Curs presencial d'Anglès B1.2 - 2n semestre (dimarts i dijous)

Modality On-site
cursos-de-formacio-continuada

Introducció

El curs presenta el doble objectiu de millorar i potenciar les competències lingüístiques dels estudiants en anglès (nivell intermedi) i preparar-los per poder cursar el mòdul obligatori d’anglès (2n curs) amb més garanties d’èxit. Així es combinen conceptes i estructures gramaticals amb activitats i projectes acadèmics, que esdevindran una sòlida base per al curs intermedi següent.


Destinataris

Obert a tots els estudiants. Adreçat especialment als estudiants de 1r curs dels graus en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, en Gestió Esportiva, en Logopèdia i en Psicologia.


Coordinació

Josep Monsech Sala. Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL.


Professorat

Professorat de l'Àrea de Llengües Estrangeres i la seva Didàctica.


Programa

 • Desenvolupar les 4 destreses bàsiques: llegir, escoltar, escriure i parlar a nivell B1.2.
 • Aprofundir en la comprensió i utilització adequada d’estructures gramaticals de nivell B1.2.
 • Aprofundir en els coneixements sobre les manifestacions culturals generals relacionades amb les comunitats de parla anglesa

Objectius

Continuar la formació dels estudiants en un nivell intermedi (B1.2).

Objectius segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. 

En finalitzar els estudis de nivell B1.2, l’alumne podrà:

 • Comprendre les idees principals d’un text semiespecialitzat sobre diversos temes;
 • Fer front a les diferents situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge; 
 • Produir un discurs semiespecialitzat i coherent sobre diversos temes; 
 • Descriure amb matisos fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu;
 • Prendre apunts de classe, conferències i altres sobre temes semiespecialitzats;
 • Expressar l’opinió respecte de temes abstractes i culturals.

Metodologia

 • Aquest curs s’ofereix en modalitat presencial. A través de la plataforma formativa, els estudiants podran desenvolupar tasques d’aprenentatge en totes les destreses lingüístiques sota la supervisió d’un professor. Així mateix, hauran de participar en activitats en grup que el professor proposarà. 
  • Modalitat presencial (sempre que ho permetin els protocols sanitaris. En cas contrari, es faria online en aules virtuals en el mateix horari)

 • Es valorarà de manera cabdal la participació activa i positiva de l’alumnat en el procés d’aprenentatge individual i del grup.
 • L’avaluació serà continuada i final. L’alumne haurà de lliurar treballs individuals i de grup, llegir i comentar textos, i participar en discussions online.

Observacions

Es recomana als estudiants haver assolit un nivell d’anglès B1.1 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües. 


Horari

Durada: 45 h

 • Dates: de l'1 de febrer al 19 de maig de 2022
 • Horari: dimarts i dijous de 14.00 a 15.30

​Observacions: per tal d'assolir les 45h lectives reals, es faran algunes activitats extra en format online.


Reconeixement de Crèdits

 • El curs tindrà el reconeixement de 1,5 ECTS per als estudiants de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, si l'estudiant realitza totes les activitats del curs i supera l'avaluació.
 • Un cop els estudiants hagin estat avaluats, se'ls enviarà un missatge de correu electrònic per informar-los que poden passar a recollir el certificat en el cas que siguin aptes.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.

Cal tenir present que la normativa acadèmica de la facultat estableix que només és possible reconèixer un percentatge dels crèdits optatius dels plans d'estudi mitjançant cursos d'extensió universitària. Cal consultar la normativa acadèmica a la guia de l'estudiant o a l'SCALA (Secretaria Acadèmica).


Dades d'interès

 • Per afavorir que els participants aprofitin al màxim el curs, la inscripció es limita a 25 places.

Inscripció

Preu del curs: 250€

CURS TANCAT Inscripció virtual: de l'1 de setembre de 2021 fins al 26 de gener de 2022

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquesta pàgina web amb targeta de crèdit (cliqueu inscripció virtual). 

 • Si no es realitza el pagament la inscripció no queda registrada.

 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 inscripcions.

 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

 • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diferents col·lectius és responsabilitat de l'inscrit.

 • La preinscripció i/o la matrícula podran romandre obertes fins el termini indicat o fins exhaurir les places disponibles.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu