Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l'Anglès a l'Educació Infantil i l'Educació Primària

Meeting Virtual
Durada 1 any
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Cristina Corcoll
Preinscripció TANCADA
masters-universitarisMANG

Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l'Anglès en l'Educació Infantil i l'Educació Primària

Actualment, les escoles han de respondre a noves situacions lingüístiques que s’esdevenen a les aules. D’una banda, calen mestres capaços de liderar el treball de les àrees de coneixement amb didàctiques específiques, com és el cas de l’anglès. De l’altra, calen mestres que puguin participar i enriquir els projectes lingüístics dels centres i treballar positivament amb el plurilingüisme. En aquest sentit, aquest màster pretén oferir una formació innovadora i especialitzada en la didàctica de l’anglès per a tots aquells professionals graduats que tinguin la voluntat d'exercir la seva docència en aquesta àrea de coneixement.

Criteris d’admissió

Per tal de ser admès al Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l’Anglès en l’Educació Infantil i l’Educació Primària, és imprescindible complir els requisits d’accés establerts en el Reial decret 1393/2007 i la seva modificació pel Reial decret 861/2010, que regula els requisits d’accés als estudis universitaris oficials de postgrau. Així, doncs, els estudiants podran estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o d’un altre expedit per una institució d’educació superior, o aliena a l’espai europeu d’educació superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols després que la Universitat comprovi l’acreditació d’un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols. L’accés per aquesta via no implicarà l’homologació ni el reconeixement del títol previ. 

1. L’accés al Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l’Anglès en l’Educació Infantil i l’Educació Primària requereix que els estudiants estiguin en possessió d’algun d’aquests títols universitaris:

 • Graduat en Educació Primària
 • Graduat en Educació Infantil
 • Graduat en Estudis Anglesos*
 • Graduat en Traducció i Interpretació*
 • Diplomat en Mestre d’Educació Primària
 • Diplomat en Mestre en Llengua Estrangera
 • Diplomat en Mestre d’Educació Musical
 • Diplomat en Mestre d’Educació Especial
 • Diplomat en Mestre d’Educació Física
 • Diplomat en Mestre d’Educació Infantil
 • Llicenciat en Filologia Anglesa*
 • Llicenciat en Traducció i Interpretació*

*Aquest màster no permet exercir com a Mestres a aquells alumnes que no provinguin de la Diplomatura en Magisteri o del Grau en Educació. 

2. Un segon requisit d’accés és haver assolit el nivell B2 d’anglès (es farà una entrevista en anglès). Aquesta premissa és indispensable ja que totes les classes seran impartides, de manera íntegra, en anglès.

3. Reconeixement de crèdits

Reconeixement del Mòdul 4 (Pràcticum) [9 ECTS]
Es pot sol•licitar el reconeixement dels crèdits del mòdul 4 lliurant una instància a la Secretaria Acadèmica i adjuntant un contracte de treball que demostri que l’alumne ha treballat un mínim de 850 hores com a mestre d’anglès o en anglès al llarg dels darrers 3 anys.

Cal lliurar aquesta instància entre la segona quinzena de setembre i la primera setmana d’octubre.

Reconeixement de la matèria Advanced Language Skills for the Teacher [5 ECTS]
Es pot sol•licitar el reconeixement dels crèdits de la matèria Advanced Language Skills for the Teacher lliurant una instància a la Secretaria Acadèmica i adjuntant una còpia del certificat oficial que reconegui haver assolit el nivell C2 d’anglès.

Cal lliurar aquesta instància entre la segona quinzena de setembre i la primera setmana d’octubre.

Els criteris de selecció i admissió de la FPCEE Blanquerna es basaran en (100%):

 • Nivell d’idiomes (anglès, C1 o C2): 30%
 • Afinitat dels estudis cursats amb anterioritat: 20%
 • Nota mitjana de l’expedient acadèmic: 15%
 • Motivació de l’estudiant: 15%
 • Experiència professional prèvia: 10% 
 • Formació complementària en l’àrea d’estudi del màster: 10%

La Comissió d’Admissió de l’Equip de Gestió Acadèmica de Màsters i Doctorat és l’òrgan responsable d’avaluar els criteris d’accés i admissió, de valorar l’experiència professional i d’establir la llista d’admesos. La Facultat reserva el 3% de places que s’ofereixen per al màster a alumnes amb necessitats específiques.

S’informarà els alumnes procedents de diplomatures que, en el cas que vulguin accedir als estudis de doctorat, no seran suficients els 60 crèdits ECTS del Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l’Anglès en l’Educació Infantil i l’Educació Primària, sinó que hauran de cursar 60 crèdits més per obtenir el total dels 300 crèdits ECTS que possibilita l’accés a aquests estudis.