Curs d’Anglès B2.2- Intensiu JuliolSolapas principales

Curs d’Anglès B2.2- Intensiu Juliol

cursos-de-formacio-continuada

Inscripció

Preu del curs: 250€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 30 d'abril al 21 de juny de 2019, de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit

Inscripció virtual: del 30 d'abril al 24 de juny del 2019.
PER INICIAR L'ALTA DE MATRÍCULA DE L'ESTUDI FEU CLIC SOBRE AQUEST ENLLAÇ

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 inscripcions.
Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.


Introducció

El curs presenta el doble objectiu de millorar i potenciar les competències lingüístiques dels estudiants en anglès (nivell intermedi alt) i servir com a convalidació per al mòdul obligatori d’anglès (2n curs). Així es combinen conceptes i estructures gramaticals amb activitats i projectes acadèmics, que esdevindran una sòlida base per al curs següent.


Destinataris

Estudiants de tots els cursos i graus de la FPCEE Blanquerna.


Programa

Desenvolupar  les 4 destreses bàsiques: llegir, escoltar, escriure i parlar a nivell  B2.2.
Aprofundir en la comprensió i utilització adequada d’estructures gramaticals de nivell B2.2.
Adquirir coneixements sobre les manifestacions culturals generals relacionades amb les comunitats de parla anglesa.


Metodologia

Durant el curs es treballaran les 4 destreses bàsiques, el lèxic i les estructures gramaticals pròpies del nivell B2.2, tot considerant el context universitari i l’especialitat de l’alumne. S’afavorirà el treball autònom i col·laboratiu. Es treballarà amb activitats i projectes relacionats amb els continguts i competències, i amb els interessos de l’alumnat. Es valorarà de manera cabdal la participació activa i positiva de l’alumnat en el procés d’aprenentatge individual i del grup. L’avaluació serà continuada i final. L’alumne haurà de lliurar treballs individuals i de grup, llegir i comentar textos, i participar en discussions de classe.


Objectius

Continuar la formació dels estudiants en un nivell intermedi alt (B2.2).
Objectius segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. En finalitzar els estudis de nivell B2.2, l’alumne podrà: Comentar i completar enunciats i deduccions d’altres parlants i, per tant, contribuir al desenvolupament de la discussió; Relacionar hàbilment la seva pròpia contribució amb la dels altres parlants; Utilitzar un nombre limitat de mecanismes de cohesió per encadenar frases eficaçment i fer que construeixin un discurs clar i cohesionat; Utilitzar una varietat de connectors de manera eficient per marcar clarament la relació entre les idees; Desenvolupar un argument sistemàticament destacant de manera adequada els punts significatius i oferint detalls rellevants de suport; Explicar en termes generals un cas de reclamació, utilitzant un llenguatge persuasiu i arguments simples de manera que aconsegueixi satisfer els seus propòsits; Declarar clarament els límits de una concessió.


Coordinació

Josep Monsech Sala. Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.


Professorat

Professorat de l'Àrea de Llengües Estrangeres i la seva Didàctica.


Lloc Realització

FPCEE Blanquerna
C. Císter 34
08022 Barcelona


Dades d'Interès

Es recomana als estudiants haver assolit un nivell d'anglès B2.1, segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
Per afavorir el màxim aprofitament del curs per part dels participants, la inscripció es limita a 25 places i s'atendrà en estricte ordre d'arribada i pagament.
Es lliurarà un certificat d'assistència prèvia assistència a un mínim del 80% del curs i prèvia superació d'una prova.
Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.


Calendari

Durada: 48 hores.
Calendari: del 01/07/2019 al 12/07/2019
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 h a 14.00 h i divendres de 9.00 h a 13.00 h


Reconeixement de crèdits

  • El curs tindrà el reconeixement de 2 ECTS per als estudiants de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, si l'estudiant assisteix a un mínim del 80 % del curs i realitza i supera l'avaluació del curs amb APTE.
  • Un cop els estudiants hagin estat avaluats, se’ls enviarà un missatge de correu electrònic per informar-los que poden passar a recollir el certificat en el cas que siguin aptes.
  • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.


Cal tenir present que la normativa acadèmica de la facultat estableix que només és possible reconèixer un percentatge dels crèdits optatius dels plans d'estudi mitjançant cursos d'extensió universitària. Cal consultar la normativa acadèmica a la guia de l'estudiant o a l'SCALA (Secretaria Acadèmica).


 

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
a/e fpceefctp@blanquerna.url.edu