Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Normativa de règim disciplinari de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL

D’acord amb el que disposa aquesta normativa aprovada en l’exercici de l’autonomia universitària en el marc de l’ordenament jurídic vigent, es poden sancionar els actes contraris a les normes de convivència i funcionament de la Facultat de Ciències de la Salut de la Fundació Blanquerna (Universitat Ramon Llull) tipificats com a faltes i realitzats per l’alumnat dins del recinte universitari i en les estades fora del recinte constitutives d’activitats acadèmiques, per tal de garantir el respecte a la llibertat i la dignitat de totes les persones que formen part de la comunitat universitària i permetre el correcte desenvolupament de les funcions docents i investigadores que li són pròpies.

Article 1. Graduació de les faltes, la responsabilitat i les sancions

1. La imposició de les sancions previstes en aquesta normativa haurà de ser proporcionada a la gravetat de les faltes comeses. Als efectes de valorar els fets constitutius de faltes i les sancions corresponents, es tindran en compte les següents circumstàncies:

 • El grau de participació en els fets.
 • La intencionalitat.
 • La naturalesa dels danys causats.
 • El grau de pertorbació de l’ordre acadèmic produït.
 • La reparació del dany causat o la disminució dels seus efectes.
 • El reconeixement espontani dels fets, amb caràcter previ a l’inici de l'expedient i la mostra de penediment i la petició d’excuses.
 • Ser reincident.
 • Circumstàncies personals, familiars i socials de l’estudiant que puguin justificar o atenuar la seva responsabilitat.

2. Els estudiants que, sense ser autors dels fets, cooperin en la seva realització amb actes anteriors o simultanis seran sancionats:

 • Amb la sanció corresponent a una falta greu, quan amb la seva intervenció hagin cooperat a la realització d’una falta molt greu.
 • Amb la sanció corresponent a una falta lleu, quan amb la seva intervenció hagin cooperat a la realització d’una falta greu.

3. Les faltes poden ser lleus, greus o molt greus

Article 2. Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

 • Els actes d’indisciplina, les injuries i les ofenses greus a les autoritats acadèmiques i/o als professors i PAS.
 • L’ofensa greu de la dignitat, el prestigi i l’autoritat moral de la institució universitària, del seu ideari i de les seves finalitats fundacionals.
 • L’ofensa greu i l’agressió, de paraula o obra, a qualsevol membre de la comunitat universitària (company, personal docent i no docent) i personal de les empreses subcontractades o personal col·laborador que presti serveis en la Facultat, així com a les persones convidades a la Facultat, particularment aquelles que tinguin implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba.
 • La suplantació de personalitat en actes de la vida acadèmica i la falsificació, substracció o destrucció de documents acadèmics o la utilització de documents falsos davant la Universitat.
 • Actes constitutius de delictes o faltes penals vinculats a l'àmbit acadèmic per realitzar-se en les dependències universitàries o incidir sobre els béns de la Facultat o els membres de la comunitat universitària.
 • La reiterada comissió de faltes greus (mínim tres) durant la permanència de l’estudiant a la Facultat.

Article 3. Faltes greus

Són faltes greus:

 • Els actes d’indisciplina, les injúries i les ofenses no greus a les autoritats acadèmiques i/o als professors i PAS.
 • L’ofensa no greu de la dignitat, el prestigi i l'autoritat moral de la institució universitària, del seu ideari i de les seves finalitats fundacionals.
 • Els actes que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats universitàries, dintre i fora de les aules.
 • Causar danys greus per culpa o negligència en les dependències, els materials o els documents de la Facultat o bé en els objectes o les pertinences dels altres membres de la comunitat universitària.
 • Les accions que tendeixen a falsejar o defraudar els sistemes d’avaluació acadèmica, en particular qualsevol irregularitat en l’obligació de l’estudiant d’identificar-se abans de l’inici de cada examen oficial o en la realització de l’examen.
 • L’embriaguesa, el consum de drogues en les dependències de la Facultat o trobar-se sota els efectes de narcòtics i, en general, la incitació o realització d’actes contraris a la salut dels membres de la comunitat universitària.
 • La reiterada comissió de faltes lleus (mínim tres) durant la permanència de l’estudiant a la Facultat.

Article 4. Faltes lleus

Són faltes lleus:

 • Qualsevol acte injustificat que pertorbi de forma no greu el normal desenvolupament de les activitats universitàries, dintre i fora de l’aula i en general qualsevol altres fets no inclosos en els apartats anteriors que puguin pertorbar l’ordre i la disciplina acadèmica.
 • Causar danys no greus per culpa o negligència en les dependències, els materials o els documents de la Facultat o bé en els objectes o les pertinences dels altres membres de la comunitat universitària.
 • De forma sistemàtica i reiterada (més de tres vegades) entrar a l’aula un cop iniciada la classe, mantenir converses privades a classe o destorbar d’alguna manera el treball dels estudiants i l’explicació del professor.
 • Entrar a les classes, els seminaris i la biblioteca i qualsevol altre lloc de treball del centre amb qualsevol tipus de menjar o beguda.
 • Fumar en les dependències de la Facultat.
 • Faltes sistemàtiques de puntualitat o d’assistència injustificades.
 • La utilització a l’aula d’aparells electrònics que no tinguin una estricta finalitat acadèmica.

Article 5. Sancions corresponents a faltes molt greus

Expulsió temporal o perpètua de la Facultat, amb la consegüent pèrdua, si s'escau, del dret a examinar-se i dels drets de matrícula corresponents durant el temps de durada de l’expulsió.

Article 6. Sancions corresponents a faltes greus

 • Prohibició d’examinar-se en alguna o totes les convocatòries del curs acadèmic, de la totalitat o part de les assignatures en les quals s’ha matriculat l’estudiant, amb la consegüent pèrdua dels drets de matrícula.
 • Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període que no podrà ser inferior a sis dies ni superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació amb l’obligació, si s'escau, de realitzar determinats deures o treballs acadèmics compensatoris.
 • Es podran substituir les sancions corresponents a faltes greus per la realització de serveis o activitats en benefici de la comunitat universitària.

Article 7. Sancions corresponents a faltes lleus

 • Canvi de grup.
 • Amonestació pública.
 • Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període que no podrà ser superior a cinc dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació amb l’obligació, si s'escau, de realitzar determinats deures o treballs acadèmics compensatoris.

Article 8. Consignació de sancions

Les sancions imposades es consignaran en l’expedient acadèmic de l’estudiant i es cancel·laran d’ofici per la Facultat en acabar l’estudiant els estudis en els quals està matriculat o, en el seu defecte, en un termini de deu anys des de la consignació de la sanció en l’expedient.

Article 9. Publicació de sancions

La sanció, a més de ser comunicada personalment a l’estudiant infractor, es publicarà en el taulell d’anuncis de la Facultat.

Article 10. Àmbit d’aplicació

1. Per imposar les sancions previstes en aquesta normativa corresponents a faltes molt greus i greus, s’haurà d’observar la tramitació del procediment sancionador en els termes descrits a continuació.

Per a faltes lleus, el procediment simplificat al qual fa referència l’article 14 de la present normativa.

2. Les conductes irregulars de l’alumnat que no es considerin faltes, com ara entrar a l’aula un cop iniciada la classe, mantenir converses privades a classe o destorbar d’alguna manera el treball dels estudiants i l’explicació del professor, poden i han de ser corregides pel professorat que les detecti de forma immediata, amb l’expulsió de l’estudiant de l’aula, sense perjudici que la seva realització de forma sistemàtica i reiterada pugui donar lloc a la incoació d’un expedient disciplinari per una falta lleu.

3. De la mateixa forma, quan un estudiant parli, copiï o es valgui de qualsevol altre mitjà no autoritzat pel professor durant el desenvolupament d’un examen, si es detecta en el moment i no hi ha contradicció per part de l’estudiant, el professor adoptarà la mesura d’expulsió immediata de l’estudiant de l’aula amb la suspensió de la convocatòria corresponent, sense perjudici que la seva realització pugui donar lloc, si s'escau, a la incoació d’un expedient disciplinari per una falta greu.

Article 11. Inici de l’expedient

1. Correspon al Degà/Degana de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, incoar l’expedient disciplinari, per pròpia iniciativa o prèvia denúncia de qualsevol membre de la comunitat universitària.

2. La denúncia presentada haurà de contenir com a mínim les dades d’identificació de la persona o persones que la presentin, la relació dels fets constitutius de la infracció i, sempre que sigui possible, les dades d’identificació dels presumptes responsables.

3. L’escrit d’inici de l’expedient ha de contenir, com a mínim, les següents dades:

 • Instructor de l’expedient.
 • Identificació de la persona presumptament responsable.
 • Fets imputats, lloc i data de realització dels fets.
 • Infraccions que els fets poden constituir.
 • Sancions que poden correspondre-hi.
 • Autoritat competent per a la resolució de l’expedient i norma d’atribució de la competència.
 • Indicació del dret dels interessats a formular al·legacions i a l’audiència en el procediment i els terminis per al seu exercici, amb especificació de la tramitació del procediment com a simplificat per a faltes lleus.
 • Mesures de caràcter provisional que s’hagin acordat.

