Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 29 d'octubre del 2019
grauWINF

Forma de pagament

El pagament dels estudis es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, l'estudiant ha de fer efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats mitjançant domiciliació bancària.
L'import pagat no es retornarà sota cap concepte.

Així mateix, els estudiants que sol·licitin un crèdit per finançar-se els estudis a les entitats bancàries col·laboradores amb la Fundació Blanquerna, ho hauran de comunicar en el moment de la inscripció, per tal que Secretaria els lliuri el document per presentar a l'entitat bancària corresponent.

Preu per crèdit

1) Alumnes que van començar el grau el curs 2018-19: 123,81€

2) Alumnes que van començar el grau abans del curs 2018-19:
- Assignatures de primer curs: 123,81€
- Assignatures de la resta de cursos: 121,45€

  • Nombre de crèdits de la titulació: 240
  • Crèdits previstos per curs: 60

Finançament dels estudis

Per facilitar l'accés a l'oferta formativa de Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d'obtenir ajuts econòmics significatius, a través de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i a través de la borsa de treball. Podeu consultar la informació a: Beques i ajuts