Com transformar l'escola amb innovació i espais educatius flexibles
10.12.2020

El postgrau en Nous Espais Educatius de Blanquerna-URL té per objectiu acompanyar la transformació dels centres educatius replantejant els espais interiors i exteriors.

La flexibilitat és un dels aspectes més important per aconseguir una bona adaptabilitat de I'escola en els diferents usos i canvis tant dels espais interiors com exteriors. De fet, la situació actual demostra aquesta flexibilitat tan necessària en els espais.

La capacitat d’adaptació a l’estructura arquitectònica de l’edifici és el que ha de permetre que puguem crear subespais dins d’aquesta. Malgrat que considerem que les parets poden ser un “límit” hi ha sistemes de disseny per tal d’alleugerir aquestes divisions i poder crear nous espais flexibles adequats per les metodologies educatives de cada un dels espais.

«L’espai és un agent que estructura les relacions personals, per tant, l’equipament dels espais s’ha de fer de tal manera que tothom trobi el seu lloc, infants, pares i mestres. Cal dissenyar l’ambient perquè faciliti i promogui les relacions, buscant estratègies per habilitar espais i temps de trobada i així estructurar les relacions espontànies que es donen diàriament en els espais d’aprenentatge.”

Quins són els elements que fan que un espai d’aprenentatge sigui innovador?

  • La mobilitat, flexibilitat i varietat de l’espai per oferir els estudiants la possibilitat de triar on i com aprenen.
  • La connectivitat de les persones que interactuen a l’espai i amb l’espai.
  • L’adaptació de l’espai els diferents models d’aprenentatge i tecnologies.
  • Les condicions d’aprenentatge òptiques com són la temperatura, la lluminositat i l’acústica per gaudir d’un espai confortable.
  • L’estructura, el disseny i la capacitat de transformació perquè l’estudiant aprengui de forma independent, en grups petits i de més grans.
  • La capacitat per poder aprendre de forma col·laborativa entre estudiants i professors.
  • Un espai, que vetlli per la salut de la comunitat pel que fa la sostenibilitat tant ambiental, econòmica com social.

Trobar la interacció adequada entre innovació educativa, disseny d’espais d’aprenentatge i sostenibilitat és l’objectiu del Postgrau en Nous espais educatius: Creació, organització i gestió coordinat per Blanquerna (URL) i Multidisciplinary Design.

La formació pretén acompanyar la transformació dels centres educatius replantejant els espais interiors i exteriors (l’espai de l’aula dins i fora) adaptant-los a les noves necessitats educatives mitjançant la cocreació dels espais amb els mateixos usuaris dels centres i des de tots els agents que intervenen en la comunitat educativa.

Imatges d'un centre que ha trobat aquest equilibri entre innovació educativa i espai d'aprenentatge sostenible: Akiruno Nursery School: A Modern Kindegarten with A Diverse and Free Space