Durada 2 anys
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Montserrat Alguacil Dra. Ingrid Sala.
Preinscripció Oberta
masters-universitarisMPSP

Treball de final de màster (TFM)

Els estudiants hauran de lliurar un projecte de màster de recerca o d'intervenció que serà tutoritzat per un professor doctor adscrit al màster. Aquest projecte compta amb un total de 6 ECTS (equival a unes 48 hores de sessions grupals i d’altres d'atenció personalitzada). Aquest projecte es defensarà públicament davant d'una comissió formada per professors doctors del programa de màster. En el cas de l'itinerari de recerca, els membres de la comissió hauran d'estar acreditats per l'ANECA, per l'AQU o per una agència equivalent. Es recomana que un dels membres de la comissió sigui aliè al màster, però membre d'algun programa de postgrau de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL.

Defensa del projecte

L'estudiant disposarà de deu minuts per defensar el projecte. Haurà de prioritzar les qüestions que consideri més rellevants del treball i fer-ne una síntesi clara, precisa i completa. Un cop finalitzada l'argumentació, l'estudiant haurà de respondre a les observacions, els comentaris i les preguntes que li formulin els membres del tribunal. El treball de final de màster es podrà escriure en català, en castellà o en anglès.

Criteris d'avaluació

Els criteris per avaluar el TFM fan referència a les competències assolides durant el procés d'elaboració, el treball final i la seva defensa pública Per aquest motiu, la qualificació final serà el resultat de diferents valoracions parcials:

  • Competències assolides durant el procés d'elaboració: es valorarà la persistència i la constància en la confecció del treball i la progressió en l'adquisició de les habilitats i de les actituds necessàries per a la investigació i la intervenció. Aquesta valoració la farà el tutor del treball.
  • Producte elaborat: es valoraran els diferents aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques per garantir la coherència i la qualitat dels treballs de recerca o d'intervenció. El tutor del treball i els membres del tribunal emetran un informe previ a la defensa que es lliurarà a la Comissió de Postgrau, almenys una setmana abans de la defensa pública del projecte.
  • Competències assolides en la defensa oral: es valorarà la claredat, la precisió, l'originalitat i la qualitat de l'exposició oral del treball depenent de les condicions que exigeix la comunicació oral davant d'un tribunal.