Curs 14. L'autoestima i l'empoderament per fer front a les dificultats de conducta i aprenentatge. Recursos i estratègies d'intervenció

Durada Horari A - Presencial (30 hores)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióRuben Marichal Plana
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
Preu 85€
escola-d-estiu1038

Inscripció al curs:

Horari:

Horari A - Presencial (30 hores)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

Accés a la plataforma d'inscripció online (a partir del 28 de maig):

Abans de procedir a matricular-vos a qualsevol dels cursos, és imprescindible que reviseu les dades informatives (horaris, assistència, preus, lloc de realització...) a l'espai web de l'Escola d'Estiu 2018. Podeu accedir a la matrícula online de l'Escola d'Estiu a través dels següents enllaços:

1. Accés a Matrícula per a Alumnes i Exalumnes de Blanquerna-URL

2. Accés a Matrícula per a tots els altres usuaris

(Manual d'ajuda per a alumnes i exalumnes) - (Manual d'ajuda per a tots els altres usuaris)


Descripció del curs: 

Aquesta és una proposta pràctica per compartir amb altres mestres un curs de recursos pràctics segons la pròpia personalitat del docent,  les necessitats dels alumnes que tenim i la coherència de la institució que pertanyen per fer front als problemes reals i habituals d’aula derivats de les dificultat de regulació de comportament i dificultats d’aprenentatge amb alumnes que tenen un mal estar i un mal concepte d’ells mateixos i no saben com expressar i connectar amb les seves capacitats d'aprenentatge.


Objectius: 

Objectiu 1: El docent – professional ha de ser capaç d’ampliar la seva consciència del propis recursos que no es conscient que fa servir; així com augmentar la el nivell de comprensió de les necessitats dels alumnes a l’aula i el seu estil d’intervenció quan finalitzi l’activitat.

Objectiu 2: El docent – professional ha de ser capaç de nombrar/escriure més de 10 recursos (ja sigui emocionals, gestió de l’energia, habilitats socials, desactivació d’insults, mediació,....) adquirits al curs davant els conflictes del dia a dia entre els propis alumnes quan finalitzi l’activitat.

Objectiu 3: El docent – professional ha de ser capaç de crear una estratègia d’intervenció, aportant diferents estratègies (clima aula, comunicació, privilegis, alternatives, conseqüències, etc.) davant un pla de convivència d’una gestió de l’aula quan finalitzi l’activitat.

Objectiu 4: El docent – professional ha de ser capaç de proposar diferents recursos davant un alumne/a amb un bloqueig o amb una dificultat d’aprenentatge quan finalitzi l’activitat.


Continguts: 

Sessió 1: Passem de les conductes observables (símptomes) a possibles atribucions a aquesta causa (causes) i possibles influències nostres per augmentar o disminuir una mala conducta.

Sessió 2: Recursos a utilitzar per acompanyar les emocions des alumnes i les energies que se'n deriven. 

Sessió 3: Habilitats de resolució de conflictes i habilitats socials positives entre alumnes. 

Sessió 4: Estratègies davant el control del grup –classe a través de la gestió d’un pla de convivència.

Sessió 5: Bateria d’interacció per ajudar i facilitar l’aprenentatge.


Activitats: 

Activitat 1: Escriure de manera concreta, algun/s recurs/os que t’hagi aportar el curs a nivell pràctic. Exemple: Enumerar 3 recursos, que recordis, per gestionar l’emoció de l’aula, l’energia i les habilitats socials./ Crea en un full un exemple de pòster – material didàctic per gestionar l’energia a l’aula.

Activitat 2:  Fer un esquema dels grans blocs a tenir en compte per crear un Pla de Convivència d’aula, que tendeixi a buscar i crear la col·laboració dels alumnes que no la seva rebel·lia.

Activitat 3: Reflexió escrita sobre els teus punts forts com a docent que afavoreixen la seguretat i la valoració personal dels teus alumnes. A continuació, escriu, també, sobre petits “canvis” que creus que has de millorar, sobre la teva pròpia pràctica docent, que ajudi a millorar l’autoconcepte dels teus alumnes.


Docents: 

Ruben Marichal Plana. Docent de primària, especialista en educació física a escoles d'educació especial. Diplomat en Magisteri. Llicenciat en Pedagogia. Psicomotricista. Format en Psicoteràpia Psicocorporal.