Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster en Periodisme de Dades i Fact-checking

Propera preinscripció

FCRI M PeriodismeDades
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  1 curs acadèmic
 • Crèdits
  60
 • Torn
  Tarda
 • Horari

  De dilluns a dijous, de 18 a 21 h

 • Data d'inici
  15 d’octubre de 2022
 • Places
  20
 • Localització

  Blanquerna-URL - Plaça Joan Coromines. 08001 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

A qui va dirigit

S’adreça a joves que volen especialitzar-se en el periodisme de dades o verificació i que volen ampliar la seva capacitació. La procedència acadèmica de l'alumnat són els graus de comunicació, però també poden venir-ne d’altres d'estudis relacionats amb el màrqueting, la publicitat i les relacions públiques. Hi pot haver també un tercer "background": el disseny, la imatge i l'audiovisual.

Master impartit en col·laboració amb...

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

La llarga trajectòria de l’equip docent de la Facultat i el seu contacte permanent amb la realitat professional ha permès una adaptació constant dels coneixements impartits.

Tractament de les dades: fonts i diferents tipus de dades, anàlisi de dades i estadística, infografia i visualització i ètica de les dades

Periodisme de dades: introducció al periodisme de dades, narra amb dades i introducció a la programació

Fact-checking: introducció al fact-checking, tipus de notícies falses i com detectar-les i mètodes i eines de verificació

Si tries el màster en Periodisme de Dades i Fact-checking de Blanquerna tries...

Un futur laboral assegurat.

 • Professorat compost per destacats professionals en actiu en l'àmbit del periodisme i científics de dades.
 • Projectes de final de curs en col·laboració amb mitjans i institucions.
 • Exigència i qualitat universitàries amb el prestigi de Blanquerna-URL.
 • Orientació de carreres professionals en finalitzar els estudis i suport de la xarxa Alumni Blanquerna.
FCRI_Classe màster a la biblioteca

Les dades de l'excel·lència

89 %

d'inserció laboral

(dada general Facultat, AQU)

1.500

convenis amb empreses

58

convenis universitaris internacionals

Testimonis

Notícies

Informació acadèmica

alumnes a classe FCRi

Pla d'estudis

Mòdul 1. Introducció al tractament de les dades (14 ECTS)

 1. Fonts i diferents tipus de dades

 2. Anàlisi de dades i estadística

 3. Infografia i visualització

 4. Ètica de les dades

Mòdul 2. Periodisme de dades visualització (10 ECTS

 1. Introducció al periodisme de dades

 2. Data storytelling: narrar amb dades

 3. Introducció a la programació

Mòdul 3. Fact-checking (10 ECTS)

 1. Introducció al fact-checking

 2. Tipus de notícies falses i com detectar-les

 3. Mètodes i eines de verificació

Mòdul 4. Seminari (5 ECTS)

Mòdul 5. Treball Final de Màster (9 ECTS)

Mòdul 6. Pràctiques en empreses (12 ECTS)

Pràctiques en Periodisme de Dades i Fact-checking

Les pràctiques externes en empreses o institucions són un element clau del nostre procés de formació. Suposen un contacte directe de l'estudiant amb l'àmbit professional en el qual pot aplicar els coneixements que va adquirint a la universitat. Les pràctiques faciliten a l'alumnat una visió global de la comunicació i de les dinàmiques de funcionament del mitjà, empresa o institució on estigui en període de pràctiques. La Facultat té conveni amb més de 1.200 empreses on els alumnes es preparen per enfrontar-se al món laboral.

Un entorn de pràctiques totalment adaptat als teus interessos i a la teva disponibilitat

A partir de les entrevistes amb l'alumnat, cada curs establim nous convenis de col·laboració amb empreses i organitzacions directament relacionades amb l'àmbit professional del màster. El període de pràctiques s'ajustarà de manera personalitzada a les característiques de cada estudiant, tant des del punt de vista acadèmic com de disponibilitat.

Objectius de les pràctiques

 • Conèixer la realitat laboral en l'àmbit del periodisme de dades i el fact-checking.
 • Aplicar els teus coneixements adquirits al màster a casos reals.
 • Construir una xarxa de contactes del sector professional.

Pràctiques a la FCRI

 • El grau garanteix que cada estudiant podrà fer pràctiques en una empresa en posicions relacionades amb el seu sector.
 • Cada estudiant tindrà un/a tutor/a del grau que vetllarà pel compliment dels objectius i l'aprofitament de les pràctiques.

On pots fer les pràctiques

Treball Final de Màster

El Treball Final de Màster (TFM) consisteix a concebre, elaborar i presentar un projecte de periodisme de dades o de verificació a punt per ser difós per un mitjà de comunicació o una organització de fact-checking. Aquests projectes són tutoritzats al llarg de tot el procés per un professor/a del màster i s'exigeix que la qualitat del projecti assoleixi els estàndards propis del món professional.

L'àmbit temàtic del TFM abasta qualsevol qüestió d'actualitat periodística. El treball pot desenvolupar-se tant en el camp del periodisme de dades com en el de la verificació o fact-checking.

El TFM es desenvoluparà al llarg del curs i s'ha de materialitzar en un producte acabat i de qualitat professional.

L'objectiu del TFM és posar en pràctica els coneixements que s'han anat adquirint progressivament durant el desenvolupament del curs. El Treball de Final de Màster es pot dur a terme de manera individual o bé en grup, tot i que mai de més de tres persones.

Es designarà un/a tutor/a per a cada estudiant o grup que desenvolupi un TFM. Aquest tutor/a, que s'escollirà entre el professorat del màster, tindrà la missió de guiar l'autor/s, supervisar la metodologia i respondre a les consultes de l'alumnat.

L'autor/s del TFM serà avaluat per un tribunal format per un mínim de dos professors/es del màster i el tutor/a de l'autor/s del treball. La qualificació del tribunal tindrà un pes del 40 % en la nota final i la del tutor, del 40%. El TFM haurà d'obtenir com a mínim un 4 per part del tribunal. Si no és així, el treball quedarà automàticament suspès.

Consulta aquí el procediment de lliurament del Treball Final de Màster.

Projecció professional

El màster en Periodisme de Dades i Fact-checking té una àmplia projecció professional, amb un ventall de sortides professionals.

fcri stock

Periodisme especialitzat en dades

fcri stock

Periodisme de Fact-checking

Empreses que confien en el nostre alumnat de màster

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Procés de sol·licitud

Per accedir a l’ensenyament de màsters i diplomes d’especialització universitària cal tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país de l’Espai Europeu d’Educació Superior. També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis. Així mateix, hi ha la possibilitat que hi puguin accedir persones no titulades que, per raó de la seva trajectòria professional o personal, es considera que tenen la capacitat per seguir els cursos. En aquests casos, el títol que obtindran serà d’extensió universitària.

Preinscripció

La preinscripció es fa en línia (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació). També es pot fer presencialment a la Facultat. Durant el procés, el candidat/a haurà de lliurar la documentació sol·licitada:

 • DNI, passaport o NIE.
 • Currículum Vitae

Aquest procés és gratuït. En el moment de formalitzar la preinscripció, s’obtindrà el resguard corresponent en què s’indicaran el codi (CIB) i les dades de preinscripció.​

Admissió

Un cop realitzada la preinscripció, es proposarà al candidat/a una data per fer una entrevista amb el director/a o el coordinador/a del màster, qui valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció de l'alumnat es tindrà en compte:

 • Expedient acadèmic
 • Entrevista personal
 • Experiència professional

Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau. Un cop comunicada l’admissió, el candidat/a haurà d'abonar 100 € en concepte de reserva de plaça a través del mateix aplicatiu pel qual es va fer la preinscripció. El pagament d'aquest import es considerarà una reserva de plaça i es descomptarà del preu total de la matrícula del curs quan es formalitzi. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial. La quantitat abonada en concepte de reserva de plaça no es retornarà en cap cas, excepte si s'anul·la el curs.

Matrícula

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al màster. La data de la matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, comporta l’obtenció definitiva de la plaça. Si l’estudiant abandona el curs, no se li retornarà en cap cas l’import de la matrícula. La Facultat es reserva el dret a anul·lar aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matrícules necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula es retornarà íntegrament.

Documentació que caldrà aportar:

 • Fotocòpia compulsada del resguard del títol o fotocòpia compulsada del títol dels estudis universitaris cursats.
 • Certificació acadèmica oficial (relació d’assignatures cursades amb la seva qualificació).
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària. Si s’opta pel fraccionament, l’estudiant haurà de fer efectiu el 33,3 % el cost total dels crèdits matriculats durant els dos dies laborables següents a la formalització de la matrícula, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no pot ser domiciliat. El 66,4 % restant es reparteix en dues mensualitats, al gener i al març, mitjançant domiciliació bancària que caldrà aportar en el moment de la matrícula.

Els màsters en Programes de Televisió d’Entreteniment i en Música i So per a projectes d’entreteniment de Gestmusic poden fraccionar el pagament en 5 quotes (quota matrícula 50 %, 15 %, 15 % i 10 %, 10 %). El primer rebut es fa efectiu en el moment de la matrícula per transferència i la resta es fracciona de novembre a febrer a través de domiciliació bancària.

Els alumni de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable). Les matrícules d’honor obtingudes el quart curs de grau no són bonificables en els màsters propis i postgraus. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada. L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució. D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau. És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
[email protected]

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50 % del cost total dels crèdits matriculats; el 50 % restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

Preu curs 2022-2023

7.135 €
Preu del curs complet
Aules d'inormàtica

Beques i ajuts Blanquerna

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur