació, d'experimentació i d'autoreflexió dels docents participants en el curs, anirem familiaritzant-nos amb aquesta metodologia fins a arribar a fer possible que per si mateixos puguin dissenyar un ambient preparat aplicable a la seva escola o ambient professional.

També il·lustrarem aquesta pràctica mostrant exemples reals de l'aplicació dels ambients preparats en diferents propostes educatives existents, així com podrem aprofundir en el rol del docent en aquests ambients mitjançant la tècnica de role-playing i partint de dubtes i casos reals aportats pels mateixos participants o per la formadora.

"L'aprenentatge només apareix si es realitza quan a cada etapa de desenvolupament hi ha relacions d'amor i respecte en un context relaxat, sense perills, sense exigències i ple d'ofertes per a viure interaccions concretes."

Pla de treball

Vegeu el pla de treball properament.


Objectius 

 • Conèixer la didàctica, funcionament i factors de creació i execució dels ambients preparats i relaxats en el segon cicle d'Educació infantil.
 • Conèixer i identificar les necessitats autèntiques dels infants en l'etapa dels tres als sis anys acords al seu moment de desenvolupament i a la seva etapa evolutiva.
 • Capacitar als docents i altres professionals per crear un ambient preparat en el seu context real de treball diari.
 • Tenir eines d'observació i d'avaluació dels processos d'aprenentatge assolits pels infants dins del context dels ambients preparats.

 


Continguts 

Mòdul 1

 • Anàlisi de la necessitat de canvi de paradigma educatiu i contextualització de la metodologia de treball per ambients preparats i relaxats.

 • Els pilars de l'aprenentatge significatiu-

 • Definició d'ambient preparat.

 • Un tomb pel món educatiu: mostra d'experiències educatives amb ambients preparats.

 • Activitat de grup: Què se'ls desperta davant la idea d'implementar l'aprenentatge en ambients preparats a la seva escola?

 • Origen dels ambients preparats i recorregut històric fins a l'actualitat: biologia, neurociència, psicologia i pedagogia activa.

 • Presentació del treball de grup: creació d'un ambient preparat

Mòdul 2

 • Activitat en grup: anàlisi de les necessitats autèntiques i de desenvolupament dels infants en l'etapa 3-6.

 • Presentació dels cinc factors bàsics per a la creació i gestió dels ambients preparats: els espais físics; el rol del docent; beneficis de la relació inter-edat; els materials didàctics i les dinàmiques i rutines que regeixen el seu funcionament.

 • Materials manipulatius no estructurats, estructurats i semi-estructurats.

 • Activitat: Presentació amb materials manipulatius vinculats als ambients de: sensorial, joc simbòlic, experimentació, laboratori de llum.

 • Activitat: Taller d'experimentació amb materials.

 • L'Organització dels ambients preparats i relaxats: dimensió física, dimensió temporal.

 • Inici del treball en grup: descripció del centre educatiu, definició d'ambient, definició de l'organització dels ambients.

Mòdul 3

 • El rol del docent en un ambient preparat. Investigació pràctica i conclusió.

 • Activitat: role playing rol del docent.

 • Mostra d'una experiència educativa on els infants aprenen amb ambients preparats i relaxats.

 • Activitat: presentació amb materials manipulatius vinculats als ambients de: matemàtiques, construccions, moviment.

 • Activitat: taller experimental amb materials manipulatius.

 • L'Organització dels ambients preparats i relaxats: dimensió relacional, dimensió funcional.

 • Treball en grup: definició dels materials que composen l'ambient escollir i seqüenciació dels mateixos al llarg del curs o del cicle.

Mòdul 4

 • Els ambients preparats i el currículum.

 • L'avaluació i el seguiment de l'adquisició dels aprenentatges en els ambients preparats.

 • Activitat d'anàlisi en grup d'exemples de mètodes d'avaluació de diferents centres educatius.

 • Visita de dues mestres per compartir la seva experiència de transformació pedagògica en el seu centre educatiu.

 • Activitat: presentació i experimentació amb materials manipulatius vinculats als ambients de: llenguatge, artístic, música.

 • Activitat: taller d'experimentació amb materials.

 • Treball en grup: programació curricular, seqüenciació i avaluació de l'ambient.

Mòdul 5

 • Entrega i retorn pedagògic de cada treball de grup.

 • Activitat: creació d'un material manipulatiu en grup.

 • Supervisió del procés de creació i exposició.

 • Posada en comú.

 • Avaluació del curs. 

 • Exercici d'autoavaluació de la participació en el curs. 

 • Tancament.


Metodologia

 • Combinació de teoria i pràctica.
 • Es partirà d’exemples reals aportats pels propis participants del curs i per la formadora del mateix.
 • Exercicis de rol playing.
 • Debats, posades en comú i activitats d’anàlisi i extracte de conclusions conjuntes.
 • Anàlisi de casos.
 • Documentació exemplificadora de projectes educatius en ús de la pràctica d’ambients preparats.
 • Experimentació amb materials manipulatius amb finalitat pedagògica.
 • Processos creatius i d’autoprojecció docent.
 • Treball en grup: "Procés de creació d'un ambient preparat i relaxat".

Docent 

Meritxell Giralt Espinós. Mestra d’Educació Infantil, Primària i Educació Especial. Psicomotricista educativa i terapèutica. Terapeuta sistèmica. Educadora de Massatge Infantil. Formada en Pedagogia Viva i Conscient. Especialista en acompanyament respectuós, creació d’ambients preparats, materials manipulatius i pedagogia Montessori.


Contacte:

Contacte general: fpceefctp@blanquerna.edu

Informació sobre els cursos: sioefpcee@blanquerna.edu 

Qüestions i problemes relacionats amb la matrícula: FPCEESecretariaacademica@blanquerna.edu