Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
grauGLOG

1. Presentació

El Treball Final de Grau -TFG- té com a objectiu principal avaluar la integració de les competències bàsiques adquirides a la titulació. Essencialment consisteix en la realització d’un estudi o projecte de caràcter transversal, descriptiu o analític i generalment associat a diferents mòduls, que permeti a l’estudiant demostrar la integració de competències pròpies de la seva titulació.

Competències generals:

• Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom
• Generar propostes innovadores i competitives en investigació i/o en l’activitat professional

Competències transversals:

• Organitzar i planificar amb l’objectiu d’establir un pla a desenvolupar en un període determinat.
• Cercar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d’informació
• Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establides, tan de forma oral com per escrit.
• Dissenyar i gestionar projectes
• Comprometre’s de manera ètica per la qualitat de l’actuació

2. Orientació i tipologia

Tot i respectant les particularitats del TFG de cada estudi, per regla general els treballs podran ser de dos tipus:

PROFESSIONALITZADORS:

Disseny i/o implementació d’un projecte en un àmbit professional: Implementació i avaluació d’un projecte ja existent; es tractaria de dur-lo a terme i per tant d’avaluar els resultats del mateix i les conclusions específiques. Habitualment, quan aquest tipus de TFG vagi vinculat al Pràcticum i l’optativitat, podrien constituir la Menció al títol dels estudis realitzats.

ACADÈMICS:

 • Treballs de revisió de la literatura de temes d’interès: estudi de revisió de la literatura internacional sobre un tema específic relacionat amb el Grau.
 • Projectes d’investigació que inclouran la revisió de la literatura, hipòtesi, part empírica, resultats, discussió i conclusions.
 • Actualització d’un tema: revisió crítica de guies d’intervenció clínica, logopèdica i/o educativa segons l’evidència científica.

Els temes podran fer referència o estar relacionats amb qualsevol dels àmbits propis de la professió.

3. Definició de la forma de treball.

El treballs seran preferiblement individuals. Estaran redactats en català, castellà o anglès. En qualsevol cas, el treball haurà d’incloure un resum en anglès, català i castellà. Tret dels graus en Educació Infantil i Primària, que només serà en català i anglès.

L’extensió màxima serà de 16.000 paraules. A tall orientatiu, això correspon a unes 40 pàgines de text. La bibliografia i els annexos es consideraran a banda. En el cas del treballs en grup (2 persones), l’extensió màxima del cos de treball (excloent bibliografia i annexos) serà de 30.000 paraules.

4. Seguiment.

La realització del TFG tindrà una durada de dos semestres i se supervisarà per part d’un professor/a tutor, tant individualment com al llarg de les sessions de seminari. Per tant, existirà un espai de 2h/set. on el professor/a tutor realitzarà sessions de seminari en grup per posar en comú el procés que s’està duent a terme (pautar i organitzar l’activitat, triar el tema, aportar documentació, planificar les activitats,....).

Aquestes sessions de seminari s’alternaran amb un seguiment/tutories individualitzades (on cada tutor farà un seguiment personalitzat del treball realitzat).

Cada grup de seminari restarà constituït per uns 10 estudiants i un tutor i l’assistència serà obligatòria per a tots els integrants del grup.

En un dels semestres, preferiblement el primer, hi haurà dos nous escenaris d’aprenentatge: el treball presencial a l’aula de gran grup (2h/set) i petit grup (2h/set), per tal de desenvolupar temes relacionats amb mètodes d’investigació i/o estadística aplicada a fi i efecte de proporcionar als estudiants un major suport metodològic per a l’elaboració del propi TFG.

En el cas que l’estudiant gaudeixi d’un programa de mobilitat internacional, el TFG podrà ser tutoritzat totalment o parcialment de manera virtual.

La funció bàsica del professor/a-tutor és l’orientació metodològica i sobre continguts al llarg de tot el procés d’elaboració del TFG. Es podran tenir en compte les següents referències per a la temporalització:

Treball fi de Grau de caràcter professionalitzador

a) Introducció i definició de la demanda: octubre

b) Elaboració d’un marc teòric conceptual (en relació a la demanda): desembre

Lliurament del primer informe per part de l’estudiant.

c) Desenvolupament d’un marc d’intervenció, en el que consti la descripció de l’organització o centre (en particular d’aquells elements que puguin tenir més relació amb la intervenció): febrer, març.

d) Proposta d’intervenció tenint en compte el marc teòric i el context (concretant objectius, continguts i activitats, material i criteris d’avaluació, si procedeix): abril.

Lliurament del segon informe per part de l’estudiant.

e) Lliurament del projecte: la primera setmana de maig.

f) Defensa pública del treball: segona quinzena de maig

Treball fi de Grau de caràcter acadèmic

a) Tema i títol provisional: octubre.

b) Revisió bibliogràfica, disposar del planejament (hipòtesis, si és el cas, i objectius) i l’apartat del mètode formulats, confirmació d’accés a la mostra o l’objecte d’estudi: desembre.

Lliurament del primer informe per part de l’estudiant.

Quan es tracta d’un projecte d’investigació:

c) Lliurament del protocol del projecte d’ investigació, seguint els apartats del mètode científic segons normativa APA: gener.

d) Obtenció de dades: febrer i març

e) Anàlisi de les dades: abril.

Lliurament del segon informe per part de l’estudiant.

f) Redacció: abril.

g) Lliurament del projecte: la primera setmana de maig.

h) Defensa pública del treball: segona quinzena de maig

Quan es tracta d’una revisió de la literatura o de l’actualització d’un tema:

c) Recerca bibliogràfica: gener i febrer.

d) Anàlisi i revisió crítica de les guies o materials bibliogràfics: març i abril.
Lliurament del segon informe per part de l’estudiant.

e) Redacció: abril.

f) Lliurament del projecte: la primera setmana de maig.

g) Defensa pública del treball: segona quinzena de maig

5. Avaluació.

Hi haurà tres sistemes i moments d’avaluació:

1.- El tutor assignat durà a terme un seguiment continuat de cada treball al llarg de tot el curs. Durant aquest període, l’estudiant haurà de presentar 2 informes de progrés (desembre i abril) de no més de dos folis cadascun. Considerant el treball dut a terme als seminaris i les tutories, el progrés de l’estudiant, etc., el tutor proposarà una nota. En concret s’avaluaran:

 • Iniciativa, viabilitat i originalitat de la proposta o tema
 • Disseny, organització i gestió del treball
 • Ús dels mitjans i eines de recerca apropiats
 • Habilitat per superar les dificultats
 • Grau d’autonomia i rigorositat mostrat per l’alumne/a
 • Acompliment dels terminis i pautes establerts pel tutor

2.- Presentació i defensa pública davant una comissió d’avaluació, constituïda per dos professors/es de l’àrea, un dels quals pot ser el tutor. Per poder defensar el treball, caldrà prèviament el vist-i-plau del professor/a tutor de seminari conforme garanteix que el treball respon als mínims exigits per a la seva defensa. La qualificació es donarà per consens; si no hi ha consens cada membre del tribunal atorgarà una qualificació i se’n farà la mitjana. En concret s’avaluaran :

 • Claredat i precisió de l’exposició
 • Correcció lingüística
 • Originalitat, organització i qualitat dels continguts
 • Resultats i elaboració de les conclusions
 • Adequació de les respostes a preguntes formulades pels membres de la comissió avaluadora
 • Adequació de la presentació al contingut del treball escrit

En aquest sentit, en el calendari d’exàmens caldrà contemplar dos dies destinats a la presentació de projectes. La presentació oral realitzada per l’alumne no excedirà de 15 minuts.

3.- Treball escrit. Hi haurà dues modalitats de treball escrit complementàries. Una memòria del treball realitzat o la redacció d’un article científic acompanyat d’una reflexió sobre el procés d’aprenentatge experimentat. El treball escrit serà corregit pel professor/a tutor. En concret s’avaluaran fonamentalment:

 • Correcció lingüística i bona estructuració de les parts
 • Originalitat de les idees, contribució a la creació de coneixement i aportacions personals
 • Correcció metodològica
 • Adequació de la interpretació de resultats i les conclusions
 • Claredat d’expressió
 • Ús adequat de la bibliografia

Davant errors formals, ja sigui en el treball escrit o en la defensa oral, i sempre que el professor/a tutor consideri que són perfectament resolubles en un breu període de temps, cabria la possibilitat de tornar a avaluar el TFG durant la convocatòria del mes de juny.

La repercussió en la nota final de cadascun dels sistemes d’avaluació serà:

Avaluació del procés (professor/a tutor) 35%; Avaluació de la presentació i defensa pública 25%; Avaluació del treball escrit/article científic (professor/a tutor) 40%

La propietat intel•lectual del TFG serà de l’estudiant/s autor/s del treball. Tot i així, entenent que el professor/a tutor també ha contribuït a la seva elaboració, en el cas que es procedeixi a la seva divulgació o modificació es requerirà el consentiment tant de l’autor/s com del tutor, essent necessari que consti el nom del professor/a tutor com a coautor en segon terme.