Grau en Pedagogia
Durada 4 anys
Horari Matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 30 de gener de 2018
grau

1. Presentació

El Treball de Final de Grau (TFG)  consisteix, essencialment, en l’elaboració d’una investigació o en el disseny d’un programa d’intervenció que permeti a l’estudiant integrar competències pròpies de la titulació i competències transversals i personals.

El TFG es duu a terme a 4t curs, quan l’estudiant té el suficient grau de maduresa per decidir el tema sobre el qual vol fer el treball, així com la seva tipologia.

El tutor del Seminari de TFG és el professor encarregat d’assessorar, acompanyar i fer el seguiment al llarg de tot el curs. 

Competències

Bàsiques

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi.

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Generals

CG1. Ser capaç d’expressar-se correctament en català i en espanyol en el seu àmbit disciplinari.

CG3. Ser capaç de gestionar la informació i el coneixement en el seu àmbit disciplinari, incloent saber utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.

CG4. Considerar l’ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica pedagògica professional.

CG7. Desenvolupar habilitats d’iniciació a la recerca en l’àmbit de la disciplina pedagògica.

CG8. Desenvolupar habilitats de gestió de situacions i problemes per prendre decisions en l’àmbit pedagògic.

CG9. Desenvolupar habilitats de creativitat que possibilitin pensar i actuar des de diferents perspectives, referides a les àrees d’estudi o àmbits d’actuació pedagògica.

CG10. Desenvolupar capacitat de crítica i autocrítica per examinar la pròpia pràctica professional pedagògica amb criteris interns i/o externs, amb una actitud reflexiva de reconeixement i respecte.

Específiques

CE4. Conèixer, planificar, desenvolupar, interpretar i valorar processos d’investigació bàsica i aplicada, amb enfocaments i tècniques metodològiques diverses.

2. Orientació i tipologia

Per a l’elaboració del TFG, l’estudiant pot decidir fer un projecte d’investigació o bé un disseny d’un programa d’intervenció, i els temes podran estar relacionats amb qualsevol dels àmbits propis de la professió o fer-hi referència.

A continuació s’indiquen les característiques concretes de cada tipologia de TFG en el grau en Pedagogia:

a) Projecte d’investigació:

• Desenvolupar un procés d’investigació seguint les fases, supòsits i requisits del mètode científic (definició de problemes, formulació d’hipòtesis, disseny i execució d’investigacions, anàlisi de dades, redacció d’informes científics).

• Elaborar un marc teòric en relació amb l’estat actual del tema: selecció de documents, anàlisi i interpretació de dades quantitatives i qualitatives procedents d’investigacions.

• Conèixer, seleccionar i administrar tècniques d’avaluació i d’anàlisi de dades.

• Redactar un article científic.

b) Disseny d’un programa d’intervenció:

• Introduir i definir la demanda (i, si escau, el rol que es té en l’organització o centre).

• Elaborar un marc teòric conceptual (en relació amb la demanda).

• Desenvolupar un marc d’intervenció en el qual consti la descripció de l’organització o el centre (en particular d’aquells elements que puguin tenir més relació amb la intervenció). 

• Desenvolupar una proposta d’intervenció tenint en compte el marc teòric.

 

3. Definició de la forma de treball

Els treballs es duran a terme de forma individual. Estaran redactats en català, castellà o anglès. En qualsevol cas, el treball haurà d’incloure un resum en anglès, català i castellà. 

 

4. Seguiment

L’elaboració del TFG tindrà una durada de dos semestres i el supervisarà un professor-tutor, tant individualment com al llarg de les sessions de Seminari. Per tant, hi haurà un espai de dues hores setmanals en què el professor-tutor farà sessions de Seminari en grup per posar en comú el procés que s’està duent a terme (establir pautes i organitzar l’activitat, triar el tema, aportar documentació, planificar les activitats, etc.). Aquestes sessions de Seminari s’alternaran amb un seguiment o amb tutories individualitzades en què cada tutor farà un seguiment personalitzat del treball elaborat.

Cada grup de Seminari estarà constituït per un màxim de quinze estudiants amb un tutor.

 

5. Avaluació

Hi haurà tres sistemes i moments d’avaluació:

1. NOTA DE SEGUIMENT/PROCÈS

El tutor assignat farà un seguiment continuat de cada treball al llarg de tot el curs i proposarà una nota a partir del treball dut a terme als seminaris i a les tutories, del progrés de l’estudiant, etc.

En concret s’avaluaran:

 • Iniciativa, viabilitat i originalitat de la proposta o tema
 • Disseny, organització i gestió del treball
 • Ús de les eines de recerca i dels mitjans apropiats
 • Habilitat per superar les dificultats
 • Grau d’autonomia i rigor mostrat per l’alumne
 • Acompliment de les pautes i dels terminis establerts pel tutor

2. NOTA DE PRESENTACIÓ I DEFENSA

Presentació i defensa pública, que no excedirà els quinze minuts, davant una comissió d’avaluació, constituïda per dos professors investigadors, un dels quals pot ser el tutor. Per poder defensar el treball, caldrà prèviament el vistiplau del professor-tutor de Seminari, que garanteix que el treball respon als mínims exigits per a la seva defensa. La qualificació es farà per consens; si no hi ha consens, cada membre del tribunal atorgarà una qualificació i se’n farà la mitjana. 

En concret, s’avaluaran:

 • Claredat i precisió de l’exposició
 • Correcció lingüística
 • Originalitat, organització i qualitat dels continguts
 • Resultats i elaboració de les conclusions
 • Adequació de les respostes a preguntes formulades pels membres de la comissió avaluadora
 • Adequació de la presentació al contingut del treball escrit

3. NOTA DEL PRODUCTE ESCRIT FINAL

El treball escrit serà corregit pel professor-tutor. En concret, s’avaluaran fonamentalment:

 • Correcció lingüística i bona estructuració de les parts
 • Originalitat de les idees, contribució a la creació de coneixement i aportacions personals
 • Correcció metodològica
 • Adequació de la interpretació de resultats i de les conclusions
 • Claredat d’expressió
 • Ús adequat de la bibliografia

La repercussió en la nota final de cadascun dels sistemes d’avaluació serà:

 • Avaluació del procés (professor-tutor) 35 %
 • Avaluació de la presentació i la defensa pública 25 %
 • Avaluació del treball escrit/article científic (professor-tutor) 40 %

La propietat intel·lectual del TFG serà de l’estudiant-autor del treball, tot i així, entenent que el professor-tutor també hi ha contribuït, en el cas que es divulgui o que es modifiqui, es requerirà el consentiment tant de l’autor com del tutor, i serà necessari que consti el nom del professor-tutor com a coautor en segon terme.