cursos-de-formacio-continuadaINNOVA2

Introducció

L'ús de les TIC a l'aula enriqueix enormement l'entorn educatiu, perquè permet ampliar les possibilitats d'ensenyament i aprenentatge facilitant la introducció de noves metodologies docents, una organització de l'aula orientada tant al treball individual com col·laboratiu i l'accés compartit a la informació en format audiovisual, entre molts d'altres avantatges. En aquest entorn, la tasca del docent també es renova gràcies a les possibilitats que les TICs ofereixen a l'hora de planificar les activitats didàctiques, en el moment de desenvolupar-les i en la seva avaluació.

Al final d'aquest mòdul l’alumne ha de:

Construir el seu propi entorn personal d’aprenentatge (PLE)
Dissenyar una activitat/unitat didàctica en format flipped classroom
Crear una activitat en format blended incorporant mobile learning sota el disseny instruccional
Conèixer i analitzar les possibilitat que aporta el treball del pensament computacional al centres educatius

Destinataris

Mestres i professors de centres educatius amb experiència professional: diplomats, llicenciats i graduats de totes les especialitats. Altres professionals amb perfils idonis relacionats amb l’educació (tècnics, inspecció, gestors de programes, serveis educatius, etc.). 

Professorat

Jordi Bermúdez. Llicenciat en  química (UAB), en informàtica (UOC) i diplomat en magisteri (FPCEE Blanquerna). Col·laborador del grup de recerca Edutic de la FPCEE Blanquerna. Formador TIC de temes relacionats amb la implementació de les TIC en educació: ús de dispositius mòbils a l'aula, metodologies cooperatives amb l'ús de les TIC, metodologia Fipped, entorns col.laboratius de Google Drive, ús de les xarxes socials a educació. Premi especial de bones pràctiques en innovació i TIC del Consorci pel projecte "Ús de Google Drive com a eina de treball col.laboratiu, gestió docent i avaluació de l'alumnat". Mestre d'educació primària a l'Escola Sadako de Barcelona.

Carlos García.  Enginyer tècnic en informàtica de gestió (UPC) i  Màster en TIC aplicat a la educació (IUP). Formador i dissenyador de continguts destinats a alumnes de secundària que cobreixen la major part del currículum de tecnologia del Departament d’Educació de Catalunya, aplicant estratègies pedagògiques basades en l’ús de les TIC com a vehicle fonamental: aprenentatge problematitzat, mapes de conceptes, pissarres digitals, portafoli docent de l’alumne... Formador i dissenyador de continguts específics de l’àrea d’informàtica per a batxillerat i per a la formació d’adults, tant docents com d’altres àmbits professionals. Participa activament en projectes pedagògics d’ús de entorn LEGO Mindstorm aplicats a la robòtica educativa i d’introducció de tauletes iPad en el currículum de secundària. Professor de tecnologia a l'Escola Garbí Peré Vergés de Badalona.

Elena Ojando. Llicenciada en Pedagogia i Psicologia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (URLL). Màster en Pedagogia Social i Lideratge de la Transformació Socioeducativa del segle XXI. Actualment cursa el Doctorat en Ciències de l’Educació i la seva línia de recerca està encaminada a la incorporació de la Flipped Classroom com a model d’innovació educativa que integra la tecnologia de manera invisible en els processos d’ensenyament i aprenentatge. Membre del grup de recerca PSITIC des del 2006, participant en diferents projectes de recerca i d’innovació educativa amb suport TIC. Ha estat cap de projectes del Centre de Tecnologies Ituarte (Fundació Jesuïtes Educació). Professora de la FPCEE Blanquerna en Gestió de la informació i les TIC, utilització didàctica de les TIC, disseny de materials didàctics i entorns digitals d'aprenentatge i taller de metodologia del Treball de Fi de Grau. Coordina el Màster Universitari d'Innovació pedagògica i lideratge educatiu en el segle XXI.

Anna Padilla. Mestra d'Educació Infantil i Primària. Cap del Departament d'Innovació i Formació de l’Escola Sant Gervasi Cooperativa. Coordinadora de Projectes de la Fundació Tr@ms. Formadora TAC.

Víctor Pons. Mestre tutor de Primària des del curs 2011-2012 a l'Escola Sant Gervasi Cooperativa.Col·laborador amb la FPCEE Blanquerna i la Fundació Tr@ms com a formador de mestres en actiu en l'àmbit de les TAC. Membre de la línia EduTic del grup de recerca PSITIC de la mateixa facultat. Assessor d'escoles en la creació i aplicació del seu Pla TAC.

Miquel Àngel Prats. Doctor en Pedagogia (URL), Llicenciat en Psicopedagogia (URL) i Diplomat en Professorat d’EGB (URL). Director del Grau en Educació Infantil, professor titular de Tecnologia Educativa i investigador responsable de la línia EduTIC del grup de recerca PSiTIC de la FPCEE Blanquerna (URL). Responsable del projecte Campus Virtual Blanquerna (SCALA) i col∙laborador del projecte Edu21. Compagina l’activitat acadèmica universitària amb l’activitat divulgativa en diferents mitjans de comunicació. També ha estat coordinador acadèmic del Màster Universitari d'Innovació educativa i TIC i del Màster Universitari en Innovació pedagògica i lideratge educatiu en el segle XXI. Ha estat director del CETEI (Centre de Tecnologies ITUARTE) de la Fundació Joan XXIII (2008‐2011), director de les cinc edicions de l'ITworldEdu (2008‐2012) i vocal de Comunicació del Col∙legi de Pedagogs de Catalunya (2006‐ 2008).

Xavier Sans. Mestre especialitat en Ciències, Màster en educació i E-learning, doctorand en pedagogia. Mestre en actiu. Programació informàtica en diferents llenguatges, Administració de plataforma Moodle. Ha estat president de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya.

Manel Sayrach. Professor de secundària a l'escola Sadako de Barcelona, com a coordinador TAC i facilitador de la implementació de les TIC com a catalitzadores en l'ús de metodologies innovadores. Acompanyant a la introducció de tecnologies mòbils a l'aula, com a formador del professorat i consultor de centres educatius. Col·laborador en equips de treball i recerca de: Fundació Trams, Grup Edutic FPCEE Blanquerna-URL, Apple Education, STEAM Barcelona, entre d'altres.

Jordi Simon. Doctor en Psicologia (URL) i Llicenciat en Geografia i Història (UB). Professor Associat a la FPCEE Blanquerna (URL). Investigador del Grup de Recerca de Parella i Família i de PSITIC (URL) i membre del Servei d’Orientació Pedagògica en l’ús de les TIC (SOPTIC) de la mateixa facultat. Imparteix l'assignatura de Gestió de la informació i TIC en els graus d'Educació i sessions de recerca i publicació de documentació científica en el Màster en Educació Especial-Atenció a la diversitat i sessions sobre aprofitament educatiu dels Wikis i Blogs al Màster universitari en Innovació Educativa i TIC. Docent a l’Escola d’Estiu Blanquerna i col·laborador a nivell tècnic i pedagògic amb diverses institucions i entitats.

Competències Específiques

Desenvolupar la competència digital docent: concepte, instruments i aplicacions, tractament de la informació i organització dels espais de treball, comunicació i col·laboració, ciutadania i identitat digital.
Conèixer i utilitzar l’audiovisual com a eina d’aprenentatge: FlippedClassroom, booktrailer, Storytelling,  videoconferències, els mitjans de comunicació a l’aula.
Conèixer i aplicar el Mlearning: multidispositius a l’aula. Eines i recursos, reptes, avaluació de l’aprenentatge mòbil, experiències destacades.
Incorporar les xarxes socials a l’aula i participar-hi activament: experiències destacades, el Twitter com a eina educativa, possibilitats i dificultats.
Analitzar la robòtica i el pensament computacional com una estratègia metodològica a l’aula.
Conèixer i aplicar tendències i metodologies tecnològiques a l’entorn educatiu.

Objectius

PLE:

Afavorir la competència digital del docent
Oferir recursos per facilitar la creació i disseny del seu propi PLE
Endinsar-se en l’ús de les XXSS com eina d’aprenentatge i comunicació

FLIPPED CLASSROOM:

Conèixer i familiaritzar-se amb el model de la Flipped Classroom
Ser capaç de crear material i emprar recursos digitals per capgirar les classes
Conèixer i utilitzar eines d’edició de video

M-LEARNING:

Identificar i valorar  les característiques del model M-Learning
Relacionar el M-Learnig amb altres models i teories educatives pròpies amb B-learning de l’era digital: Flipped Classroom, Connectivisme, sharisme, B-Learning
Familiaritzar-se i analitzar les APPs educatives que permetin el Mobile learning Iniciar-se en la creació d’APPS

ROBÒTICA:

Valorar el pensament computacional com un instrument de canvi metodològic.
Aprofundir en les diferents característiques del pensament computacional tenint en compte les diferents etapes educatives.

Metodologia

La metodologia es basa en la interconnexió entre teoria i pràctica. Promou la participació activa dels estudiants, tant a nivell individual com en petit grup.

El disseny de les accions i activitats d’aprenentatge incorpora de manera coherent: els mètodes docents presencials, les sessions de petit grup, les tutories docents i l’aprenentatge autònom de l’alumne. En el disseny de les activitats d’aprenentatge es té en compte la implicació de l’estudiant per aconseguir els objectius, per a la qual cosa és imprescindible una assistència continuada de l’estudiant, al llarg de totes les sessions del mòdul, als diferents escenaris d’aprenentatge (gran grup i petit grup). Tot això s’articula amb la finalitat que els estudiants adquireixin les competències descrites anteriorment.

Els recursos fonamentals, en funció de les competències a desenvolupar, són:

Guies o pautes de treball.
Exposicions del professorat per a presentar alguns dels apartats del temari.
Treball individualitzat i/o en grup d’investigació i/o aprofundiment.
Tutories i activitats.
Exposicions orals en l’aula d’alguns dels temes tractats.
Estratègies d’anàlisi de documents diversos: textos escrits, audiovisuals, etc.
Anàlisi de contextos teòric-pràctics.
Participació activa dels estudiants en les activitats realitzades.
Visites a centres educatius. Treball per racons/tallers.
Consultes a experts del sector educatiu.

Horari

Durada: 30 h (24h presencials + 6h de treball dirigit)
Calendari sessions presencials: 
18 i 25 d'octubre, 8, 15, 22 i 29 de novembre, 13 i 20 de desembre del 2017

Horari: dimecres de 18.00 h a 21.00 h

Dades d'Interès

Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 30 places.
Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs: 285€
Preu membre del Col·legi de Logopedes de Catalunya: 256,50 €

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 4 de setembre a l'11 d'octubre del 2017, dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h, dimarts de 9.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 21.00 h, amb la butlleta d'inscripció descarregada del marge dret de la pàgina web, degudament emplenada i adjuntar l'últim rebut d'abonament de la quota de membre del Col·legi de Logopedes.

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: del 4 de setembre al 15 d'octubre del 2017. Cal acreditar la condició de membre  del Col·legi enviant l'últim rebut d'abonament de la quota de soci al correu electrònic fpceefctp@blanquerna.url.edu

El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó). 
Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim 10 persones inscrites.
Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
​SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu