Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGLOG

Presentació

El treball final de grau (TFG) té com a objectiu principal realitzar un estudi científic o un projecte d’intervenció professional que permeti a l’estudiant demostrar la integració de competències pròpies de la seva titulació. 

El TFG afavoreix la preparació d’un logopeda reflexiu, amb interessos intel·lectuals i de recerca, que explora l’experiència professional amb la finalitat de fer aportacions de millora tant de la pràctica com de la teoria que la configura. Aquesta idea de professional correspon a un logopeda que actua com a agent de canvi i de transformació, que va molt més enllà de les tècniques, els mètodes i els procediments indicats pels protocols d’intervenció. Amb el TFG s’afavoreix la formació d’un logopeda que no depèn només de l’opinió d’experts per desenvolupar la seva tasca sinó que ell mateix és capaç de crear cos teòric, instrumental i d’intervenció.

El TFG aporta 6 crèdits ECTS a la formació del logopeda i es realitza al llarg del darrer quadrimestre de la carrera.

Per dur-lo a terme, els alumnes compten amb un petit grup per al treball cooperatiu, amb la tutorització per part d’un professor expert en temes de recerca en logopèdia, i amb el suport de tot el professorat dels estudis del grau en Logopèdia.

 

Orientació i tipologia

A continuació presentem un recull de diversos tipus de TFG per ajudar a situar l’estudiant en el ventall de possibilitats de realització i de plantejament del treball, sempre en funció dels seus interessos i possibilitats contextuals. No es tracta, doncs, d’una classificació ni exhaustiva ni jeràrquica ni tancada. D’altra banda, els TFG en qualsevol de les seves tipologies han d’anar adreçats a la millora del coneixement i de les pràctiques professionals des d’una reflexió rigorosa i emprant una metodologia acurada que pugui respondre a les fites plantejades inicialment.

1. Intervenció

Es tracta d’un treball de disseny, planificació i execució, si és possible, d’una intervenció professional logopèdica en el marc d’una realitat o situació concreta. 

El TFG d’aquesta tipologia se centrarà en el disseny d’una proposta d’intervenció que parteix de la necessitat o demanda d’un col·lectiu o un context real.

2. Recerca

Es tracta d’un treball d’investigació sobre un fenomen vinculat a les alteracions de la comunicació i a la millora de les capacitats comunicatives. Els treballs de recerca es poden centrar, entre d’altres, en els aspectes següents: característiques de la comunicació (llenguatge, parla, veu, audició, deglució, etc.) normal i patològica, epidemiologia i factors que generen alteracions en la comunicació, instruments diagnòstics de les diverses facetes de la comunicació i estudis sobre l’eficàcia dels tractaments logopèdics.

3. Revisió de la literatura sobre un tema d’interès teòric 

Es tracta d’un treball de reflexió i d’aprofundiment sobre algun tema d’interès logopèdic. És un treball teòric que ha de servir de suport o de reflexió per a la pràctica professional. 

4. Altres

Hi pot haver d’altres possibilitats per als TFG, que caldrà comentar amb els tutors i sotmetre’ls a la seva consideració.

 

Definició de la forma de treball

Hi haurà dues modalitats de treball escrit: un informe del projecte d’intervenció o un article científic extens. En els dos casos se seguirà la normativa APA i les normes de publicació de la RLFA. Es preveu que tingui una extensió màxima de quaranta pàgines.

 

Avaluació

L’avaluació del mòdul es realitzarà a partir dels blocs següents: 

Seguiment continuat de l’estudiant

Es tindran en compte els aspectes següents:

 1. Iniciativa, viabilitat i originalitat de la proposta o tema
 2. Disseny, organització i gestió del treball
 3. Ús dels mitjans i de les eines de recerca apropiats
 4. Capacitat per superar les dificultats
 5. Disposició per al treball col·laboratiu
 6. Mostrar interès personal, autonomia i rigor científic al llarg de tot el procés del treball.
 7. Acompliment dels terminis i pautes establerts pel tutor

A fi i efecte de tenir evidències d’aquest seguiment, l’estudiant haurà de presentar al seu tutor dos informes de progrés de no més de dos folis cadascun, el primer a finals de febrer i el segon a principis d’abril. 

Treball escrit

Hi haurà dues modalitats de treball escrit: un informe del projecte d’intervenció o un article científic extens. En els dos casos se seguirà la normativa APA i les normes de publicació de la RLFA. Es preveu que tingui una extensió màxima de quaranta pàgines. El treball escrit serà corregit pel professor-tutor. 

Fonamentalment, s’avaluaran els aspectes següents:

 1. Originalitat de les idees i les aportacions personals
 2. Contribució a la creació de coneixement
 3. Correcció metodològica
 4. En el cas de treballs de recerca, es tindran en compte l’adequada interpretació dels resultats i les conclusions
 5. Correcció lingüística i bona estructuració de les parts
 6. Claredat d’expressió
 7. Ús adequat de la bibliografia

Pel que fa a la possible publicació de l’article cal tenir present que la propietat intel·lectual del TFG serà dels autors del treball. Tot i així, i entenent que el professor-tutor també ha contribuït a la seva elaboració, en el cas que es procedeixi a la seva divulgació, es requerirà el seu consentiment; alhora, el professor podrà constar com a coautor en segon terme, si és el cas. Finalment, i en el cas que el treball s’hagi desenvolupat en el context d’un centre determinat, és indispensable comptar amb la seva autorització perquè  sigui publicat.

Presentació i defensa pública del TFG davant una comissió d’avaluació

La presentació i defensa pública del TFG es farà davant una comissió d’avaluació constituïda per dos professors, un dels quals pot ser el tutor. Per poder defensar el treball, prèviament, caldrà el vistiplau del professor-tutor, que garantirà que el treball respon als mínims exigits per a la seva defensa. 

La presentació oral realitzada per l’alumne comptarà amb deu minuts i es requerirà algun suport gràfic. Un cop finalitzada l’exposició, els membres del tribunal podran fer observacions, comentaris i preguntes a l’estudiant.

Es tindran en compte els aspectes següents:

 1. Claredat i precisió de l’exposició
 2. Correcció lingüística
 3. Originalitat, organització i qualitat dels continguts
 4. Adequació de les respostes a les preguntes formulades pels membres de la comissió avaluadora
 5. Adequació de la presentació al contingut del treball escrit

La qualificació es donarà per consens; si no hi ha consens cada membre del tribunal atorgarà una qualificació i se’n farà la mitjana. 

Si hi ha errors formals, ja sigui en el treball escrit o en la defensa oral, sempre que el professor-tutor consideri que són perfectament resolubles en un breu període de temps, hi hauria la possibilitat de tornar a avaluar el TFG durant la convocatòria del mes de juliol. 

La repercussió en la nota final de cadascun dels sistemes d’avaluació esmentats és la següent:

1. Avaluació del procés (professor-tutor)

35%

2. Avaluació del treball escrit (professor-tutor)

40%

3. Avaluació de la presentació i defensa pública (comissió d’avaluació)

25%

Per poder fer la defensa pública cal tenir una avaluació positiva tant del treball escrit com del procés. 

Les competències crítiques del mòdul són: CE28, CB2, CB4 i CG12. La competència CB4 es pot recuperar en una segona convocatòria a criteri de la junta d’avaluació.