Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster en Estudis de Pau, Conflictes i Seguretat Blanquerna - Institute for Economics & Peace (IEP)

Propera preinscripció

FCRI M PeaceConflict
 • Modalitat
  Semipresencial
 • Idiomes
  Anglès
 • Durada
  1 curs acadèmic
 • Crèdits
  60
 • Torn
  Tarda
 • Horari

  De dilluns a dijous de 18 a 21.30 h

 • Data d'inici
  15 d’octubre de 2022
 • Places
  20
 • Localització

  Blanquerna-URL - Plaça Joan Coromines. 08001 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

A qui va dirigit

El programa es dirigeix a l'alumnat que, depenent de la seva experiència i trajectòria, vol adquirir o reforçar els marcs teòrics i les eines metodològiques per analitzar i comprendre qüestions sobre la construcció de pau, la prevenció de conflictes i la seguretat.

Màster impartit amb el suport de

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

Introducció als estudis de pau, conflictes i seguretat

Construcció de pau

Temes transversals de conflicte i pau

Si tries el màster en Estudis de Pau, Conflictes i Seguretat de Blanquerna tries...

Un futur laboral assegurat.

 • Pràctiques professionals en institucions referents del sector
 • Professorat format per destacats professionals en actiu
 • Amb el suport institucional d'un dels laboratoris d'idees o "think tanks" líders mundials
 • Format híbrid (classes presencials i en línia) per permetre als professionals el compliment de les seves obligacions
biblioteca de la FCRI

Les dades de l'excel·lència

89 %

d'inserció laboral

(dada general Facultat, AQU)

1.500

convenis amb empreses

58

convenis universitaris internacionals

Notícies

Informació acadèmica

alumnes a classe FCRi

Pla d'estudis

Mòdul 1. Introducció als estudis de pau i seguretat (12 ECTS)

 1. Teories sobre conflicte, violència i pau (2 ECTS)
 2. Pau i seguretat (3 ECTS)
 3. Pau positiva i pau cultural (2 ECTS)
 4. Economia, desenvolupament i conflicte (3 ECTS)
 5. Guerra i pau: Fundació històrica i filosòfica (2 ECTS)

Mòdul 2. Consolidació de la pau (12 ECTS)

 1. Resolució de conflictes, mediació i negociació (ECTS)
 2. Missions internacionals de manteniment de la pau i construcció de la pau (2 ECTS)
 3. Reconciliació, justícia transicional i pau sostenible (3 ECTS)
 4. Eleccions, democràcia i pau (2 ECTS)
 5. Dimensió de gènere en conflicte i consolidació de la pau (2 ECTS)

Mòdul 3. Conflictes i qüestions de retallada de la pau (12 ECTS)

 1. Desarmament i control d'armes (2 ECTS)
 2. Educació per a la pau i la no-violència (2 ECTS)
 3. Perspectiva indígena i local sobre la guerra i la pau (2 ECTS)
 4. Canvi climàtic i conflictes (2 ECTS)
 5. Anàlisi regional de conflictes (4 ECTS)

Mòdul 4. Pràctiques professionals (12 ECTS)

 1. Pràctiques professionals (12 ECTS)

Mòdul 5. Mètode d'investigació (12 ECTS)

 1. Mètode d'investigació en estudis de pau i anàlisi de conflictes (2 ECTS)
 2. Projecte Final de Màster (10 ECTS)

Pràctiques en Estudis de Pau, Conflictes i Seguretat

Les pràctiques externes en empreses o institucions són un element clau del nostre procés de formació. Suposen un contacte directe de l'estudiant amb l'àmbit professional en el qual pot aplicar els coneixements que va adquirint a la universitat. Les pràctiques faciliten a l'alumnat una visió global de la comunicació i de les dinàmiques de funcionament del mitjà, empresa o institució on estigui en període de pràctiques. La Facultat té conveni amb més de 1.200 empreses en què l'alumnat es prepara per enfrontar-se al món laboral.

Un entorn de pràctiques totalment adaptat als teus interessos i a la teva disponibilitat

A partir de les entrevistes amb l'alumnat, cada curs establim nous convenis de col·laboració amb empreses i organitzacions directament relacionades amb l'àmbit professional del màster. El període de pràctiques s'ajustarà de manera personalitzada a les característiques de cada estudiant, tant des del punt de vista acadèmic com de disponibilitat.

Objectius de les pràctiques

 • Mostrar a l'estudiant, de manera pràctica, les principals rutines professionals de l'especialització en un entorn laboral real.
 • Aplicar els coneixements adquirits durant el curs.
 • Construir una xarxa de contactes en el sector professional.

Pràctiques a la FCRI

 • El grau garanteix que cada estudiant podrà fer pràctiques en una empresa en posicions relacionades amb el seu sector.
 • Cada estudiant tindrà un/a tutor/a del grau que vetllarà pel compliment dels objectius i l'aprofitament de les pràctiques.

On pots fer les pràctiques

Institute for Economics and Peace · NOVCAT · GlobalCodes · Central Delàs d'Estudis per la Pau · Govern de la Generalitat

Treball Final de Màster

El TFM ha de permetre a l'alumnat integrar els coneixements adquirits durant el màster i també aprofundir el seu coneixement en una o diverses àrees relacionades en pau, conflictes i seguretat. Atès el seu caràcter interdisciplinari, es percep com un element essencial per a desenvolupar tota una sèrie d'habilitats: argumentació, anàlisi crítica, ús de fonts d'informació i documentació, comunicació, iniciativa i autonomia.

Els TFM podran ser de caràcter acadèmic (recerca) o aplicat (format "policy paper" o proposta de projecte). Els projectes de recerca han de contenir una recerca bibliogràfica, fonamentada en mètodes de recerca quantitativa i qualitativa i també una clara argumentació de les seves conclusions. El TFM aplicat, per la seva banda, es basarà en el disseny d'una activitat professional, formulant una iniciativa per ser aplicada de manera pràctica o dur a terme un estudi (diagnosi, avaluació, etc.).

Una guia metodològica i contingut marcarà els continguts bàsics (requisits, estructura), calendari i criteris d'avaluació del TFM.

El TFM sempre seguirà el format de treball escrit en forma d'assaig, en llengua anglesa i seguint uns criteris de rigor acadèmic indicats en la guia abans esmentada.

Assignació d'un/a supervisor/a un cop es presenta una proposta de TFM. L'estudiant prepararà el TFM a través de la metodologia i del calendari que considerin més apropiats amb el supervisor/a assignat.

El supervisor/a avaluarà el procés i el resultat final del TFM (70 % de la nota final), mentres que un panell extern (conformat per professorat del màster, de Blanquerna-FCRI o de l'IEP) n'avaluarà el resultat final i la seva defensa (30 % de la nota final). S'hauran d'aprovar les dues parts per poder acreditar el TFM com a aprovat.

Consulta aquí el procediment de lliurament del Treball Final de Màster.

Projecció professional

El màster en Estudis de Pau, Conflictes i Seguretat té una àmplia projecció professional, amb un ventall molt divers de sortides en l'àmbit professional.

fcri stock

Institucions governamentals

Cossos diplomàtics i serveis d'afers exteriors, organitzacions multilaterals i regionals, missions de pau

fcri stock

Organitzacions no governamentals

Recerca i educació per la pau, resolució de conflictes, construcció de pau, no-violència, cultura de pau...

Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Think tanks

Empreses de consultoria, mitjans internacionals i instituts polítics

Empreses que confien en el nostre alumnat

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Procés de sol·licitud

Per accedir a l’ensenyament de màsters i diplomes d’especialització universitària cal tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país de l’Espai Europeu d’Educació Superior. També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis. Així mateix, hi ha la possibilitat que hi puguin accedir persones no titulades que, per raó de la seva trajectòria professional o personal, es considera que tenen la capacitat per seguir els cursos. En aquests casos, el títol que obtindran serà d’extensió universitària.

Preinscripció

La preinscripció es fa en línia (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació). També es pot fer presencialment a la Facultat. Durant el procés, el candidat/a haurà de lliurar la documentació sol·licitada:

 • DNI, passaport o NIE.
 • Currículum Vitae

Aquest procés és gratuït. En el moment de formalitzar la preinscripció, s’obtindrà el resguard corresponent en què s’indicaran el codi (CIB) i les dades de preinscripció.​

Admissió

Un cop realitzada la preinscripció, es proposarà al candidat/a una data per fer una entrevista amb el director/a o el coordinador/a del màster, qui valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció de l'alumnat es tindrà en compte:

 • Expedient acadèmic
 • Entrevista personal
 • Experiència professional

Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau. Un cop comunicada l’admissió, el candidat/a haurà d'abonar 100 € en concepte de reserva de plaça a través del mateix aplicatiu pel qual es va fer la preinscripció. El pagament d'aquest import es considerarà una reserva de plaça i es descomptarà del preu total de la matrícula del curs quan es formalitzi. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial. La quantitat abonada en concepte de reserva de plaça no es retornarà en cap cas, excepte si s'anul·la el curs.

Matrícula

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al màster. La data de la matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, comporta l’obtenció definitiva de la plaça. Si l’estudiant abandona el curs, no se li retornarà en cap cas l’import de la matrícula. La Facultat es reserva el dret a anul·lar aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matrícules necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula es retornarà íntegrament.

Documentació que caldrà aportar:

 • Fotocòpia compulsada del resguard del títol o fotocòpia compulsada del títol dels estudis universitaris cursats.
 • Certificació acadèmica oficial (relació d’assignatures cursades amb la seva qualificació).
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària. Si s’opta pel fraccionament, l’estudiant haurà de fer efectiu el 33,3 % el cost total dels crèdits matriculats durant els dos dies laborables següents a la formalització de la matrícula, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no pot ser domiciliat. El 66,4 % restant es reparteix en dues mensualitats, al gener i al març, mitjançant domiciliació bancària que caldrà aportar en el moment de la matrícula.

Els màsters en Programes de Televisió d’Entreteniment i en Música i So per a projectes d’entreteniment de Gestmusic poden fraccionar el pagament en 5 quotes (quota matrícula 50 %, 15 %, 15 % i 10 %, 10 %). El primer rebut es fa efectiu en el moment de la matrícula per transferència i la resta es fracciona de novembre a febrer a través de domiciliació bancària.

Els alumni de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable). Les matrícules d’honor obtingudes el quart curs de grau no són bonificables en els màsters propis i postgraus. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada. L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució. D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau. És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
[email protected]

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50 % del cost total dels crèdits matriculats*; el 50 % restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

Preu curs 2022-2023

9.900 €
Preu del curs complet
Aules d'inormàtica

Beques i ajuts Blanquerna

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur