Curs d'Anglès B1.2: dimarts i dijous. Estudiants 1r curs

cursos-de-formacio-continuada

Introducció

El curs presenta el doble objectiu de millorar i potenciar les competències lingüístiques dels estudiants en anglès (nivell intermedi) i preparar-los per poder cursar el mòdul obligatori d’anglès (2n curs) amb més garanties d’èxit. Així es combinen conceptes i estructures gramaticals amb activitats i projectes acadèmics, que esdevindran una sòlida base per al curs intermedi següent.


Destinataris

Obert a tots els estudiants. Adreçat especialment als estudiants de 1r curs dels graus en CAFE,  Gestió Esportiva, en Logopèdia i en Psicologia.


Coordinació

Josep Monsech Sala. Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL.


Professorat

Professorat de l'Àrea de Llengües Estrangeres i la seva Didàctica.


Programa

 • Desenvolupar les quatre destreses bàsiques: llegir, escoltar, escriure i parlar a nivell B1.2.
 • Aprofundir en la comprensió i utilització adequada d’estructures gramaticals de nivell B1.2.
 • Aprofundir en els coneixements sobre les manifestacions culturals generals relacionades amb les comunitats de parla anglesa.

Objectius

Continuar la formació dels estudiants en un nivell intermedi (B1.2).

Objectius segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües. En finalitzar els estudis de nivell B1.2, l’alumne podrà:

 • Comprendre les idees principals d’un text semiespecialitzat sobre diversos temes.
 • Fer front a les diferents situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge.
 • Produir un discurs semiespecialitzat i coherent sobre diversos temes.
 • Descriure amb matisos fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.
 • Prendre apunts de classe, de conferències, etc. sobre temes semiespecialitzats.
 • Expressar l’opinió respecte de temes abstractes i culturals.

Metodologia

 • S’afavorirà el treball autònom i col·laboratiu.
 • Es treballarà en activitats i projectes relacionats amb els continguts i competències, i amb els interessos de l’alumnat.
 • Es valorarà de manera cabdal la participació activa i positiva de l’alumnat en el procés d’aprenentatge individual i del grup.
 • L’avaluació serà continuada i final. L’alumne haurà de lliurar treballs individuals i de grup, llegir i comentar textos, i participar en discussions de classe.

Observacions

Es recomana als estudiants haver assolit un nivell d’anglès B1.1 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües. 


Horari

Durada: 45h
Dates: del 31 de gener al 14 de maig de 2019.
Horari: dimarts i dijous de 14.00h a 15.30h.
Per tal d'assolir les 45h  lectives reals, es faran algunes sessions extra en format online. Se us informarà pertinentment.


Reconeixement de Crèdits

 • El curs tindrà el reconeixement de 2 ECTS per als estudiants de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, si l'estudiant assisteix a un mínim del 80 % del curs i realitza i supera l'avaluació del curs amb APTE.
 • Un cop els estudiants hagin estat avaluats, se’ls enviarà un missatge de correu electrònic per informar-los que poden passar a recollir el certificat en el cas que siguin aptes.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.

Dades d'interès

 • Per afavorir que els participants aprofitin al màxim el curs, la inscripció es limita a 25 places, que s'atendran en estricte ordre d'inscripció.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna
C. Císter, 34
08022 Barcelona


Inscripció

Preu del curs: 250€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 19 d'octubre de 2018 al 24 de gener de 2019, de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 17.00 h h a 20.00 h.

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: del 19 d'octubre de 2018 al 24 de gener de 2019.

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit.
 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 inscripcions.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu