Curs 10. Quan l'art esdevé una experiència inclusiva: Retrat, de l'anàlisi a la creació artística [Curs tancat]

Durada Horari A - Presencial (30 hores)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióCarme Marcè i Canas
Eugènia Mestre Costa
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
escola-d-estiu1034

Inscripció al curs:

Horari:

Horari A - Presencial (30 hores)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

**Curs tancat**


Descripció del curs: 

El curs proposa recursos teòrics i pràctics dins de l’àmbit artístic (visual i plàstica) adreçat a mestres d’Educació Primària. Les sessions de treball contemplen moments per a la pràctica i moments per a la reflexió, per tal d’oferir una eina útil als assistents. Mitjançant la pràctica es podran conèixer diversos materials i procediments artístics, tant de dibuix, pintura com de volum. 

El fil conductor que vertebra el curs és El Retrat, a partir del treball del rostre s’introdueixen els diferents recursos pràctics que els assistents podran conèixer i experimentar; alhora que esdevé l’eix exemplificador per dissenyar propostes de treball a l’aula emfasitzant el valor inclusiu de l’experiència artística.


Objectius: 

Objectiu 1: Distingir els elements bàsics del llenguatge artístic.
Objectiu 2: Utilitzar diferents tècniques i materials plàstics, tant per al treball bidimensional com tridimensional.
Objectiu 3: Elaborar propostes didàctiques d’educació visual i plàstica que afavoreixin l’autoconeixement de l’alumnat, que connectin l’àrea amb altres assignatures (enfoc multidisciplinari), que permetin resoldre les propostes des de diferents recursos plàstics (multidimensionals), emmarcades en l’anàlisi de referents artístics i culturals; i inclusives. 
Objectiu 4: Estructurar les competències bàsiques dins l’àmbit artístic i elaborar propostes per a la seva avaluació, mitjançant diferents activitats d’autoavaluació i coavaluació.


Continguts: 

Cada sessió de treball es divideix en dos parts una presentació de continguts teòrics i una part de taller d’aplicació de tècniques artístiques En aquest segon bloc presentarem tres propostes plàstiques diferents, una per a cada nivell de l’educació primària: inicial, mitjà i superior.

Sessió 1: 
PRESENTACIÓ: 
Estructura, objectius i continguts del curs 
Pressa de contacte amb les diverses realitats docents (Avaluació inicial)

PROPOSTA DE REFLEXIÓ: 
La mirada activa: Observar i analitzar per aprendre a dibuixar. 

EL DIBUIX. Observació i anàlisi
Dibuix al natural : Observació directa i indirecta de models.
Dibuix expressiu, el dibuix més enllà de la figura.

PROPOSTA DE TREBALL PRÀCTIC:
Assaig amb diferents suports i materials de dibuix.
Com treballar el dibuix amb alumnes amb NNEE.

Sessió 2:
PROPOSTA DE REFLEXIÓ:
La mirada activa: Observar i analitzar l’entorn i els referents artístics i culturals.
La construcció del propi coneixement: Resoldre reptes artístics de manera personal i inclusiva, tot utilitzant un ventall ampli de recursos plàstic.

PINTURA. Recursos expressius.       
Alteracions del color i de la forma.
Anàlisi de referents artístics i culturals: Pintura Romànica, Fauvisme, Impressionisme, Expressionisme, Cubisme, Art Conceptual...

PROPOSTA DE TREBALL PRÀCTIC:
Assaig amb diferents suports, tècniques i materials de pintura (pintura al tremp, aquarel·la, tremp d’ou, pintura amb càrregues, pintura acrílica, tècniques mixtes)
Com treballar la pintura amb alumnes amb NNEE.

Sessió 3: 
PROPOSTA DE REFLEXIÓ:
La construcció del propi coneixement: Resoldre reptes artístics de manera personal i inclusiva, tot utilitzant un ventall ampli de recursos plàstic.

TREBALL DE RELLEU I VOLUM
La construcció, el modelat, el buidat, la instal·lació, el Rady Made. 
Treball amb planxes

PROPOSTA DE TREBALL PRÀCTIC:
Assaig amb diferents materials: pastes de modelar, elements naturals, fil d’alumini, planxes de cartró.
Com treballar el volum amb alumnes amb NNEE.

Sessió 4:
PROPOSTA DE REFLEXIÓ:
Planificació del treball a l’aula: assaig i descobriment, la significació de la proposta, ús expressiu del llenguatge artístic, la versatilitat de la proposta, el criteri propi i el autoconeixement.

PROPOSTA DE TREBALL PRÀCTIC:
Creació de propostes didàctiques multidisciplinàries i inclusives aplicant els recursos  treballats en les sessions anteriors. (TREBALL EN PETIT GRUP)
Posada en comú.

Sessió 5:
CLOENDA DE TREBALL PRÀCTIC:
Creació d’un Ready made
Elaboració d’una graella de programació amb activitats competencials i inclusives. 
Elaboració d’activitats d’avaluació competencials: activitats d’autoavaluació i coavaluació

CLOENDA DE REFLEXIÓ:
Autoavaluació (Rúbrica)


Activitats: 

A cada sessió dins l’apartat d’ús i aplicació de tècniques hi haurà un acompanyament individualitzat per tal que l’alumne assoleixi les destreses i els continguts necessaris per portar a terme l’activitat que se’ls proposa.


Docents: 

Carme Marcè i Canas. Mestra tutora d'educació infantil i primària. Mestra especialista d'educació visual i plàstica.

Eugènia Mestre Costa. Mestra tutora d'educació primària. Mestra especialista d'educació visual i plàstica. Llicenciada en Psicologia, especialista en Psicologia de l'Educació. 

Inés Cruces González. Mestra tutora d'educació primària, llicenciada en psicopedagogia i especialitzada en ceràmica i joieria contemporània.