Curs 9. Treballem l'expressió oral [Curs tancat]

Durada Horari B - Semipresencial (30 hores, de les quals 20 són presencials i 10 en línia)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 9h a 13.30h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióNúria Bonet i Agustí
Montserrat Bonet i Agustí
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
escola-d-estiu1033

Inscripció al curs:

Horari:

Horari B - Semipresencial (30 hores, de les quals 20 són presencials i 10 en línia)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 9h a 13.30h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

**Curs tancat**


Descripció del curs: 

Aquest curs pretén donar les eines per aprendre com hem d’aprendre a expressar-nos oralment com a docents i com ho hem de fer per fer aprendre als infants aquestes competències. Sempre dominant les nostres pors, vergonyes i saber gestionar les emocions.


Objectius: 

- Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.  
- Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 
- Interactuar en situacions on intervé més d’un interlocutor, utilitzant estratègies que afavoreixin la comunicació oral. 
- Saber dominar cada competència un mateix per fer després la transferència d’aquest aprenentatge a l’alumnat,  donant les claus, les activitats, les metodologies i les corresponents rúbriques de cara a l’avaluació.


Continguts: 

Sessió 1: Aprendre a estar atent i saber escoltar : activitats d’escolta activa i anàlisi de cada una de les diferents tasques que es realitzin des d’un nivell més senzill al més complex i /o nivells de concentració i escolta des d’una ordre a múltiples ordres. Anàlisi del que s’ha escoltat i saber discriminar el què es important del que és irrellevant.

Sessió 2: Treball sobre els elements prosòdics  que acompanyen l’oralitat: a) gests vocals com són  el  ritme i velocitat, to i entonació i el volum, b) els gests corporals com són la mirada, el moviment del cos, de les mans i c) els gests de intenció comunicativa per a facilitar una articulació clara i precisa que fa fàcil la seva comprensió.

Sessió 3: Treball a partir de textos orals senzills ben estructurats seguint un esquema o guió, acompanyats amb imatges, gravacions, utilitzant un lèxic específic i precís. Texts referits a experiències viscudes o properes. 

Sessió 4: Treball a partir de textos orals però aquest cop cal afegir complexitat com el component semàntic de la llengua, la comparació, derivació, composició, sentit figurat i altres. Alhora saber donar forma a tot el discurs amb una bona introducció, desenvolupament, nus i conclusió final. Com controlar la por, la vergonya, i sentir-se fort davant dels altres

Sessió 5: Es treballarà a partir de situacions comunicatives on hi ha més d’un interlocutor: diàlegs, converses, entrevistes, debats..., exposant el propi punt de vista de manera coherent i formalment adequada, tenint en compte les idees i els arguments dels altres. Invitar a parlar i a escoltar activament, tot respectant el torn de paraula i aportar noves idees. Saber afegir alguna broma, algun element que tregui tensió a la discussió. Bon control del discurs i de les emocions


Activitats: 

Es realitzaran activitats avaluatives a partir d’una explicació teòrica inicial fer després un treball de resolució de problemes; o a partir d’unes activitats fetes prèviament arribar a la teoria.


Docents: 

Núria Bonet i Agustí. Pedagoga, logopeda i professora de música. 

Montserrat Bonet i Agustí. Doctora en Medicina. Foniatra. Logopeda. Professora.