Las Cajas de Sonidos. Recursos y actividades para la adquisición de los sonidos del habla.

cursos-de-formacio-continuada

Introducció

El curs proporciona recursos per acompanyar els infants en la capacitat de comunicació en diferents contextos amb l’objectiu de posar en pràctica activitats per l'estimulació de la percepció i producció de sons de la parla i per al desenvolupament dels nivells de consciència fonològica (so, síl·laba i paraula) a partir del recurs de creació pròpia “Les Capses dels Sons”.


Destinataris

Mestres d'Educació Infantil, Mestres d'Educació Primària, Mestres especialistes en diversitat i atenció inclusiva, Logopedes, Psicòlegs.


Professorat

Mercè Calafí Rius. Diplomada en Professorat de Educació General Bàsica UAB. Llicenciada en Filosofia i Lletres (secció: Ciències de l’Educació) UAB . Especialització en Patologia del Llenguatge a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (UAB). Actualment logopeda del CREDA Jordi Perelló, del Departament d’Ensenyament. Amb experiència prèvia com a logopeda d’atenció primerenca amb infants amb sordesa i com a logopeda itinerant, ara treballo a l’Escola Bellaterra que és centre de suport intensiu a l'audició i el llenguatge (SIAL). Fins el curs 2013 -2014 Professora FPCEEB als estudis de logopedia i col·laboradora en el seminari de casos de 4rt Grau en Logopèdia


Programa

L’hàbit d’escoltar com a fonament per al desenvolupament de la comunicació i de la comprensió.

1. Aspectes previs en la llengua oral (observació, espera, imitació).

2. Evolutiva en l’adquisició dels sons de la parla.

3. La percepció de les qualitats sonores (ritme, intensitat, durada).

4. El sistema fonològic com un sistema de contrastos i oposicions.

5. El gest, el moviment, el ritme: acompanyants dels sons de la parla.

6. Els sons vocàlics i consonàntics: com descobrir-los a través del cos i dels objectes de “Les Capses dels Sons”.

7. La consciència fonològica procés bàsic per l’aprenentatge de la llengua escrita.


Objectius

 • Aportar una base teòrica i recursos didàctics per ajudar a incoporar a les aules d’Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària activitats sistemàtiques per ajudar a percebre els sons de la parla. 
 • Compartir estratègies, materials i recursos d’intervenció a l’aula per millorar la competència en llengua oral dels infants en les primeres etapes.

 • Emfatitzar la importància d’una actitud d’escolta activa com a base per al desenvolupament de la comprensió. 

 • Adquirir el domini fonològic sobre els sons de la parla, en especial en els sons diferencials de la llengua catalana.

 • Identificar les habilitats de consciència fonològica com un dels processos bàsics en l’aprenentatge de la llengua escrita. 

 • Aportar pautes per afavorir la detecció precoç de les dificultats de parla i llenguatge a l’aula.

 • Posar en pràctica activitats d’entrenament de tots els nivells de consciència fonològica (so, síl·laba i paraula) a partir del material de “Les Capses dels Sons”.

 • ​Descoberta progressiva de les relacions entre el discurs oral i l'escrit: les correspondències entre sons i grafies.


Metodologia

 • Es tracta d’un curs teòric i pràctic. Es planteja una part introductòria que permeti establir conjuntament amb els participants els motius i la necessitat del treball de llengua oral a les escoles (què, com i quan estimular la parla i el llenguatge).
   
 • S’aportarà un marc teòric sobre els aspectes fonamentals del llenguatge (forma, ús i contingut) i els paràmetres evolutius de la incorporació dels sons en la parla en infants.
   
 • En una segona part es presentarà el material de “Les Capses dels Sons” que té per objectiu ajudar a percebre els sons que conformen la llengua catalana. Es tracta d’un material aparentment senzill, compost per dues capses (una pels sons vocàlics i l'altra pel sons consonàntics) que contenen objectes, un per a cada so de la parla. Aquest material, en interacció amb l’adult i seguint una metodologia precisa, permet disposar d’una imatge mental de tots els sons i fa consistent, estable i observable tant la percepció com la producció dels sons que conformen la llengua parlada. Amb exemples de la nostra pràctica i de forma participativa i vivenciada, es mostrarà com desenvolupar un programa de consciència fonològica a les aules d’Infantil i Primària a partir de l’ús d’aquest material.
   
 • Es propiciarà l’anàlisi de la pròpia pràctica docent per reflexionar-hi i construir conjuntament propostes per a la millora. En les sessions s’obrirà el diàleg per contrastar i expressar les diferents opinions i experiències dels assistents.
   
 • S’aportaran lectures i documentació per fonamentar la part teòrica, presentacions visuals del formador, vídeos de suport i experiències d’ús en contextos educatius.
   
 • Es proposarà l’elaboració de Les Capses dels Sons per part de cada participant al curs i s’acompanyarà a la posada en pràctica de les activitats suggerides en l’entorn de treball de cada docent.

Calendari

Durada: 15h
Dates: 15, 22 i 29 gener del 2020 i 8 de febrer del 2020
Horaris: dimecres de 17.30 a 21 i dissabte de 9.30 a 14


Informació d'interès

 • Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 25 places, que s'atendran per rigorós ordre d'inscripció.
 • Per tenir dret al certificat d'aprofitament l'assistència és obligatòria en un 80% del curs.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.
 • Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs està considerat com a formació permanent del professorat no universitari.

Lloc de realització

FPCEE Blanquerna-URL
C. Císter, 34
08022 Barcelona


Inscripció

Preu del curs: 145€

Inscripció presenciala Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 12 de setembre al 8 de gener de 2020, de dilluns a divendres 10.00 h a 13.30 h i 17.00 h a 20.00 h. La secretaria estarà tancada: els dies 23 i 24 de setembre, 1 de novembre, 6 de desembre i Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020

Modalitat de pagament presencial: en efectiu o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: del 12 de setembre de 2019 al 8 de gener de 2020

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu inscripció virtual).
 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 inscripcions.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.
 • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diversos col·lectius és responsabilitat de l’inscrit.

Informació

FPCEE Blanquerna-URL
SIOE
C. del Císter, 34
08022 Barcelona
Tel.: 932 533 006
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu