Curs 19. L'aprenentatge de la matemàtica orientat a la comprensió del món [Curs tancat]

Durada Horari A - Presencial (30 hores)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióXavier Àvila Morera
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
Preu 85€
escola-d-estiu1043

Inscripció al curs:

Horari:

Horari A - Presencial (30 hores)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

**Curs tancat**


Descripció del curs: 

Formació orientada a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a educació infantil i primària. Es partirà de l’anàlisi d’exemples de bones pràctiques en les diverses etapes educatives des d’una perspectiva cultural i comunicativa basada en la comprensió. Aquesta reflexió es projectarà en propostes concretes d’acció ajustades a la realitat dels participants.


Objectius: 

- Repensar els processos d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques des d’una perspectiva cultural i comunicativa i basats en la comprensió. 
- Establir connexions entre conceptes matemàtics i amb altres àrees de coneixement.
- Vincular la competència matemàtica a la vida quotidiana de l’aula i a la realitat dels infants.
- Dissenyar accions educatives generadores d’interrogants rellevants per a la comprensió del món i la gestió dels processos d’ensenyament-aprenentatge que se’n derivin.


Continguts: 

Reflexió al voltant dels cinc blocs temàtics en els que s’estructura el currículum (numeració i càlcul, relacions i canvi, mesura, espai i forma i estadística i atzar), per bé que no es tractaran com a blocs aïllats ateses les connexions lògiques que s’estableixen des de l’afany per la comprensió de la realitat.
– L’aula com a sistema social emergent. Comunitat, vida matemàtica i aprenentatge.
– Raonament matemàtic. La resolució de problemes. Connexions.
– Representació matemàtica. Comunicació del coneixement matemàtic.
– Recursos i experiències destacades en l’aprenentatge de les matemàtiques.


Activitats: 

Per a l’avaluació de l’aprofitament del curs es tindrà en compte la capacitat d’anàlisi de pràctiques escolars concretes des de la perspectiva cultural i comunicativa basada en la comprensió.
a) Hi haurà una tasca individual que consistirà en el recull d’anotacions de reflexió personal sobre el contingut de les diverses sessions recollides en un portafolis d’aprenentatge en format blog. 
b) Hi haurà una tasca en grup relacionada amb la competència per dissenyar accions educatives generadores d’interrogants rellevants per a la comprensió del món i la gestió dels processos d’ensenyament-aprenentatge que se’n derivin, que s’avaluarà a mitjançant l’exposició en grup reduït d’una proposta d’acció didàctica.


Docents: 

Xavier Àvila Morera. Professora de l'àrea de Didàctica de les matemàtiques i integració de sabers a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL