Grau en Pedagogia
Durada 4 anys
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 30 de gener de 2018
grau

A Blanquerna-URL, hi trobaràs un disseny formatiu en contacte amb la pràctica professional i els instruments adequats per aprofundir en l’estudi de les disciplines que hi impartim. El Pràcticum et donarà l’oportunitat d’observar i d’aplicar els procediments, les habilitats i els recursos diversos que són objecte d’aprenentatge, amb l’assessorament del tutor de la Facultat i de la institució. La finalitat de les pràctiques és la projecció, l’anàlisi, l’aplicació de coneixements, la iniciació a la recerca i la socialització dins l’àmbit laboral.

El Pla d’Estudis de la Facultat atorga al Pràcticum i a l’estada de l’estudiant en centres externs un paper central en la formació dels estudiants del Grau en Pedagogia. El Pràcticum permet una articulació bàsica entre els conceptes teòrics i la realitat de la intervenció professional i, alhora, desenvolupa la capacitat crítica i autocrítica necessària per a la formulació d’interrogants; esdevé, així, un motor essencial per a la recerca científica i per al conjunt del desenvolupament acadèmic i professional.

Seguiment de les pràctiques: Tutorització individual i grupal de les pràctiques

Els estudiants tenen un tutor de pràctiques assignat dins el centre de pràctiques i un professor-tutor de pràctiques assignat per la Facultat.

El tutor de pràctiques de la institució o del centre vetlla per la formació pràctica de l’estudiant dins l’àmbit del centre, fa el control i seguiment de les pràctiques, i assabenta el professor-tutor de pràctiques de la Facultat de qualsevol incident que es produeixi. La relació entre el centre de pràctiques i la FPCEE Blanquerna-URL és constant tant a través de contacte personal com dels informes d’avaluació.

A través de l’espai de Seminari, el professor-tutor acadèmic és la figura de referència de l’estudiant a la FPCEE; és el responsable de tutoritzar i supervisar les pràctiques en el context acadèmic. Aquesta supervisió i seguiment es duu a terme mitjançant dos tipus de tutorització.

  • D’una banda, les tutoritzacions individuals. El professor-tutor acadèmic fa un seguiment a través de tutories individualitzades amb l’estudiant, de forma pròxima i atenent les circumstàncies concretes de l’estudiant i del centre de pràctiques.
  • De l’altra, la tutorització grupal, amb un màxim de quinze estudiants i quatre hores setmanals durant tot el curs acadèmic. Es duu a terme en el si del Seminari de Pràctiques en què els estudiants desenvolupen activitats professionalitzadores que permeten integrar els aspectes teòrics de la professió i de les matèries cursades, i la seva experiència als centres de pràctiques. 

Aquesta formació en el si del Seminari de Pràctiques es completa amb jornades, conferències, visites, etc. que contribueixen de manera notable a confegir un rol professional.

El programa global del Pràcticum permet que l’estudiant conegui la diversitat i la pluralitat dels models d’intervenció professional en els diferents àmbits.

El Departament de Pràctiques és el responsable de coordinar les relacions entre la Facultat i els més de 2.400 centres de pràctiques.