Curs 6. Anglès a infantil: només colors i números?

Durada Horari A - Presencial (30 hores)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióCarme Riba Sadurní
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
escola-d-estiu1030

Inscripció al curs:

Horari:

Horari A - Presencial (30 hores)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

Accés a la plataforma d'inscripció online (a partir del 28 de maig):

Abans de procedir a matricular-vos a qualsevol dels cursos, és imprescindible que reviseu les dades informatives (horaris, assistència, preus, lloc de realització...) a l'espai web de l'Escola d'Estiu 2018. Podeu accedir a la matrícula online de l'Escola d'Estiu a través dels següents enllaços:

1. Accés a Matrícula per a Alumnes i Exalumnes de Blanquerna-URL

2. Accés a Matrícula per a tots els altres usuaris

(Manual d'ajuda per a alumnes i exalumnes) - (Manual d'ajuda per a tots els altres usuaris)


Descripció del curs: 

Aquest curs vol ser un recull d’activitats, tant noves com altres ja existents adaptades a les necessitats de cada mestra/e, que funcionen en contextos d’ensenyament-aprenentatge poc favorables: alumnes exposats a poc anglès, situació en la qual la barrera lingüística és molt gran i hi ha poc domini de la llengua estrangera; grans grups d’alumnes (25 de mitjana); alumnes amb dificultats d’aprenentatge; heterogeneïtat de nivells; varietat en l’ origen socio-econòmic i cultural dels alumnes; pocs recursos humans a l’escola; espai físic poc adequat; manca de materials lingüístics efectius i altres recursos adequats.


Objectius: 

- Ser capaç de començar a plantejar-se un enfocament diferent en la metodologia emprada per ensenyar anglès.
- Ser capaç de valorar la importància d’ensenyar anglès de manera efectiva ja des d’edats primerenques .
- Participar en activitats pràctiques, dinàmiques, efectives i participatives (motrius, sensorials, visuals, tàctils, auditives) que fomenten l’ús de l’anglès, i fàcils de dur a terme en contextos d’ensenyament-aprenentatge poc favorables.
- Ser capaç de generar i utilitzar un ventall ampli i divers de recursos.


Continguts: 

Sessió 1: Presentació i base teòrica molt breu per contextualitzar els continguts a treballar. Històries: metodologia i recursos. 
Sessió 2: Cançons: metodologia i recursos. Metodologia Total Physical Response.
Sessió 3: Jocs: metodologia i recursos.
Sessió 4: Rutines. Activitats AICLE. Gestió de grup. Criteris d'avaluació de l'anglès a Educació Infantil. 
Sessió 5: A partir del material presentat, els cursetistes preparen una activitat (avaluable) de pràctica docent.


Activitats: 

Els participants hauran de debatre certs aspectes i situacions que sorgeixen cada dia a l'aula d'anglès, donant arguments i proposant millores, a partir del que aprenguin en el curs. També hauran de fer propostes didàctiques i mostrar pràctiques docents, un cop hagin vist noves metodologies, recursos i hagin resolt dubtes. Es tracta de que demostrin que poden incorporar noves maneres d'ensenyar anglès a Educació Infantil. Finalment s'inclouran dinàmiques de grup on els cursetistes aportin idees per a compartir amb tothom.


Docents: 

Carme Riba Sadurní. Diplomada en Magisteri, especialitat en llengües estrangeres i Màster en Lingüística Aplicada a l'Ensenyamehnt de l'Anglès com a llengua estrangera. Especialista en metodologia bilingüe per a educació infantil.