4. Aquest acord es comunicarà als interessats i a l’instructor de l’expedient, amb trasllat (dret a còpia) de totes les actuacions existents i aquesta comunicació inclourà, a més, els següents advertiments:

a) Que en cas de no fer al·legacions sobre el contingut de l’acord d’iniciació de l’expedient en el termini previst, aquest mateix acord d’iniciació es podrà considerar com a proposta de resolució.

b) Que en cas de reconeixement explícit dels fets i de la seva responsabilitat per part del estudiant es podrà resoldre sense més tràmit l’expedient amb la imposició de la sanció procedent.

5. Els estudiants disposaran d’un termini de cinc dies, a comptar des de la comunicació de l’escrit d’iniciació de l’expedient, per a fer totes les al·legacions, aportar tots els documents i proposar les proves que considerin convenients.

Article 12. Instrucció de l'expedient

1. L’instructor de l’expedient serà designat pel Degà/Degana de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, en funció de la naturalesa i caràcter dels fets. D’ofici, farà totes les actuacions que consideri necessàries per a l’esclariment dels fets i per a la determinació, si s'escau, de l’existència de responsabilitats susceptibles de sanció, inclosa la presa de declaració de l’estudiant.

2. Si a conseqüència de la instrucció de l'expedient se’n deriva la modificació de la determinació inicial dels fets, de la seva valoració i de les sancions a imposar, es comunicarà a l'estudiant en la proposta de resolució.

3. Una vegada rebudes les al·legacions de l’estudiant o un cop transcorregut el termini de cinc dies per presentar-les, l’instructor podrà acordar l’obertura d’un període de prova per un termini màxim de set dies.

4. En acabar la prova, l’instructor formularà la proposta de resolució en la que es fixaran:

 • Els fets, especificant els que es considerin provats i la seva valoració jurídica, establint la infracció que constitueixen i la/les persona/es que es considerin responsables.
 • La sanció que es proposa que s’imposi.
 • Les mesures provisionals que, eventualment, s’hagin adoptat.
 • Si s'escau, es proposarà la declaració de no-existència d’infracció o responsabilitat.

La proposta de resolució es notificarà als interessats, als quals es posarà de manifest l’expedient (dret a còpia de tots els documents) per tal que, en un termini de cinc dies, formulin al·legacions i presentin els documents o les informacions que tinguin per convenient davant l’instructor de l’expedient.

La proposta de resolució, amb tots els documents, les al·legacions i les informacions presentades per l’estudiant, es traslladarà a l’òrgan competent per resoldre l’expedient.

Article 13. Resolució de l’expedient

1. L’òrgan competent per dictar la resolució serà el Degà/Degana de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, previ acord de la Comissió de Disciplina de la Facultat. De l’esmentada Comissió, no podrà formar part la persona designada pel Degà/Degana de la Facultat per a instruir l’expedient, ja que és l’òrgan competent per a la seva instrucció.

2. En la resolució, no es podran acceptar fets diferents dels determinats en la fase d’instrucció, amb independència de la seva diferent valoració jurídica. Si la Comissió de Disciplina considera que la infracció és més greu que la determinada en la proposta de resolució i/o que la sanció a imposar és més greu, es comunicarà a l’estudiant per tal que al·legui allò que consideri convenient en un termini màxim de cinc dies.

3. La resolució de l’expedient haurà de ser motivada i s’haurà de prendre en un termini màxim de quinze dies des de la recepció de la proposta de resolució o des de la presentació de les al·legacions a les quals es fa referència en l’apartat anterior o des de el transcurs dels cinc dies corresponents sense haver-les presentat.

Article 14. Procediment per faltes lleus

1. En el cas que l’òrgan competent per iniciar el procediment consideri que existeixen prou elements de judici com per qualificar la infracció com a lleu, es tramitarà la seva imposició d’acord amb el següent procediment simplificat.

2. La fase d’iniciació del procediment es produirà d’acord amb les previsions generals i en l’escrit d’iniciació s’especificarà el caràcter simplificat del procediment a seguir i es comunicarà a l’òrgan instructor i a l’estudiant interessat.

3. En el termini de set dies des de l’esmentada comunicació, l’òrgan instructor i els estudiants interessats efectuaran les al·legacions, l’aportació dels documents i/o les informacions que estimin pertinents i, eventualment, la proposició i pràctica de prova.

4. Transcorregut l’esmentat termini, l’òrgan instructor formularà la proposta de resolució o, si considera que els fets poden ser constitutius de falta greu o molt greu, acordarà la continuació del procediment d’acord amb la tramitació general, tot notificant als interessats aquest acord per tal que, en un termini de cinc dies, proposin prova si ho consideren pertinent.

5. L’òrgan competent per resoldre dictarà la resolució en un termini màxim de cinc dies. El procediment s’haurà de resoldre en un termini màxim de vint dies des del seu inici.

Article 15. Recurs davant el Rector/a de la Universitat Ramon Llull

Contra aquestes resolucions del Degà/Degana de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, es podrà interposar recurs davant el Rector/a de la Universitat Ramon Llull, d’acord amb els Estatuts de la Universitat, en un termini màxim de quinze dies.

Article 16. Caducitat de l’expedient

El termini de caducitat de l’expedient disciplinari serà de sis mesos, a comptar des de la data de l'acord d’iniciació del procediment.

Article 17. Prescripció de les faltes i sancions

1. Els fets constitutius de faltes prescriuen pel transcurs del termini de tres anys les faltes molt greus, dos anys les greus i sis mesos les lleus, des de la seva comissió. Aquest període de prescripció quedarà interromput amb l’inici de l’expedient disciplinari i tornarà a córrer en cas de paralització de l’expedient durant un període superior a un mes per causa no imputable a l’estudiant presumpte responsable.

2. Les sancions prescriuran en el termini de tres anys, les imposades per faltes molt greus, de dos anys les imposades per faltes greus, i d’un any les imposades per faltes lleus, a comptar des de la data de la fermesa de la resolució. Aquest període de prescripció quedarà interromput amb l’inici del procediment d’execució de la sanció i tornarà a córrer en cas de paralització d’aquest procediment durant més d’un mes per causa no imputable al sancionat.

Article 18. Notificacions

Les notificacions dels actes derivats del present expedient disciplinari es realitzaran personalment a l'interessat en les dependències de la Facultat o per correu certificat amb acusament de recepció o per burofax en el domicili del estudiant que figura en l’imprès de matrícula.

Article 19. Còmput dels terminis

Als efectes del còmput dels terminis previstos en aquesta normativa, es consideraran dies inhàbils:

 • Dissabtes i diumenges.
 • Festius, d’acord amb el calendari laboral vigent a la ciutat de Barcelona.
 • El mes d’agost.
 • Dies no lectius d’acord amb el calendari acadèmic vigent de les vacances de Nadal i Setmana Santa.

Article 20. Recusació i abstenció dels òrgan competents

Serà d’aplicació per analogia el contingut dels articles 28 i 29 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, quant al regim d’abstenció i recusació aplicable als òrgan competents, d’acord amb aquesta normativa, en la tramitació del present procediment disciplinari.

Article 21. Mesures provisionals

1. Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de les activitats de la Facultat o bé per assegurar l’eficàcia de la resolució que pot recaure, com a mesura provisional, en iniciar-se un expedient disciplinari o en qualsevol moment de la seva instrucció, en el cas de faltes greus o molt greus, el Degà/Degana de la Facultat, per pròpia iniciativa o a proposta de l’òrgan instructor, podrà acordar, de forma motivada i temporal, el canvi provisional de grup de l’alumne o la suspensió provisional d’assistència a determinades classes o del dret d’assistir a la Facultat (eventualment i establint les formes de seguiment i control necessàries per tal que l’estudiant, durant aquest període de vigència de la mesura provisional, no perdi el dret a l’avaluació contínua).

2. Quan la resolució de l’expedient comporti l’aplicació d’una sanció de privació temporal del dret d’assistir a la Facultat, els dies de no-assistència complerts en aplicació de la mesura provisional es consideraran a compte de la sanció a complir.

Article 22. Vinculacions amb la jurisdicció penal

1. En qualsevol moment del procediment sancionador, quan els òrgans competents tinguin coneixement que els fets poden ser constitutius d’un il·lícit penal (delicte o falta) es comunicaran al Ministeri Fiscal. En aquest cas, així com quan els òrgans competents de la tramitació de l'expedient disciplinari tinguin coneixement de l’existència d’un procés penal amb identitat de fets, subjectes i fonaments entre la presumpta infracció disciplinària i la presumpta infracció penal, s’acordarà la suspensió del procediment disciplinari fins a la resolució judicial ferma del procediment penal. Llavors es podrà acordar, en funció del contingut de l’esmentada resolució judicial, la continuació de la tramitació de l’expedient disciplinari o l’arxiu de les actuacions. En tot cas, els fets declarats provats en la via penal vincularan els òrgans competents de la Facultat en la tramitació i resolució de l'expedient disciplinari i es podrà acordar, sense més tràmit, la sanció corresponent a l’estudiant infractor.

2. Durant el temps de suspensió del expedient disciplinari per aquesta causa, quedaran interromputs els terminis de prescripció i caducitat que afecten la tramitació d’aquest procediment.

logo

Excel·lència és futur