Curs 3. El treball amb infants amb NEE en l'educació infantil: els trastorns de la relació, comunicació i llenguatge

Durada Horari A - Presencial (30 hores)
Horari Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h.
Crèdits 1.50 ECTS
CoordinacióMontse Colilles Codina
Anna Tarrida Coromina
Preinscripció Matricula a partir del 28/05/2018
Preu 85€
escola-d-estiu1027

Inscripció al curs:

Horari:

Horari A - Presencial (30 hores)
Del 2 al 6 de juliol de 2018 en horari de 8.30h a 15h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

Accés a la plataforma d'inscripció online (a partir del 28 de maig):

Abans de procedir a matricular-vos a qualsevol dels cursos, és imprescindible que reviseu les dades informatives (horaris, assistència, preus, lloc de realització...) a l'espai web de l'Escola d'Estiu 2018. Podeu accedir a la matrícula online de l'Escola d'Estiu a través dels següents enllaços:

1. Accés a Matrícula per a Alumnes i Exalumnes de Blanquerna-URL

2. Accés a Matrícula per a tots els altres usuaris

(Manual d'ajuda per a alumnes i exalumnes) - (Manual d'ajuda per a tots els altres usuaris)


Descripció del curs: 

Aquest curs està pensat per possibilitar el treball a l'aula amb infants que sovint ens donen la impressió que no es deixen educar. Les dificultats que ens trobem a la pràctica educativa per atendre aquests infants sovint ens porten a posicions estèrils de rigidesa, impotència i angoixa.

S’introduiran els referents del marc educatiu: pedagogia de les condicions i vincle educatiu ; posició de l'educador; diferències entre l'univers familiar i l'escolar. La relació amb els pares: col.laboració  i acompanyament. Es situarà la funció del diagnòstic en la primera infància; normalitat versus particularitat i  la construcció de la subjectivitat. Es treballaran les dificultats en la construcció del cos (consciència del jo) i el vincle amb l'altre; els problemes en la relació i la socialització; les dificultats en el desplegament del llenguatge i la comunicació. També es realitzaran propostes educatives: joc i aprenentatge i es facilitaran orientacions i recursos per la intervenció.


Objectius: 

Objectiu 1: Situar les dificultats específiques dels infants de 0-6, en els processos de construcció de la personalitat: la relació amb els altres, amb l'entorn i amb els objectes.

Objectiu 2: Conèixer els punts en comú i l'especificitat de l'univers escolar enfront del familiar. La posició de l'educador.

Objectiu 3: Situar la tasca de l'atenció precoç a l'escola: detecció, intervenció i derivació a altres recursos de la xarxa socioeducativa i sanitària.

Objectiu 4: Repensar l'oferta educativa i el treball amb el grup per donar cabuda als funcionaments més particulars de cada infant.


Continguts: 

Sessió 1: Desenvolupament  i normalitat. Del discurs del dèficit al dels funcionaments particulars.

Sessió 2: Naixement del subjecte, la construcció del cos i el desenvolupament de la personalitat. Dificultats en els procés de construcció de la personalitat. Recursos de simbolització i recursos de suplència.

Sessió 3: Intervenció educativa: vincles afectius versus vincles educatius.La pedagogia de les condicions i la posició de l'educador. La funció de la institució  escolar i el treball en equip.

Sessió 4: Els aprenentatges: com aprèn un infant? Diferents camins d'accés al saber. La importància del joc. Metodologia i recursos a l'aula.  El concepte d'inclusió.

Sessió 5:  Prevenció, detecció precoç i treball amb xarxa. Indicadors de risc.  Orientacions i recursos específics.


Activitats: 

Activitat 1: Dinàmica de grup per presentar les persones i obrir les preguntes respecte la temàtica del curs. 

Activitat 2:  L' el.laboració i redacció d'un cas. Exposició de casos que hagin presentat dificultats (en els àmbits de la relació, la comunicació i el llenguatge) en el transcurs del curs escolar. Per analitzar la intervenció educativa duta a terme i pensar altres formes d'intervenció que facilitin el consentiment de l'infant a ser educat.  

Activitat 3: Visionat de vídeos:  testimonis de pares d'infants autistes; funcionament d'una institució mèdico-educativa d' infants amb dificultats. Inclosos en la bibliografia

Activitat 4: Lectura i anàlisi del que han transmès alguns autistes , durant la infantesa,  de les seves dificultats i les solucions que van trobar per a fer-ne front. Inclosos en la bibliografia.

Activitat 5: Reflexió sobre àlbums il.lustrats. inclosos en la bibliografia. 

Activitat 6: Lectura i discussió de textos literaris (inclosos en la bibliografia).


Docents: 

Montse Colilles Codina. Psicòloga-psicoanalista. Assessora i formadora d'equips educatius. Formadora d'educació infantil per l'IMEB. Coordinadora del Grup de Treball Art i Literatura de Rosa Sensat. 

Anna Tarrida Coromina. Psicòloga clínica del CDIAP APINAS (Igualada) i del Servei d'Atenció i Consulta de Masquefa. Psicòloga clínica del CSMIJ d'Igualada. Formadora d'educació infantil.