Curs d'Anglès B2.2:dimecres/divendres-estudiants de 3r/4t GCAF/GLOC/GSIC

Inscripció
cursos-de-formacio-continuadaENGB22-D

Introducció

El curs presenta el doble objectiu de millorar i potenciar les competències lingüístiques dels estudiants en anglès (nivell intermedi alt) i servir com a convalidació per al mòdul obligatori d’anglès(2n curs). Així es combinen conceptes i estructures gramaticals amb activitats i projectes acadèmics, que esdevindran una sòlida base per al curs intermedi següent.

Destinataris

Estudiants de 3r i 4t curs GCAF,GLOC i GSIC

Coordinació

Josep Monsech Sala. Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL.

Professorat

Professorat de l'Àrea de Llengües Estrangeres i la seva Didàctica.

Programa

Desenvolupar les 4 destreses bàsiques: llegir, escoltar, escriure i parlar a nivell B2.2.

 • Aprofundir en la comprensió i utilització adequada d’estructures gramaticals de nivell B2.2.
 • Aprofundir en els coneixements sobre les manifestacions culturals generals relacionades amb les comunitats de parla anglesa

Objectius

Continuar la formació dels estudiants en un nivell intermedi alt (B2.2).

 Objectius segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. En finalitzar els estudis de nivell B2.2, l’alumne podrà:

 • Comentar i completar enunciats i deduccions d’altres parlants i, per tant, contribuir al desenvolupament de la discussió;
 • Relacionar hàbilment la seva pròpia contribució amb la dels altres parlants;
 • Utilitzar un nombre limitat de mecanismes de cohesió per encadenar frases eficaçment i fer que construeixin un discurs clar i cohesionat;
 • Utilitzar una varietat de connectors de manera eficient per marcar clarament la relació entre les idees;
 • Desenvolupar un argument sistemàticament destacant de manera adequada els punts significatius i oferint detalls rellevants de suport;
 • Explicar en termes generals un cas de reclamació, utilitzant un llenguatge persuasiu i arguments simples de manera que aconsegueixi satisfer els seus propòsits;
 • Declarar clarament els límits de una concessió.

Metodologia

 • S’afavorirà el treball autònom i col·laboratiu.
 • Es treballarà en activitats i projectes relacionats amb els continguts i competències, i amb els interessos de l’alumnat.
 • Es valorarà de manera cabdal la participació activa i positiva de l’alumnat en el procés d’aprenentatge individual i del grup.
 • L’avaluació serà continuada i final. L’alumne haurà de lliurar treballs individuals i de grup, llegir i comentar textos, i participar en discussions de classe.

Observacions

Es recomana als estudiants haver assolit un nivell d’anglès B2.1, segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. 

Horari

Durada: 45h
Dates: del 31/01/2018 a l'11/05/2018
Horari: dimecres i divendres de 14.00h a 15.30h
Observacions: per tal d'assolir les 45h lectives reals, es faran algunes sessions extra en dilluns de 14.00h a 15.30h. Se us informarà pertinentment.

Reconeixement de Crèdits

 • El curs tindrà el reconeixement de 2 ECTS per als estudiants de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, si l'estudiant assisteix a un mínim del 80 % del curs i realitza i supera l'avaluació.
 • Els estudiants que facin la inscripció al curs presencialment han de sol·licitar el reconeixement dels crèdits a la butlleta d'inscripció.
 • Els estudiants que facin la inscripció al curs virtualment han de sol·licitar el reconeixement de crèdits enviant un missatge de correu electrònic a l'adreça fpceefctp@blanquerna.url.edu.
 • En cas de no rebre la sol·licitud de reconeixement de crèdits en el moment de la inscripció, es donarà per entès que l'estudiant no vol que se li reconeguin els crèdits de lliure configuració.
 • Un cop els estudiants hagin estat avaluats, se’ls enviarà un missatge de correu electrònic per informar-los que poden passar a recollir el certificat en el cas que siguin aptes.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.

Cal tenir present que la normativa acadèmica de la facultat estableix que només és possible reconèixer un percentatge dels crèdits optatius dels plans d'estudi mitjançant cursos d'extensió universitària. Cal consultar la normativa acadèmica a la guia de l'estudiant o a l'SCALA (Secretaria Acadèmica)

Dades d'interès

 • Per afavorir que els participants aprofitin al màxim el curs, la inscripció es limita a 25 places, que s'atendran en estricte ordre d'arribada i pagament.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs: 250€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 14 de novembre del 2017 al 25 de gener del 2018, de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h.

Cal lliurar la butlleta d'inscripció descarregada del marge dret de la pàgina web i degudament emplenada

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció online: del 14 de novembre del 2017 al 25 de gener del 2018.

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó). 
 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim d'inscripcions necessàries.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu