Durada Octubre 2020 - juny 2021
Horari Dos caps de setmana al mes (de dijous a dissabte, de 8.30 a 19h)
Pràctiques Obligatòries
Crèdits 60 ECTS
DireccióJordi Vilaró, PhD | Mercè Sitjà, PhD
CoordinacióFran Martín | Pat Vidal
Number of seats: 20

Instagram
Preinscripció Oberta
Preu total 7560€
masters-universitarisMUAF

El Treball de Final de Màster (TFM)

El TFM és un treball individual que permet la integració dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del màster.

Els estudiants hauran d’elaborar i lliurar un projecte de recerca o de servei assistencial sobre activitat física terapèutica. Aquest projecte es desenvoluparà sota la supervisió de tutories individuals dirigides per un/a tutor/a del màster en el marc del treball de final de màster, que serà el/la tutor/a del TFM de l’estudiant i que signarà la viabilitat del projecte i la disponibilitat del treball de final de màster per ser presentat. Aquest projecte es defensarà públicament davant d’un tribunal d’avaluació format per tutors/tutores o professorat del programa de màster.

Els TFM es contextualitzen en base a les línies del treball dels grups de recerca, de la recerca pròpia o de transferència de coneixement d’aquest professorat (en base a al seva formació acadèmica, clínica i d’investigació). En cas que l’estudiant vulgui desenvolupar una nova línia, la direcció en acord amb el/la tutor/a, valoraran la idoneïtat del projecte (en acord amb el context del màster).

Defensa del projecte

L’estudiant disposarà de quinze minuts per defensar el projecte. Haurà de prioritzar les qüestions que consideri més rellevants del treball i fer-ne una síntesi clara, precisa i completa. Un cop finalitzada l’argumentació, l’estudiant haurà de respondre les observacions, els comentaris i les preguntes del tribunal. S’estima una durada de l’acte de 45 minuts.  

Criteris d’avaluació

Els criteris per avaluar el treball de final de màster fan referència a les competències assolides durant el procés d’elaboració, al treball final escrit i a la defensa que se’n fa. Per aquest motiu la qualificació final serà el resultat de diferents valoracions parcials:

Per part del/la tutor/a:

  • Competències assolides durant el procés d’elaboració: es valorarà l’organització i capacitat de cerca, la persistència en les etapes de la confecció del treball, i la progressió en l’adquisició de les habilitats i de les actituds necessàries per a la investigació o la creació del servei proposat.

Per part del tribunal d’avaluació:

  • Treball final escrit: es valoraran els diferents aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques per garantir la coherència i la qualitat dels treballs d’investigació. Pels projectes de creació de servei assistencial es valoraran els aspectes que es tenen en compte en la majoria de plans de creació/innovació d’empresa. El/la tutor/a de l’estudiant emetrà per al tribunal d’avaluació un certificat de conformitat perquè el treball pugui ser presentat previ a la seva defensa.
  • Competències assolides en la defensa oral: es valorarà la síntesi i la solidesa en l’exposició oral, el domini del tema i l’originalitat i l’ús adequat de les noves tecnologies en l’exposició oral del treball depenent de les condicions que exigeix la comunicació oral davant d’un tribunal d’avaluació.

La qualificació final del treball serà emesa pel tribunal d’avaluació d’acord amb les competències que s’especifiquen en el pla d’estudis.

- Normativa de presentació i defensa del TFM.