Innovació Educativa (PEA1): Pràctiques Educatives Avançades en l'Aprenentatge de les Llengües

Inscripció
cursos-de-formacio-continuadaPEA1

Introducció

Avui en dia el repte de l’ensenyament de llengües, en concret, esdevé crucial pel desafiament que suposa la globalització i la rebuda d’estudiants nouvinguts a les nostres aules. Per reeixir en aquest repte, els fonaments s’han de construir des de la base, atenent els aspectes psicològics i cognitius fins els didàctics, socials i afectius.

Es pretén que el professorat sigui innovador en diferents àmbits a l’aula amb la introducció de programes AICLE, l’ús de  noves eines TIC, l’aprenentatge de la llengua oral i escrita, i la gestió del plurilingüisme i la pluriculturalitat. La necessitat de formar ciutadans globals ens presenta el repte d’assolir bones pràctiques en l’ ensenyament de les llengües quan impartim matèries de continguts primordialment lingüístics i matèries de continguts no lingüístics. A més, el nostre alumnat pertany majoritàriament al grup de “nadius digitals”, molt motivats quan introduïm les TIC a l’aula. Finalment, no podem oblidar que els nois i les noies viuen en un món internacional on les destreses de comunicació interlingüística i intercultural són un valor a l’alça.

És per això que oferim aquest curs a l'entorn de l’aprenentatge de llengües on la teoria i la pràctica interactuïn de forma coherent per avançar en el coneixement i l’aplicació informada d’aquests nous reptes relacionats amb la innovació docent partint de la realitat quotidiana.  

Al final d'aquest mòdul l’alumne ha de:

Ser capaç  de gestionar la informació de manera reflexiva i creativa per a transformar-la en coneixement i liderar processos de millora i d’innovació educativa.
Interrelacionar els seus coneixements teòrics específics de la didàctica de les llengües amb les variables que intervenen a l’aula, a la vegada que adaptar-los al marc curricular i al context escolar en concret.
Desenvolupar habilitats de relació interpersonal, de treball en equip i de lideratge a les sessions del mòdul que els permeti exercir amb competència dins de l’aula i en el centre escolar.
Ser capaç de buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la a l'ensenyament de les llengües de forma original.
Transmetre i fomentar un sentiment d’obertura i respecte cap a les altres llengües i cultures que condueixi al desenvolupament de la competència intercultural i la reflexió a l’entorn d’aquesta.
Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials didàctics per a la classe de llengua estrangera a partir de la literatura infantil, el plurilingüisme i la pluriculturalitat.
Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
Fomentar la lectura i el comentari crític de textos de diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar.
Conèixer i aplicar amb eficàcia recursos digitals per a l’ensenyament de les llengües.
Conèixer els principis bàsics de l’enfocament AICLE i poder aplicar-los en el seu context educatiu.
Ser capaç d’identificar dificultats en el procés de lectura i d’escriptura i de plantejar-ne solucions adequades al context educatiu.
Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.

Destinataris

Mestres i professors de centres educatius amb experiència professional: diplomats, llicenciats i graduats de totes les especialitats. Altres professionals amb perfils idonis relacionats amb l’educació (tècnics, inspecció, gestors de programes, serveis educatius, etc.). 

Professorat

Josep Manel Ballarín. Mestre i Llicenciat en Filologia Catalana. Màster en “Applied Linguistics” (Indiana University). Doctor en Lingüística i Comunicació (UB). Professor de la FPCEE. Investigador del grup de recerca CILCEAL (URL).
Cristina Corcoll. Mestra i traductora. Doctora en Educació (Universitat Ramon Llull). Professora de la FPCEE Blanquerna.  Investigadora del grup de recerca CILCEAL (URL).
M. Carme Flores. Mestra i Llicenciada en Filologia Anglesa. Projecte de tesi aprovat el 2015 sobre AICLE/CLIL. Tesi pendent de dipositar el juny 2018. Professora de la FPCEE Blanquerna. Investigadora del grup de recerca CILCEAL (URL).
Maria González-Davies. Mestra, traductora i Doctora en Filologia Anglesa. Professora titular de l’àrea de Llengües Estrangeres de la FPCEE. Directora del grup de recerca CILCEAL (URL).
Rosa Soler. Màster en Lideratge i Innovació educativa i llicenciada en Filologia Catalana. Professora de Llengua i Literatura i les seves didàctiques als estudis d’Educació de la FPCEE Blanquerna.
Caterina Sugranyes. Llicenciada en Lingüística General. Projecte de tesi aprovat el 2013. Professora de la FPCEE Blanquerna. Investigadora del grup de recerca CILCEAL (URL).


Competències Específiques

Familiaritzar-se amb l’educació plurilingüe: marc teòric i propostes didàctiques. L’Enfocament Plurilingüe Integrador (EPI).
Conèixer les aproximacions més innovadores relacionades amb l’aprenentatge de la llengua oral i escrita i la dimensió literària de la llengua.
Ser capaç de situar i dissenyar propostes d’Aprenentatge Integrat de Llengua i Continguts (AICLE) en el propi context educatiu.
Saber utilitzar les TIC en l’ensenyament de llengües de forma eficaç.

Objectius

Treballar de forma transversal els eixos més innovadors relacionats amb l’ensenyament i aprenentatge de les llengües (català, castellà i anglès): plurilingüisme, aprenentatge de la llengua oral i escrita, AICLE i TIC.
Construir ponts entre la reflexió i les bones practiques d’una banda, i entre tots els nivells educatius, d’altra: des d’Educació Infantil fins a Educació Primària, perquè creiem que la coordinació i la comunicació entre cicles és clau per assolir un aprenentatge efectiu.
Explorar i aplicar d’estratègies i materials basats en enfocaments pedagògics contrastats.
Es recomana que els estudiants hagin assolit, com a mínim, un nivell intermedi de les llengües implicades en el mòdul  (català, castellà i anglès).

Metodologia

Classes magistrals, pràctiques i participatives. Estudi de casos. Treballs i projectes individuals i en grup. Tutoritzacions a nivell individual i grupal. Disseny de propostes d’intervenció didàctica. Presentacions orals sobre els diversos continguts treballats a l’aula. Lectura i discussió d’articles. Treball dirigit i autònom fora de l’aula

Horari

Durada: 30h ( 24h presencials + 6h de treball dirigit)
Calendari sessions presencials: 23, 28 i 30 de maig, 4, 7, 11, 14 i 18 de juny del 2018, dilluns i dimecres de 18.00 h a 21.00 h

Dades d'Interès

Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 30 places.
Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs: 285€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 8 de gener al 16 de maig del 2018, dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h, dimarts de 9.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 21.00 h, amb la butlleta d'inscripció descarregada del marge dret de la pàgina web i degudament emplenada.  

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: del 8 de gener al 16 de maig del 2018

El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó). 
Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 persones inscrites.
Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
​SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu