Durada 4 anys
Horari semipresencial - tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 180 ECTS
Preinscripció Fins al 30 de novembre de 2020
grau

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada, sense cap tipus d’interès. En el moment de la inscripció, l’estudiant ha de fer efectiu el 50 % del cost total dels crèdits matriculats. El 50 % restant es reparteix en 9 mensualitats (d’octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària. L’import pagat no es retornarà en cap cas.

Preu per crèdit

105 €

Finançament dels estudis

Per facilitar l’accés a l’oferta formativa de Blanquerna, l’estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d’obtenir ajuts econòmics significatius, a través de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i la borsa de treball. Podeu consultar-ne la informació a l’apartat Beques i ajuts.