masters-universitarisMANG

Objectius

El Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l’Anglès en l’Educació Infantil i l’Educació Primària pretén proporcionar una formació específica en l’àrea de l’ensenyament de la llengua estrangera, amb l’objectiu que els mestres siguin capaços de: 

 • Garantir un procés d’ensenyament de la llengua que sigui coherent i de qualitat per a tots els nens i les nenes al llarg de les etapes d’educació infantil i primària.
 • Ensenyar la llengua estrangera amb eficàcia: dominar i utilitzar les variables pedagògiques que intervenen en els processos de l’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès.
 • Actuar com a agent de canvi a l’escola tot aportant els seus coneixements teoricopràctics al desenvolupament de la consciència plurilingüe dins i fora de l’aula. 
 • Liderar el disseny i el desplegament de projectes lingüístics integradors a les escoles d'educació infantil i primària.

Competències específiques

 • Aplicar els fonaments científics dels processos d'ensenyament i aprenentatge de llengües a la intervenció educativa.
 • Interrelacionar els coneixements teòrics específics de la didàctica de la llengua estrangera amb les variables que intervenen a l'aula; alhora, adaptar-los al marc curricular i al context escolar concret.
 • Dissenyar, programar i avaluar progressions educatives coherents en l'àmbit lingüístic en els períodes d'educació infantil i educació primària.
 • Dissenyar, gestionar i promoure projectes educatius globals que afavoreixin el desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural, segons les exigències del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
 • Analitzar i avaluar el desenvolupament de la competència lingüística durant les etapes d'educació infantil i educació primària en funció del procés d'adquisició de llengües primeres i estrangeres, segons les exigències del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
 • Dissenyar, executar i avaluar com a docents reflexius propostes educatives innovadores en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua estrangera.
 • Dissenyar, implementar i avaluar propostes didàctiques amb l'objectiu de desenvolupar la competència intercultural i la reflexió, segons les exigències del Marc europeu comú de referència per a les llengües; alhora fomentar un sentiment d'obertura i respecte cap a altres llengües i cultures.
 • Comunicar-se perfectament tant oralment com per escrit en la llengua estrangera i emprendre totes aquelles funcions comunicatives que són pròpies del docent en aquesta llengua.
 • Demostrar els coneixements sobre els aspectes fonètics, gramaticals, lèxics i discursius de la llengua anglesa.
 • Dissenyar, implementar i avaluar materials didàctics creatius, innovadors i apropiats a la realitat escolar en la qual exerceixen.