Durada 1 any
Horari matins
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. José Morales
Preinscripció Oberta

masters-universitarisMEEF

Treball final de màster

El treball de final de màster (TFM), sempre que sigui possible, estarà directament relacionat amb el Pràcticum. Es tracta d'elaborar un projecte innovador d'intervenció en l'àmbit de la salut o de l'esport, contextualitzat en un entorn real en què s'hagin dut a terme o en què s'estiguin fent les pràctiques.

El projecte constarà de dues parts:

La primera seguirà els apartats clàssics d'una investigació: justificació, objectius, referents teòrics, treball de camp, tractament de les dades i conclusions. La segona serà la concreció d'una proposta d'intervenció contextualitzada, amb objectius, metodologia, instruments que s'utilitzaran, etc.

D'acord amb les competències explícites del mòdul, per a l'avaluació del TFM:

  • Es tindrà en compte l'adequació d'objectius i disseny metodològic, l'adequació al tema d'estudi i al context, així com el seguiment fet des de l'espai de Seminari (tutoria grupal) i de tutoria individual.
  • També es valorarà la presentació del treball (aspectes formals), la qualitat dels referents teòrics, el treball d'anàlisi i la proposta final degudament argumentada i presentada.
  • Finalment, per a la valoració del treball de final de màster, es tindrà en compte també l'exposició i la seva defensa.

Els estudiants hauran de lliurar un projecte de màster de recerca o d'intervenció que serà tutoritzat per un professor-tutor del màster. Aquest projecte es defensarà públicament davant d'una comissió formada per professors del programa de màster, que han de tenir la condició de doctor. Es recomana que un dels membres de la comissió sigui aliè al màster amb experiència professional en la temàtica, però membre d'algun programa de postgrau de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL.