Retrobar el sentit de les matemàtiques de primària I (numeració i càlcul, relacions i canvi i resolució de problemes)

Inscripció
cursos-de-formacio-continuadaMAT1

Introducció

La manera com molts estudiants han après les matemàtiques a l’escola fa que elaborin estratègies basades en la mecanització i la memorització que els van allunyant de la comprensió; aquest procés sol generar dubtes, inseguretats i fins i tot pot crear una certa aversió a la matemàtica.

Això és especialment greu per als futurs mestres d’educació infantil i primària ja que, a més de fer-los més difícil l’aprenentatge de la didàctica de les matemàtiques, també els pot fer transmetre involuntàriament aquestes actituds negatives als seus futurs alumnes.

Aquesta situació es pot capgirar fàcilment recuperant a temps el sentit, la curiositat i les pròpies estratègies d’aprenentatge mitjançant un treball pràctic i orientat a la comprensió dels coneixements bàsics de matemàtiques en grups reduïts. Això és precisament el que es proposa aquest curs.

Destinataris

Estudiants dels graus en Educació Infantil i Primària.

Programa

Numeració i càlcul

 • El sistema de numeració decimal.
 • Comprensió, usos i representació dels nombres naturals, enters i racionals.
 • Operacions. Significat i relacions entre unes i altres.
 • Propietats de les operacions.

Relacions i canvi

 • Patrons, relacions i funcions.
 • Models matemàtics per representar i comprendre relacions quantitatives.
 • Anàlisi del canvi.

Resolució de problemes

 • Aplicació de les matemàtiques en situacions pràctiques.
 • ​Representació de problemes i cerca de diversos enfocaments per resoldre’ls.
 • Modelització matemàtica d’una situació problemàtica.
 • Aplicació de diverses estratègies de resolució fent servir eines adequades de forma estratègica.
 • ​Justificació de conclusions, reflexió sobre la validesa de resultats, semblances amb problemes similars i identificació de correspondències entre diversos enfocaments.

Objectius

 • Adquirir una actitud positiva envers l’aprenentatge de les matemàtiques.
 • Recuperar el sentit de l’aprenentatge de les matemàtiques mitjançant activitats pràctiques.
 • Promoure la curiositat, l’experimentació, la descoberta i la construcció de coneixement matemàtic.
 • Reorganitzar les pròpies estratègies de pensament matemàtic orientant-les a la comprensió dels continguts bàsics de matemàtiques que es treballen a primària.

Metodologia

Les activitats d’ensenyament i aprenentatge d’aquest curs tenen com a objectiu que l’estudiant adquireixi els coneixements d’una manera pràctica i significativa. Per aquest motiu aquest curs s’organitza a l’entorn d’activitats pràctiques d’experimentació i descoberta que porten a la comprensió dels conceptes matemàtics des d’un plantejament constructivista.

Coordinació

Prof. Xavier Àvila Morera. Àrea d’educació matemàtica i integració de sabers

Professorat

Professorat de l’Àrea de Didàctica de les Matemàtiques

Calendari

Per concretar

Reconeixement de crèdits

 • El curs tindrà el reconeixement de crèdits optatius ECTS per als estudiants de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, si l'estudiant assisteix a un mínim del 80 % del curs i realitza i supera l'avaluació.
 • Els estudiants que facin la inscripció al curs presencialment han de sol·licitar el reconeixement dels crèdits a la butlleta d'inscripció.
 • Els estudiants que facin la inscripció al curs virtualment han de sol·licitar el reconeixement de crèdits enviant un missatge de correu electrònic a l'adreça fpceefctp@blanquerna.url.edu.
 • En cas de no rebre la sol·licitud de reconeixement de crèdits en el moment de la inscripció, es donarà per entès que l'estudiant no vol que se li reconeguin els crèdits de lliure configuració.
 • Un cop els estudiants hagin estat avaluats, se’ls enviarà un missatge de correu electrònic per informar-los que poden passar a recollir el certificat en el cas que siguin aptes.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.
 • Cal tenir present que la normativa acadèmica de la facultat estableix que només és possible reconèixer un  número de crèdits optatius dels plans d'estudi mitjançant cursos d'extensió universitària. Cal consultar la normativa acadèmica a la guia de l'estudiant o a l'SCALA (Secretaria Acadèmica)

Dades d'interès

 • Per afavorir que els participants aprofitin al màxim el curs, la inscripció es limita a 20 places, que s'atendran en estricte ordre d'arribada i pagament.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.
 • La superació d’aquest curs certifica el domini dels coneixements bàsics de primària en el nivell que s’exigeix per superar els mòduls “Didàctica de les matemàtiques a l’educació primària” que s’imparteix a quart curs del grau de mestre d’educació primària i “Didàctica de les matemàtiques a l’educació infantil” que s’imparteix a tercer curs del grau de mestre d’educació infantil. Per la qual cosa no caldrà fer les proves avaluatives d’aquests mòduls orientades a certificar aquesta competència.

Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs: 135€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04)  dates per concretar, amb la butlleta d'inscripció descarregada del marge dret de la pàgina web i degudament emplenada. 

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: Per concretar

El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó). 
Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim d'inscripcions necessàries.
Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu