Curs semipresencial d'Anglès B1 - Anual

cursos-de-formacio-continuada

Introducció

El curs presenta el doble objectiu de millorar i potenciar les competències lingüístiques dels estudiants en anglès (nivell intermedi) i preparar-los per poder cursar el mòdul obligatori d’anglès (2n curs) amb més garanties d’èxit. Així es combinen conceptes i estructures gramaticals amb activitats i projectes acadèmics, que esdevindran una sòlida base per al curs intermedi següent.


Destinataris

Obert a tots els estudiants.
Adreçat especialment als estudiants de 1r curs dels graus en CAFE,  en Gestió Esportiva, en Logopèdia i en Psicologia.


Coordinació

Josep Monsech Sala. Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL.


Professorat

Professorat de l'Àrea de Llengües Estrangeres i la seva Didàctica.


Programa

Desenvolupar les 4 destreses bàsiques: llegir, escoltar, escriure i parlar a nivell B1.
 • Aprofundir en la comprensió i utilització adequada d’estructures gramaticals de nivell B1.
 • Aprofundir en els coneixements sobre les manifestacions culturals generals relacionades amb les comunitats de parla anglesa

Objectius

Formar els estudiants en un nivell intermedi (B1).
Objectius segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. 
En finalitzar els estudis de nivell B1, l’alumne podrà:
Comprendre les idees principals d’un text semiespecialitzat sobre diversos temes;
 • Fer front a les diferents situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge; 
 • Produir un discurs semiespecialitzat i coherent sobre diversos temes; 
 • Descriure amb matisos fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu;
 • Prendre apunts de classe, conferències i altres sobre temes semiespecialitzats;
 • Expressar l’opinió respecte de temes abstractes i culturals.

Metodologia

 • Aquest curs s’ofereix en modalitat semipresencial. Així, hi haurà 20 sessions de classe presencial (un cop a la setmana durant els períodes lectius) a més de 30h de pràctica online sota la supervisió del professor. 
 • Es valorarà de manera cabdal la participació activa i positiva de l’alumnat en el procés d’aprenentatge individual i del grup.
 • L’avaluació serà continuada i final. L’alumne haurà de lliurar treballs individuals i de grup, llegir i comentar textos, i participar en discussions a classe.

Observacions

Es recomana als estudiants haver assolit un nivell d’anglès A2.2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües. 


Horari

Durada: 60h.
Dates: del 4 d'octubre al 3 d'abril de 2020.
Classes presencials: divendres de 14.00 h a 15.30 h.
Per tal d'assolir les 45h lectives reals, es faran algunes sessions extra en format online. Se us informarà pertinentment.


Reconeixement de Crèdits

 • El curs tindrà el reconeixement de 2 ECTS per als estudiants de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, si l'estudiant assisteix a un mínim del 80% de les classes presencials, realitza totes les activitats del curs i supera l'avaluació.
 • Els estudiants que facin la inscripció al curs presencialment han de sol·licitar el reconeixement dels crèdits a la butlleta d'inscripció.
 • Els estudiants que facin la inscripció al curs virtualment han de sol·licitar el reconeixement de crèdits enviant un missatge de correu electrònic a l'adreça fpceefctp@blanquerna.url.edu.
 • En cas de no rebre la sol·licitud de reconeixement de crèdits en el moment de la inscripció, es donarà per entès que l'estudiant no vol que se li reconeguin els crèdits de lliure configuració.
 • Un cop els estudiants hagin estat avaluats, se’ls enviarà un missatge de correu electrònic per informar-los que poden passar a recollir el certificat en el cas que siguin aptes.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.

Cal tenir present que la normativa acadèmica de la facultat estableix que només és possible reconèixer un percentatge dels crèdits optatius dels plans d'estudi mitjançant cursos d'extensió universitària. Cal consultar la normativa acadèmica a la guia de l'estudiant o a l'SCALA (Secretaria Acadèmica).


Dades d'interès

 • Per afavorir que els participants aprofitin al màxim el curs, la inscripció es limita a 25 places, que s'atendran en estricte ordre d'arribada i pagament.

Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs: 250€

Inscripció: Properament detallarem a partir de quin dia s'obren i com es realitza la inscripció.


Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu