Durada 1 any a Barcelona + 1 any opcional a Boston
Horari Alguns dimarts de 18 h a 21 h, dijous de 18 h a 21 h, divendres de 16 h a 21 h i alguns dissabtes de 10 h a 14 h.
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. Enric Ordeix Rigo, Dr. Carles Cascante-Serratosa.
CoordinacióÀngels Rotllan

Preinscripció Oberta
Preu 8700€
masters-i-postgraus-url17-MAP-7009

Objectius

El màster aportarà als alumnes els coneixements següents:

Competències transversals:

 1. Reforçar la capacitat de pensar i planificar estratègicament, treballant per objectius, de forma autònoma i organitzada, amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència professional per afrontar com a líder i/o gestor els reptes de la comunicació global de qualsevol organització o empresa internacional.
 2. Fomentar la capacitat d’afrontar riscos i de no defugir la presa de decisions, madurar la consciència de les responsabilitats inherents a les conseqüències previstes o imprevistes de cada alternativa que una organització o empresa internacional plantegi i dugui a terme en un entorn global.
 3. Potenciar la capacitat de col·laborar amb altres persones amb la finalitat d’assolir objectius comuns, mitjançant la incorporació a grups de treball o bé crear-ne de nous, amb especial èmfasi en la diversitat i la multiculturalitat dels seus membres, atesa la dimensió internacional o global de les entitats.
 4. Desenvolupar una actitud proactiva d’adaptació a un entorn de canvis que cada cop s’acceleren més, i que afecten especialment la comunicació de les empreses i organitzacions globals, tant en un sentit conceptual com instrumental i laboral, a fi d’anticipar noves respostes imaginatives a partir de la formació rebuda.
 5. Desenvolupar habilitats i fomentar la creació d’una xarxa de contactes amb una doble finalitat:
  1. per relacionar-se amb professionals de la comunicació global d’empreses i organitzacions internacionals;
  2. per mantenir-se al dia de les millors pràctiques i les noves eines de la comunicació global a fi d’assolir responsabilitats internacionals creixents i mantenir-se en l’excel·lència professional.

Competències específiques:

 1. Adquirir els recursos teòrics, la metodologia d’anàlisi i les tècniques adequades per al lideratge, la gestió i l’assessorament de la comunicació corporativa i les relacions públiques, així com la diplomàcia corporativa en empreses multinacionals i organitzacions globals.
 2. Desenvolupar una mentalitat estratègica aplicada a la comunicació global de les empreses i organitzacions internacionals, enfocada a dissenyar i executar les estratègies més efectives, sobre la base d’una anàlisi constant dels entorns canviants, amb uns objectius clars que permetin liderar i gestionar amb eficàcia la comunicació organitzativa, amb públics interns i externs, tant en contextos locals com en escenaris internacionals o globals.
 3. Prendre consciència de la importància d’incorporar a les estratègies de comunicació global uns principis d’actuació que assumeixin la responsabilitat social i el compromís ètic i els valors de les empreses i organitzacions internacionals.
 4. Desenvolupar la capacitat de culminar les estratègies de comunicació global millorant la legitimitat i la implicació social de les empreses i organitzacions amb els seus públics interns i externs: el compromís dels membres o empleats i el compromís de la comunitat entesa en una dimensió internacional o global.
 5. Enfortir les habilitats en les eines de la diplomàcia corporativa i la comunicació amb valors en un entorn multicultural i global.
 6. Potenciar la capacitat d’analitzar i planificar la construcció de la reputació, la identitat i la marca d'una empresa o una organització  global, en el marc que li proporciona la seva responsabilitat social corporativa i els seus valors.
 7. Transmetre les millors pràctiques en comunicació de crisi en empreses i organitzacions globals, mitjançant l’aplicació de les eines per a la recerca, el disseny d’estratègies i la implementació de tàctiques per a la prevenció i la resolució de crisis, que permetin salvaguardar la reputació de les organitzacions i entitats globals.
 8. Fomentar les habilitats necessàries per a crear, gestionar i motivar equips de treball efectius a fi de liderar i portar a terme projectes de comunicació estratègica globals, en qualsevol camp de les relacions públiques considerades en el sentit més ampli, tant en temes de gestió dels continguts de la marca com de gestió de les relacions institucionals.
 9. Proporcionar la confiança necessària en les pròpies capacitats amb la finalitat de facilitar la integració en un entorn laboral molt exigent, com un agent de canvi capaç de mantenir sempre la sintonia necessària entre els valors corporatius i els valors socials, des del coneixement rigorós de la professió i de les habilitats i actituds imprescindibles per a liderar i gestionar amb èxit la comunicació global de les empreses i organitzacions internacionals, tot consolidant la seva legitimitat social.