Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster internacional en Comunicació Global, Lideratge i Diplomàcia Corporativa

Propera preinscripció

FCRI M GlobalCommunication
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Anglès
 • Durada
  1 curs acadèmic
 • Crèdits
  60
 • Torn
  Tarda
 • Horari

  Dimarts i dijous, de 18 a 21 h

  Divendres de 16 a 21 h

 • Data d'inici
  15 d’octubre de 2022
 • Places
  20
 • Localització

  Blanquerna-URL - Plaça Joan Coromines. 08001 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

A qui va dirigit

Es dirigeix a aquells estudiants que volen conèixer a fons els principis de lideratge i gestió de la comunicació global de les empreses i organitzacions que operen en l’escena internacional.

Professora amb alumnes, seminari FCRI

Màster impartit en col·laboració amb...

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

La llarga trajectòria de l’equip docent de la Facultat i el seu contacte permanent amb la realitat professional ha permès una adaptació constant dels coneixements impartits.

Aspectes essencials de la gestió estratègica de la comunicació global

Tècniques de gestió de la comunicació global organitzativa

Tendències i reptes en la gestió de la comunicació globlal corporativa

La perspectiva de les relacions amb els mitjans de comunicació en un entorn global

Relacions públiques i comunicació de màrqueting en l'entorn global de la nova economia

Si tries el màster en Comunicació Global, Lideratge i Diplomàcia Corporativa de Blanquerna, tries...

Un futur laboral assegurat.

 • Programes d’especialització professional.
 • Immersió en les matèries de més demanda en el mercat.
 • Orientació de carreres professionals en finalitzar els estudis.
 • Suport de la xarxa Alumni Blanquerna.
fcri_alumnes exterior facultat fcri

Les dades de l'excel·lència

89%

d'inserció laboral

(dada general Facultat, AQU)

1.500

convenis amb empreses

58

convenis universitaris internacionals

Notícies

Informació acadèmica

alumnes a classe FCRi

Pla d'estudis

Mòdul 1. Aspectes essencials de la gestió estratègica de la comunicació global (6 ECTS)

El lideratge i la gestió del canvi mitjançant la comunicació global

 1. Gestió vs. Lideratge a la comunicació global i a les relacions públiques.

 2. Planificació estratègica i procés de gestió. Les funcions del/de la director/a general de comunicació (CCO-Chief Communication Officer) i del/de la conseller/a delegat/da (CEO-Chief Executive Officer). L’estructura de la comunicación global dins d’una organització o empresa internacional.

 3. La tasca professional bàsica de la comunicació: el repte de la creativitat (continguts, storytelling i experiències).

 4. Interactivitat i tecnologies de la informació i la comunicació en entorns globals.

 5. Gestió de projectes i comunicació de la innovació. Gestió del canvi. “Venda” de nous projectes mitjançant estratègies de fundraising.

 6. Mètodes de recerca en comunicació global i planificació estratègica.

 7. Stakeholder Relations i comunicació global: compromís amb els públics i la legitimació social.

Mòdul 2. Tècniques de gestió de la comunicació global organitzativa (5 ECTS)

La comunicació interna, la cultura i els valors, la gestió del coneixement i el compromís amb els empleats i els proveïdors

 1. Gestió dels recursos humans vs. Lideratge de persones. La comunicació interna i el compromís dels empleats.

 2. Cultura organitzativa i valors.

 3. La gestió de la comunicació interna. El paper dels programes d’incentius dels empleats i els programes de desenvolupament de carreres professionals.

 4. La identificació de les necessitats de coneixement en una organització: com es poden dotar o proveir els recursos necessaris. Definició de programes de formació.

 5. L’atracció i la retenció del talent.

 6. El concepte de Hub de coneixement. La gestió del coneixement i el paper de la comunicació global i les relacions públiques.

 7. El compromís dels proveïdors externs.

Mòdul 3. Tendències i reptes en la Gestió de la comunicació global corporativa (6 ECTS)

Responsabilitat social corporativa, diplomàcia corporativa, compromís amb la comunitat i legitimitat social

 1. La construcció de la confiança a les organitzacions. Reputació i legitimitat. L’alineació amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible.

 2. Negociació, mediació i team building.

 3. Responsabilitat social corporativa: esdeveniments especials i gestió de campanyes als mitjans de comunicació.

 4. La importància dels social media i l’enfocament bottom-up: la simetria a la comunicació. La importància dels social media en la creació de campanyes de comunicació global del tipus Grass Roots.

 5. Legitimació social i compromís amb la comunitat.

 6. Marca global i gestió de la reputació.

 7. Banca i relacions amb els inversors.

 8. Gestió del risc i comunicació de crisi.

 9. Diplomàcia corporativa i public affairs. Lideratge i advocacy en el context d’un entorn global. El concepte de cross cultural communication en un món global.

 10. La diplomàcia estratègica i l’objectiu de legitimitat social de les empreses i organitzacions.

Mòdul 4. La perspectiva de les relacions amb els mitjans de comunicació en un entorn global (6 ECTS)

Una panoràmica global de les relacions amb els mitjans de comunicació a l’era digital

 1. La comunicació global i el panorama canviant dels mitjans i les xarxes de comunicació a l’era digital. La definició del mix òptim d’eines digitals i analògiques en les estratègies de comunicació global.

 2. La construcció d’aliances amb els grups d’interès i de poder, amb èmfasi en els mitjans de comunicació. La distribució dels continguts.

 3. L’apoderament de la gent mitjançant els nous mitjans i les xarxes socials.

 4. Les relacions amb els mitjans de comunicació: media relations i opinió pública.

 5. Comunicació simètrica. Donar veu a l’organització: media training i formació per parlar en públic.

Mòdul 5. Relacions públiques i comunicació de màrqueting en l’entorn global de la Nova economia (6 ECTS)

 1. L’enfocament de la comunicació de màrqueting des de la perspectiva de la comunicació global i les relacions públiques. L’arquitectura del sistema format per una organització amb la seva identitat, la seva imatge i les seves marques.

 2. La importància de la simetria a la comunicació de màrqueting.

 3. Comunicació global i e-commerce: el paper de l’experiència en màrqueting digital.

 4. Creant experiències: Relacions públiques i màrqueting a través d’esdeveniments.

 5. Contingut de marca, storytelling i experiències en la comunicació de màrqueting.

 6. Comunicació global i customer relationship management (CRM).

 7. La relació entre humans i màquines: les solucions d’intel·ligència artificial.

 8. El compromís amb el client i el consumidor.

Mòdul 6. Viatge d’estudis i estada professional internacional als Estats Units, al Regne Unit i/o un altre país (10 ECTS)

Working Conference als Estats Units

Mitjançant un treball de síntesi, s’ensenya els estudiants a desenvolupar mètodes pràctics d’aprenentatge per gestionar, liderar i posar en marxa projectes de comunicació global. Alhora se’ls ensenya a reconèixer, seleccionar i gestionar el talent mitjançant tallers i sessions professionals en empreses i organitzacions globals, així com en centres d’innovació i desenvolupament en comunicació global de prestigi dels Estats Units, el Regne Unit i/o un altre país durant un màxim acumulat de 2 setmanes.

L’organització de les visites i l’agenda de l’estada serà a càrrec de la direcció del màster, però el cost dels viatges i l’estada són a càrrec dels estudiants, que ho pagaran directament pel seu compte, totalment a part del preu del programa del màster.

En cas que la pandèmia de la COVID-19 impedís fer el viatge, se substituirà per un treball específic.

Mòdul 7. Treball final de màster (9 ECTS)

Presentació d’un projecte que pot consistir o bé en una investigació teòrica, o bé en un procés real de comunicació global que impliqui una entitat (organització o empresa) internacional i posi en pràctica els coneixements adquirits durant el màster. Al llarg del curs s’oferiran tutories personalitzades de seguiment i orientació del projecte.

Mòdul 8. Pràctiques (12 ECTS)

Informació sobre l'estada a Emerson College (opcional)

El màster internacional en Comunicació Global, Lideratge i Diplomàcia Corporativa posa a disposició de l'alumnat estudiar a l'Emerson College de Boston. Es tracta d'un curs opcional i addicional amb el qual es podrà ampliar i profunditzar en els estudis.

FCRI_logotip_emmerson

Pràctiques en Comunicació Global, Lideratge i Diplomàcia Corporativa

Les pràctiques externes en empreses o institucions són un element clau del nostre procés de formació. Suposen un contacte directe de l'estudiant amb l'àmbit professional en el qual pot aplicar els coneixements que va adquirint a la universitat. Les pràctiques faciliten a l'alumne/a una visió global de la comunicació i de les dinàmiques de funcionament del mitjà, empresa o institució on es trobi en període de pràctiques. La Facultat té conveni amb més de 1.200 empreses on els alumnes es preparen per enfrontar-se al món laboral.

Un entorn de pràctiques totalment adaptat als teus interessos i a la teva disponibilitat

A partir de les entrevistes amb els estudiants, cada curs establim nous convenis de col·laboració amb empreses i organitzacions directament relacionades amb l'àmbit professional del màster. El període de pràctiques s'ajustarà de manera personalitzada a les característiques de cada estudiant, tant des del punt de vista acadèmic com de disponibilitat.

Objectius de les pràctiques

 • Relacionar-se amb professionals de la comunicació global d’empreses i organitzacions internacionals.
 • Assolir responsabilitats internacionals creixents i mantenir-se en l’excel·lència professional.
 • Aplicar les competències adquirides durant el màster

Pràctiques a l'FCRI

 • El grau garanteix que cada estudiant podrà fer pràctiques en una empresa en posicions relacionades amb el seu sector.
 • Cada estudiant tindrà un/a tutor/a del grau que vetllarà pel compliment dels objectius i l'aprofitament de les pràctiques.

On pots fer les pràctiques?

Blanquerna

Treball de Final de Màster

El TFM és el projecte que permet comprovar la capacitat d'integració i assimilació per part de l'estudiant dels continguts i les competències assolides al llarg del programa de màster.

Es tracta de la presentació d’un projecte que pot consistir o bé en una investigació teòrica, o bé en un procés real de comunicació global que impliqui una entitat (organització o empresa) internacional i posi en pràctica els coneixements adquirits durant el màster.

Durant el procés de realització l'estudiant comptarà amb l'orientació d'un/a tutor/a que validarà acadèmicament la versió definitiva del TFM prèvia al lliurament per ser avaluat.

El/la tutor/a és la persona que acompanya l'alumne/a des de l'inici del TFM fins al moment de la defensa davant el tribunal. El/la tutor/a aporta coneixement expert sobre els projectes que es desenvolupen, i és l'encarregat/da d'orientar i motivar l'estudiant en tots els aspectes que tenen a veure amb les diferents fases del TFM.

Cada TFM serà avaluat per professors del màster, amb un perfil professional o acadèmic directament relacionat amb el sector tenint en compte criteris de viabilitat rellevants del TFM, com ara el rigor acadèmic o la viabilitat.

Consulta aquí el procediment de lliurament del Treball Final de Màster.

Projecció professional

El màster en Comunicació Global, Lideratge i Diplomàcia Corporativa té una àmplia projecció professional, amb un gran ventall de sortides professionals.

fcri stock

Direcció de Comunicació (CCO)

fcri stock

Direcció de Relacions Públiques

fcri stock

Direcció de Comunicació Corporativa

fcri stock

Direcció d'esdeveniments

fcri stock

Direcció de projectes de comunicació

fpcee stock

Direcció de Comunicació Interna

fcri stock

Direcció de Responsabilitat Social Corporativa

fcri stock

Direcció d'Afers Públics i Estratègia de Diplomàcia

fcri stock

Direcció de Partenariats Internacionals i Patrocini

Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Consultor/a de Comunicació

fcri stock

Direcció d'Agència de Comunicació

fcri stock

Gerent de Marca

Àmbits en els quals els alumni del màster troben feina

Empreses multinacionals

Organitzacions globals

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Procés de sol·licitud

Per accedir a l’ensenyament de màsters i diplomes d’especialització universitària cal tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país de l’Espai Europeu d’Educació Superior. També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis. Així mateix, hi ha la possibilitat que hi puguin accedir persones no titulades que, per raó de la seva trajectòria professional o personal, es considera que tenen la capacitat per seguir els cursos. En aquests casos, el títol que obtindran serà d’extensió universitària.

Preinscripció

La preinscripció es fa en línia (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació). També es pot fer presencialment a la Facultat. Durant el procés, el candidat/a haurà de lliurar la documentació sol·licitada:

 • DNI, passaport o NIE.
 • Currículum Vitae

Aquest procés és gratuït. En el moment de formalitzar la preinscripció, s’obtindrà el resguard corresponent en què s’indicaran el codi (CIB) i les dades de preinscripció.​

Admissió

Un cop realitzada la preinscripció, es proposarà al candidat/a una data per fer una entrevista amb el director/a o el coordinador/a del màster, qui valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció de l'alumnat es tindrà en compte:

 • Expedient acadèmic
 • Entrevista personal
 • Experiència professional

Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau. Un cop comunicada l’admissió, el candidat/a haurà d'abonar 100 € en concepte de reserva de plaça a través del mateix aplicatiu pel qual es va fer la preinscripció. El pagament d'aquest import es considerarà una reserva de plaça i es descomptarà del preu total de la matrícula del curs quan es formalitzi. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial. La quantitat abonada en concepte de reserva de plaça no es retornarà en cap cas, excepte si s'anul·la el curs.

Matrícula

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al màster. La data de la matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, comporta l’obtenció definitiva de la plaça. Si l’estudiant abandona el curs, no se li retornarà en cap cas l’import de la matrícula. La Facultat es reserva el dret a anul·lar aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matrícules necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula es retornarà íntegrament.

Documentació que caldrà aportar:

 • Fotocòpia compulsada del resguard del títol o fotocòpia compulsada del títol dels estudis universitaris cursats.
 • Certificació acadèmica oficial (relació d’assignatures cursades amb la seva qualificació).
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària. Si s’opta pel fraccionament, l’estudiant haurà de fer efectiu el 33,3 % el cost total dels crèdits matriculats durant els dos dies laborables següents a la formalització de la matrícula, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no pot ser domiciliat. El 66,4 % restant es reparteix en dues mensualitats, al gener i al març, mitjançant domiciliació bancària que caldrà aportar en el moment de la matrícula.

Els màsters en Programes de Televisió d’Entreteniment i en Música i So per a projectes d’entreteniment de Gestmusic poden fraccionar el pagament en 5 quotes (quota matrícula 50 %, 15 %, 15 % i 10 %, 10 %). El primer rebut es fa efectiu en el moment de la matrícula per transferència i la resta es fracciona de novembre a febrer a través de domiciliació bancària.

Els alumni de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable). Les matrícules d’honor obtingudes el quart curs de grau no són bonificables en els màsters propis i postgraus. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada. L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució. D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau. És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
[email protected]

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

Preu curs 2022-23

8.700 €
Preu del curs complet
Aules d'inormàtica

Beques i ajuts Blanquerna

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur