Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva

Preinscripció onlineMeeting Virtual
Durada 1 any
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. David Simó
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
masters-universitarisMADI

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva 

El Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva que s'imparteix a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL proporciona la formació específica que capacita l'estudiant per dinamitzar i innovar la pràctica educativa inclusiva en educació infantil i primària i en secundària. D'aquesta manera, l'estudiant podrà contribuir al fet que l'escola esdevingui inclusiva i que atengui de forma especialitzada tant els alumnes que presenten necessitats de suport com les seves famílies, tant en un centre educatiu ordinari com en un d'especialitzat. D'altra banda, la formació del màster també capacita per participar i promoure línies de recerca/acció en l'àmbit de la planificació i de l'atenció en primària i en secundària.

El màster està adreçat a graduats, diplomats o llicenciats en Magisteri, Psicologia, Pedagogia, Educació Social, Logopèdia, Fisioteràpia, entre d'altres (amb la valoració prèvia de l'expedient feta per la Comissió de Postgrau de la Facultat).

Els graduats en Educació Primària i els diplomats en Magisteri en Educació Primària que cursin aquest màster podran optar a una plaça d'especialista en educació especial a l’escola pública i/o inscriure’s a la borsa de personal interí docent en l’especialitat de pedagogia terapèutica (títol reconegut pel Departament d’Ensenyament 30500).

Criteris d'admissió

Per a l'admissió al Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva és imprescindible complir els requisits d'accés establerts en el Reial decret 1393/2007, que regula els estudis universitaris oficials de postgrau. D'acord amb el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments oficials universitaris, per accedir al Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva, els estudiants hauran d'estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Les titulacions d'origen que donaran accés a la realització del màster seran aquelles que desenvolupen competències relacionades amb l'educació i la salut.

Concretament:

Diplomats o graduats (previs a l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior)

 • Diplomatura de Mestre d'Educació Infantil
 • Diplomatura de Mestre d'Educació Primària
 • Diplomatura de Mestre d'Educació Especial
 • Diplomatura de Mestre d'Educació Musical
 • Diplomatura de Mestre de Llengua Estrangera
 • Diplomatura de Mestre d'Educació Física
 • Diplomatura d'Educador Social
 • Diplomatura de Logopèdia
 • Llicenciatura en Pedagogia
 • Llicenciatura en Psicologia
 • Llicenciatura en Psicopedagogia

Graduats

 • Graduat en Educació Primària
 • Graduat en Educació Infantil
 • Graduat en Educació Social
 • Graduat en Fisioteràpia
 • Graduat en Logopèdia
 • Graduat en Pedagogia
 • Graduat en Psicologia
 • Graduat en Teràpia Ocupacional
 • Titulats estrangers de titulacions impartides en l'espai europeu d'educació superior o bé en altres països reconeguts, amb la valoració prèvia de l'expedient feta per la Comissió de Postgrau de la Facultat.

S'informa els estudiants que, en el cas que les titulacions d'accés siguin la Diplomatura en Educació Social, la Diplomatura en Logopèdia i les diplomatures de Magisteri (en les diverses especialitats), l'obtenció del títol de màster universitari no permet l'accés als estudis de doctorat si no han superat un mínim de 300 ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials.

Els criteris de selecció i accés de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL es basaran en:

 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic (40%)
 • Experiència professional prèvia en l'àmbit de la docència, l'educació i l'atenció a la diversitat (20%)
 • Motivació de l'estudiant (20%)
 • Formació complementària en l'àrea d'estudi del màster (10%)
 • Nivell d'idiomes (anglès), es recomana com a mínim el B2.1 (10%)

L'ítem relatiu a la motivació de l'estudiant es valora a partir d'una entrevista semiestructurada. Entre altres ítems, es pregunta sobre les expectatives formatives i professionals, les competències, la situació laboral i professional, les concepcions sobre l'aprenentatge, la diversitat, l'orientació i la psicopedagogia. L'entrevista la porta a terme algun responsable del Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.

Es preveu el reconeixement d'aquells estudiants que tenen una certa experiència professional o laboral, o bé que han cursat algun mòdul o matèria pertanyent a altres titulacions universitàries no oficials, però sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a l'esmentat títol (RD 861 / 2010 de 2 de juliol, art. 6). El nombre màxim de crèdits que siguin objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris oficials no podrà, en el seu conjunt, ser superior a 9 ECTS.

Els criteris per valorar l'experiència professional en el cas que es reconegui són:

 • Funcions i responsabilitats desenvolupades (60%)
 • Anys d'experiència professional (20%)
 • Publicacions i comunicacions a congressos i jornades científiques (10%)
 • Diversitat de l'experiència acumulada i altres experiències laborals no incloses en l'àmbit del màster (10%)

Només es reconeixeran els àmbits laborals relacionats amb l'activitat pròpia del màster (d'acord amb les competències del Pràcticum).

Els criteris per establir els barems es formulen de la manera següent:

 • Experiència laboral i professional, les funcions i les responsabilitats exercides i la diversitat (de sis mesos a un any: 2 ECTS; entre un any i tres anys: 6 ECTS; més de tres anys: 9 ECTS).
 • Publicacions i comunicacions en esdeveniments científics relacionats amb l'educació especial obtindran un màxim de 3 ECTS de reconeixement (s'analitzarà l'acreditació de cada publicació i comunicació depenent del tipus de revista divulgativa o científica i el seu impacte en la qual es publica, del tipus de congrés -nacional, internacional, amb comitè científic, etc.- i del nombre i l'ordre de persones que signen el treball).

La Comissió del Màster Universitari és l'òrgan responsable d'avaluar els criteris d'accés i admissió, de valorar l'experiència professional i d'establir la llista d'admesos.