Durada 1 any
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Cristina Corcoll
Preinscripció TANCADA
masters-universitarisMANG

Treball de Final de Màster (TFM)

El treball de final de màster es dissenya segons els interessos personals i professionals dels alumnes, i té com a objectiu final contribuir, amb la investigació personal, a la millora de la pròpia trajectòria professional a més d’incidir tant com sigui possible en la millora del context educatiu. 
Els estudiants hauran de lliurar un projecte de màster que serà tutoritzat per un professor doctor adscrit al màster. Aquest projecte es defensarà públicament davant d’una comissió formada per professors doctors del programa de màster. 

Defensa del projecte

L’estudiant disposarà de deu minuts per defensar el seu projecte. Haurà de prioritzar les qüestions que consideri més rellevants del seu treball i fer-ne una síntesi clara, precisa i completa. Un cop finalitzada l’argumentació, l’estudiant haurà de respondre les observacions, els comentaris i les preguntes que li facin els membres del tribunal.
El projecte de màster s’haurà d’escriure i defensar en anglès.

Criteris d’avaluació

Els criteris per avaluar el treball de final de màster fan referència a les competències assolides durant el procés d’elaboració, al producte elaborat i a la defensa que se’n fa. Per aquest motiu la qualificació final serà el resultat de diferents valoracions parcials:

  • Competències assolides durant el procés d’elaboració: es valorarà la persistència i la constància en la confecció del treball, i la progressió en l’adquisició de les habilitats i de les actituds necessàries per a la investigació i la intervenció. Aquesta valoració la farà el tutor o director del treball.
  • Producte elaborat: es valoraran els diferents aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques per garantir la coherència i la qualitat dels treballs d’investigació o d’intervenció. 
  • Competències assolides en la defensa oral: es valorarà la claredat, la precisió, l’originalitat i la qualitat de l’exposició oral del treball depenent de les condicions que exigeix la comunicació oral davant d’un tribunal.

Els estudiants hauran de superar les competències de cadascuna de les tres fases avaluatives amb una qualificació d’aprovat (5). En el seu cas, podran recuperar les fases no assolides en una segona convocatòria segons les orientacions de la professora de la matèria.
La qualificació final del treball serà emesa pel tribunal en una acta única.