Taller de tutoria i acció tutorial [CURS TANCAT]

escola-d-estiu

 

Descripció del curs: 

En aquest curs s'impartiran coneixements pràctics per a realitzar tasques de tutoria i acció tutorial a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Amb un caràcter predominantment pràctic, es treballaran estratègies, procediments i metodologies que permetin als alumnes realitzar les tasques pròpies d'un tutor/a aula, tant a nivell grupal com individual. S’utilitzaran metodologies per conèixer els alumnes, treballar la cohesió del grup, eines d'anàlisi sociològic, com realitzar entrevistes individuals i amb els pares i mares, treballar tècniques de relaxació i motivació per a l'estudi i dinàmiques de grup per fer possible que els nois i noies assoleixin amb més possibilitats els seus objectius personals i acadèmics..., entre altres. Es treballarà principalment sobre com realitzar un procés d'orientació personal, acadèmica i professional, tant individualment com grupal.


Objectius: 

Objectiu 1: Ser capaç de conèixer i gestionar el grup d’estudiants del qual el professor n'és responsable.
Objectiu 2: Aprendre procediments, tècniques i metodologies pràctiques que tendeixin a la millora de l'autoconeixement i autonomia dels nois i noies del grup.
Objectiu 3: Saber realitzar una gestió de la orientació personal, acadèmica i professional que permeti als estudiants escollir el millor itinerari per tal d'assolir els seus objectius personals, formatius i laborals.
Objectiu 4: Conèixer tècniques que facilitin i motivin als estudiants del seu grup per a l'èxit escolar i personal. 


Continguts: 

 • Introducció: què és la tutoria i l'acció tutorial: característiques i normativa. 
 • La gestió de la informació acadèmica de cursos anteriors. 
 • Tècniques de seguiment i coneixement personal.
 • Les entrevistes personals. 
 • La gestió de l'espai de l'aula (distribució d'espais i agrupacions d'alumnes).
 • El sociograma com a tècnica sociològica de descoberta de relacions intrapersonals.
 • El DAFO com a tècnica per a la millora estratègica de la gestió del grup-classe. 
 • Dinàmiques de grup: cohesionar, conèixer als companys, dinamitzar el grup, incrementar la confiança, incrementar el sentiment de pertinença al grup, millorar la inclusió de tots els membres del grup-classe.
 • Metodologies i programes d'orientació personal, acadèmica i professionalitzadora (amb treball de protocols, propis o ja establerts).
 • Saber utilitzar els recursos que ofereix l'administració educativa (xtec, Gencat.cat, etc). 
 • Metodologies de treball cooperatiu per incrementar l'autonomia personal. 
 • Elaboració d'un "Manual del tutor" propi i singular. 

Metodologia: 

Per cada contingut hi haurà una part expositiva del treball a realitzar i, seguidament, el treball pràctic. Aquest darrer, tindrà sempre una realització superior a la part teòrica, ja que es tracta d'un taller pràctic.
 


Docents: 

Josep Basart Pinatel·liLlicenciat en Filosofia i en Ciències de l'Educació. Titular de centre de psicopedagogia privat CPIAM. Assessor pedagògic privat. Professor a Blanquerna-URL i a La Salle-URL.