Durada 2 anys
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Montserrat Alguacil Dra. Ingrid Sala.
Preinscripció Oberta
masters-universitarisMPSP

Objectius

D'acord amb la definició de l'espai europeu d'educació superior, els ensenyaments de màster han de tenir com a finalitat l'adquisició per part de l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització professional. En aquest sentit, el Màster Universitari en Psicopedagogia té com a objectius:

 • Formar professionals que siguin competents en l'àmbit psicopedagògic en centres i institucions educatives, per poder intervenir en l'assessorament sobre processos d'aprenentatge i les seves dificultats, en l'atenció a la diversitat de les escoles, així com en l'orientació educativa.
 • Capacitar per analitzar i interpretar les pràctiques i les polítiques d'intervenció educativa en situacions de dificultat d'aprenentatge, per tal d'intervenir de manera òptima i millorar els processos d'aprenentatge.
 • Desenvolupar en els estudiants del MUP la capacitat d’impulsar la reflexió i la innovació en el camp de la intervenció psicopedagògica per a l'atenció a la infància i la joventut amb dificultats d'aprenentatge i per a l'orientació en l’àmbit escolar.
 • Dotar de les estratègies i els instruments de treball necessaris per atendre les necessitats dels centres educatius i la necessitat de formació continuada davant de situacions d'orientació educativa i innovació, per potenciar les capacitats dels centres, així com donar resposta a les dificultats en l'aprenentatge.

Comptetències 

Les competències específiques de la professió per a la qual es formen els estudiants del Màster Universitari en Psicopedagogia, atenent la necessitat d'ocupabilitat i l'estil propi de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL, són les següents:

 • Diagnosticar i analitzar les necessitats educatives de persones, grups i organitzacions educatives a partir de diferents metodologies, instruments i tècniques, prenent en consideració les singularitats de cada context en les etapes d'educació infantil i d'educació primària.
 • Identificar els problemes i les dificultats d'aprenentatge, i els trastorns del desenvolupament i de la conducta de les persones en entorns escolars.
 • Disposar de coneixements i eines per a l'assessorament de professionals de l'educació pel que fa a l'organització, el disseny i la implementació de processos i experiències d'ensenyament-aprenentatge inclusives i de qualitat en les etapes d'educació infantil i d'educació primària.
 • Desenvolupar actuacions que afavoreixin el desenvolupament personal i professional de les persones en els àmbits educatius, mitjançant els principis i els fonaments de l'orientació psicopedagògica.
 • Dissenyar un pla d'acció tutorial a partir del coneixement de mètodes i tècniques d'acció tutorial.
 • Plantejar pràctiques educatives, programes i serveis que donin resposta a les necessitats educatives integrals de les persones.
 • Formular propostes de millora en la intervenció psicopedagògica fonamentades en els resultats de la investigació psicopedagògica.
 • Conèixer i analitzar les característiques, l'organització i el funcionament dels serveis d'assessorament psicopedagògic i d'orientació que operen en els diferents nivells del sistema educatiu.
 • Identificar necessitats en l'àmbit educatiu que portin a emprendre activitats d'investigació i millora.
 • Conèixer investigacions i innovacions relacionades amb l'assessorament i l'orientació psicopedagògica i identificar-ne els fòrums de difusió.
 • Identificar les barreres i els facilitadors d'una educació inclusiva tant al centre escolar com en altres contextos socioeducatius.
 • Fer avaluacions psicopedagògiques i dissenyar intervencions de suport per a l'alumnat que ho requereixi.
 • Adquirir coneixements per orientar l'alumnat en la presa de decisions en els àmbits personal, social, acadèmic i professional.
 • Conèixer tècniques de mediació per a la gestió de conflictes i la millora de la convivència en els contextos d’educació i en les etapes educatives.
 • Adquirir experiència en l'exercici de l'assessorament psicopedagògic i de l'orientació aplicant els coneixements desenvolupats al llarg de la formació des d'un model professional reflexiu.
 • Disposar d'eines digitals bàsiques per aplicar en l'àmbit de l'assessorament psicopedagògic i de l'orientació.
 • Familiaritzar-se amb els diferents sistemes d'assessorament i orientació psicopedagògica per desenvolupar una pràctica ajustada a les característiques específiques dels contextos d'intervenció.
 • Fonamentar la reflexió psicopedagògica tenint en compte el context educatiu i la seva dinàmica.
 • Diagnosticar i analitzar les necessitats educatives de persones, grups i organitzacions educatives a partir de diferents metodologies, instruments i tècniques, prenent en consideració les singularitats de cada context en l'etapa d'educació secundària.
 • Disposar de coneixements i eines per a l'assessorament als professionals de l'educació pel que fa a l'organització, el disseny i la implementació de processos i experiències d'ensenyament-aprenentatge inclusives i de qualitat en l'etapa de secundària.