DireccióJordi Vilaró, PhD
Preinscripció oberta
Modalitat Presencial
doctorats12-DC-SBB

Objectius i competències

L'objectiu principal del programa de Doctorat en Salut, Benestar i Bioètica és capacitar als estudiants dels coneixements i habilitats per al desenvolupament de models de recerca innovadors i creatius, interrelacionant i donant resposta a les demandes socials i sanitàries que es plantegen en el segle XXI.

Competències bàsiques

(establertes per RD 99/2011 de 28 de gener)

CB11: Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp.
CB12: Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
CB13: Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres de el coneixement a través d'una investigació original.
CB14: Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
CB15: Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
CB16: Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i habilitats personals

CA01: Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.
CA02: Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
CA03: Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
CA04: Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
CA05: Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
CA06: La crítica i defensa intel·lectual de solucions.