Durada Octubre 2020 - juny 2021
Horari Dos caps de setmana al mes (de dijous a dissabte, de 8.30 a 19h)
Pràctiques Obligatòries
Crèdits 60 ECTS
DireccióJordi Vilaró, PhD | Mercè Sitjà, PhD
CoordinacióFran Martín | Pat Vidal
Number of seats: 20

Instagram
Preinscripció Oberta
Preu total 7560€
masters-universitarisMUAF

Objectius | Perfil d'ingrés | Criteris de selecció | Competències

Objectius de la titulació

El Màster té com a objectiu capacitar els fisioterapeutes, en els coneixements i habilitats necessaris per a planificar i desenvolupar models terapèutics basats en l'activitat física terapèutica dirigits específicament a persones amb malalties cròniques, amb discapacitats o problemes de salut derivats de l'envelliment.

Perfil d’ingrés

El perfil d'ingrés correspon al d'un fisioterapeuta, amb interès per l'activitat física com a eina terapèutica i amb experiència en l'atenció a la persona amb malaltia crònica, discapacitat i/o envelliment. Aquest professional ha de tenir interès a adquirir coneixements sobre els fonaments biològics, fisiològics i bioquímics de l'activitat física adaptada així com sobre la metodologia de l'entrenament, l'avaluació de la condició física i la prescripció de la mateixa adreçada a persona amb malaltia crònica, discapacitat i/o envelliment.

Criteris de selecció

  1. Experiència prèvia professional vinculada a l'activitat física amb malalts crònics, amb discapacitat i/o gent gran (60%)
  2. Vinculació amb projectes d'investigació en el camp de l'activitat física amb malalts crònics, amb discapacitat i/o gent gran (20%)
  3. Experiència en gestió i/o desenvolupament de projectes assistencials d'activitat física amb malalts crònics, amb discapacitat i/o gent gran (20%)

En cas de ser necessari, es realitzaran entrevistes personalitzades com a complement del procés de selecció, deixant constància escrita de les valoracions realitzades.

Competències professionals

El perfil professional dels titulats d'aquest Màster Universitari integra les competències bàsiques i específiques.

Competències bàsiques

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals

CG1 - Analitzar, organitzar i planificar les activitats pròpies del seu àmbit professional.
CG2 - Capacitat i flexibilitat per a la resolució de problemes i presa de decisions efectiva en el seu camp de treball.
CG3 - Saber avaluar, seleccionar i extreure conclusions de la literatura científica relativa als seus camps d'estudi.
CG4 - Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i pensament crític en el seu camp de treball.
CG5 - Demostrar la capacitat de treball en equip, tant a nivell interdisciplinari com en un context internacional, mitjançant la comunicació oral o escrita en diferents idiomes.
CG6 - Demostrar habilitats en les relacions interpersonals, des de l'atenció a la diversitat i multiculturalitat, mitjançant el compromís ètic en la pràctica professional.
CG7 - Capacitat de generar i liderar idees innovadores en el seu entorn professional.
CG8 - Demostrar habilitat de gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades en el seu entorn professional.
CG9 - Conèixer els principis bàsics de la metodologia de la recerca clínica, la seva aplicabilitat, interpretació i maneig de resultats per al desenvolupament de projectes d'investigació en l'àmbit del seu entorn professional.
CG10 - Demostrar autonomia per formular, planificar, dissenyar i desenvolupar projectes científics o tecnològics en el seu àmbit professional per a una millora en la seva àrea d'especialitat.

Competències específiques

CE8 - Haver desenvolupat l'autonomia suficient per a gestionar i/o desenvolupar centres o unitats d'activitat física terapèutica dirigida a persones amb malaltia crònica, discapacitat i/o envelliment i la seva relació amb altres serveis sanitaris i/o de salut.
CE2 - Adquirir coneixements avançats de les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa l'activitat física terapèutica.
CE1 - Adquirir coneixements avançats per identificar i valorar la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones amb malaltia crònica, discapacitat i/o envelliment.
CE3 - Saber aplicar i integrar els mètodes, procediments i actuacions d'activitat física terapèutica tant com a eines encaminades a la reeducació o recuperació funcional, com a la promoció i manteniment de la salut en persones amb malaltia crònica, discapacitat i/o envelliment.
CE4 - Saber aplicar i integrar els coneixements per valorar la condició física de l'pacient, considerant fonamentalment els aspectes físics i, en un marc interdisciplinari, els nutricionals, psicològics i socials, amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
CE5 - Haver adquirit coneixements avançats per dissenyar, executar, dirigir i coordinar plans d'intervenció d'activitat física terapèutica basats en les evidències científiques, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
CE6 - Ser capaços de predir i controlar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
CE7 - Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa en el camp de l'activitat física terapèutica, per a formular judicis a partir de l'experiència clínica i adquirir habilitats per desenvolupar programes adaptats a les necessitats de les persones amb malaltia crònica, discapacitat i/o envelliment en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.