Durada 1 any
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. David Simó
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
masters-universitarisMADI

Treball de final de màster

El treball de final de màster (TFM) té com a objectiu enfrontar l'estudiant amb un cas pràctic d'investigació, avaluació i intervenció que tingui relació amb les activitats desenvolupades en els mòduls de pràctiques externes o amb les línies d'investigació pròpies del professorat del màster. Aquest treball comptarà amb un tutor que farà el seguiment mitjançant tutories en sessions de Seminari. Les funcions del director es poden concretar en l'orientació de l'estudiant, a través de la programació general de les activitats que ha de dur a terme perquè pugui presentar reeixidament el TFM. Les sessions de Seminari es faran en grups reduïts per afavorir l'aprenentatge cooperatiu. La presentació i la defensa del treball es faran en un acte acadèmic públic en què l'estudiant haurà d'exposar el TFM davant d'un tribunal i respondre a les qüestions que aquest últim consideri necessari aclarir.

Defensa del TFM

El TFM es podrà escriure en català o en castellà, si bé l'EGA de màsters i doctorat pot autoritzar que es presenti en una altra llengua, amb una sol•licitud prèvia per escrit del director. En aquest cas, hi haurà un resum del projecte en català o en castellà. El TFM es defensarà públicament davant d'un tribunal format per professors del programa de màster, algun dels quals ha de ser doctor. L'estudiant disposarà de deu minuts per defensar-lo. Haurà de prioritzar les qüestions que consideri més rellevants del treball i fer-ne una síntesi clara, precisa i completa. Un cop finalitzada l'argumentació, l'estudiant haurà de respondre les observacions, els comentaris i les preguntes que li facin els membres del tribunal.

Criteris d’avaluació

Els criteris per avaluar el treball de final de màster fan referència a les competències assolides durant el procés d’elaboració, al producte elaborat i a la defensa que se’n fa. Per aquest motiu la qualificació final serà el resultat de diferents valoracions parcials:

  • Competències assolides durant el procés d’elaboració: es valorarà la persistència i la constància en la confecció del treball, i la progressió en l’adquisició de les habilitats i de les actituds necessàries per a la investigació i la intervenció. Aquesta valoració la farà el tutor o el director del treball.
  • Producte elaborat: es valoraran els diferents aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques per garantir la coherència i la qualitat dels treballs d’investigació o d’intervenció. El director del treball i els membres del tribunal emetran un informe previ a la defensa que es lliurarà a la Comissió de Postgrau, almenys una setmana abans de la defensa pública del projecte.
  • Competències assolides en la defensa oral: es valorarà la claredat, la precisió, l’originalitat i la qualitat de l’exposició oral del treball depenent de les condicions que exigeix la comunicació oral davant d’un tribunal.

Per a l'avaluació del TFM, d'acord amb les competències explícites del mòdul, es tindrà en compte:

  • L'adequació d'objectius i el disseny metodològic, l'adequació al tema d'estudi i al context, així com el seguiment fet des de l'espai de Seminari (tutoria grupal) i de tutoria individual.
  • La presentació del treball (aspectes formals), la qualitat dels referents teòrics, el treball d'anàlisi i la proposta final degudament argumentada i presentada.
  • L'exposició i la defensa del treball.

La qualificació final del treball d'investigació serà emesa pel tribunal en una acta única.