Durada 1 any
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. David Simó
Preinscripció Oberta
masters-universitarisMADI

Objectius

Els estudis del Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva pretenen capacitar l'estudiant en una triple dimensió:

 • Dissenyar plans i projectes innovadors de pràctiques educatives inclusives encaminades a promoure l'èxit escolar de tot l'alumnat; planificar les accions i els recursos necessaris per dur-los a terme de manera eficaç.
 • Atendre de manera efectiva tant els alumnes que presenten necessitats educatives de suport com les seves famílies.
 • Promoure i participar en línies de recerca de l'àmbit de l'educació especial.

El plantejament global del títol i, de manera específica en cadascun dels mòduls, el treball de final de màster i el desenvolupament de les pràctiques externes, s'han orientat a l'exercici professional, amb una formació general i avançada en les actituds, les habilitats i els coneixements necessaris per a l'actuació en l'àmbit de la psicologia sanitària.

A més dels objectius globals assenyalats, els continguts d'aquest títol han d'atendre també els objectius següents:

 1. Proporcionar instruments per poder intervenir en l'escola com a dinamitzadors i innovadors de la pràctica educativa, amb la finalitat de construir entorns educatius en què tot l'alumnat pugui aprendre, independentment de quines siguin les seves capacitats, el seu origen, la seva llengua i la seva cultura.
 2. Proporcionar estratègies per a l'atenció i l’orientació tant de l'alumnat amb necessitats educatives específiques com de les seves famílies.
 3. Proporcionar coneixements especialitzats i una perspectiva reflexiva en aquells aspectes clau per a la professió, tenint en compte la diversitat de necessitats dels alumnes.
 4. Proporcionar coneixements i instruments d'anàlisi per estar capacitat en la detecció de noves necessitats (tant dels alumnes com del centre escolar) i desenvolupar projectes i programes d'innovació en l'àmbit de l'educació especial.
 5. Proporcionar formació avançada en aspectes epistemològics relatius a l'educació especial.
 6. Proporcionar experiència pràctica de qualitat, tant en l’entorn professional com en el de la investigació científica en l'àmbit d'estudi del màster.
 7. Proporcionar formació avançada en metodologia, tècniques i procediments que permetin interpretar i dissenyar treballs d'investigació en educació especial.

 

Competències

En acabar el Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva, s'espera que els estudiants desenvolupin les competències específiques següents:

 • CE01. Disposar d'elements conceptuals per comprendre les característiques del desenvolupament psicològic, social i lingüístic dels infants i els joves amb risc d'exclusió educativa i social per raó de procedència, llengua, discapacitat, o per qualsevol altra condició personal o familiar.
 • CE02. Conèixer els models teòrics i epistemològics de referència que guiïn l'atenció educativa cap a contextos de desenvolupament i d'ensenyament-aprenentatge inclusius i comprendre com aquests contextos afecten el seu desenvolupament personal i social.
 • CE03. Aprofundir en el coneixement de les condicions personals de discapacitat o problemes en el desenvolupament que presenten determinats alumnes i les necessitats de suport més freqüents.
 • CE04. Aprofundir en els objectius, els procediments i les eines de l'avaluació psicopedagògica dels alumnes amb necessitats educatives especials, de manera que permeti explorar amb rigor les competències psicosocials i curriculars que presenta un nen i un jove dins d'un context concret.
 • CE05. Aprofundir en el coneixement de les ajudes tecnològiques específiques que faciliten l'accés a la informació i que promouen el treball autònom de l'alumnat, actuant com a suports de la tasca educativa.
 • CE06. Conèixer els models teòrics i els recursos existents en l'entorn que han de permetre l'assessorament i l'orientació a pares i a altres docents.
 • CE07. Aprofundir en el coneixement de les eines i les estratègies d'atenció educativa destinades a crear contextos que promoguin l'adaptació, l'autoregulació del comportament i l'estabilitat emocional de l'alumnat.
 • CE08. Detectar i analitzar les barreres en l'aprenentatge i la participació dels infants i dels joves en el context educatiu escolar i de la comunitat, i saber planificar els suports requerits per promoure l'aprenentatge.
 • CE09. Guiar la intervenció educativa cap a contextos de desenvolupament inclusius i comprendre com afavoreixen el desenvolupament personal i social.
 • CE010. Crear i dissenyar recursos per donar suport a l'aprenentatge i la participació de tots els infants i els joves en el seu context educatiu escolar i de la comunitat.
 • CE011. Planificar, dur a terme i avaluar diferents intervencions optimitzadores per promoure el desenvolupament i l'aprenentatge al llarg dels períodes d'escolarització obligatòria, així com les etapes postobligatòries de formació professional per a una plena integració personal, laboral i social.