DireccióJordi Vilaró, PhD
Preinscripció oberta
Modalitat Presencial
doctorats12-DC-SBB

El programa del Doctorat en Salut, Benestar i Bioètica

El programa s'organitza a partir de dos àmbits d'activitats: formació en recerca i activitats formatives de tipus transversalTotes les formacions combinaran activitats online, seminaris especialitzats i grups de treball-discussió.

Activitats de formació en recerca

 • Metodologia avançada en recerca quantitativa
 • Metodologia avançada en recerca qualitativa
 • Publicació i difusió científica

Activitats formatives de tipus transversal

 • Taller de gestió bibliogràfica
 • Taller de redacció científica
 • Jornades de doctorands, on els doctorands hauran de presentar de manera formal l'estat de la seva recerca
 • Assistència a congressos i altres reunions científiques
 • Estades de recerca. Mobilitat. 

Complements de formació

En cas que la Comissió Acadèmica del programa consideri que el perfil inicial del doctorand necessita enriquir-se amb formacions específiques, degut a la seva formació de base o a la línia de recerca a desenvolupar, es recomanarà que segueixi algun dels complements de formació següents:

 • Seminaris metodològics de recerca en Ciències de la Salut i Bioètica
 • Seminari de Bioètica

Pla de recerca

En el termini màxim de 6 mesos de la matriculació al Programa de Doctorat, l'estudiant haurà d'elaborar un pla de recerca que haurà d'incloure una definició del tema de la tesi doctoral, una explicació de la metodologia de treball i dels objectius de la recerca, així com els mitjans i la planificació temporal per dur-la a terme.

A tal d'orientació, el pla de treball ha de contenir els següents apartats:

 • Títol (temptativa) de la tesi doctoral
 • Abstract en el qual es descriu l'objecte d'estudi i la metodologia a emprar (màxim ½ pàgina)
 • Hipòtesi, problema o argument que es pretén respondre, estudiar o analitzar (màxima ½ pàgina)
 • Importància del tema (màxim 1 pàgina)
 • Bases teòriques de la recerca (màxim 1 pàgina)
 • Recerques prèvies realitzades sobre el mateix tema (màxim 2 pàgines)
 • Metodologia (màxim 2 pàgines)
 • Limitacions principals de la recerca (màxim 1 pàgina)
 • Contribució al coneixement (p. ex. nous mètodes, nous conceptes o teories…) (màxim 1 pàgina)
 • Cronograma

En cas d'avaluació negativa del Pla de recerca, i del document d'activitats, per part de la comissió acadèmica responsable del programa, el doctorand haurà d'elaborar un nou Pla de recerca que serà novament avaluat en el termini de sis mesos. En el supòsit de produir-se una segona avaluació negativa, el doctorand causarà baixa definitiva al programa.

Estudiants