cursos-de-formacio-continuadaINNOVA1

Introducció

La posada en pràctica del currículum per competències té una sèrie d’implicacions de tipus metodològic i també de caire avaluatiu. En aquest mòdul es proposen vuit sessions de treball estructurades en tres blocs temàtics: 

Bloc I. Marc conceptual i legislatiu de les competències.
Bloc II. Com s’ensenyen les competències: aprenentatge cooperatiu i metodologies.
Bloc III. Avaluació de competències.

A cada sessió es proposarà un nucli temàtic propi de cada bloc per reflexionar sobre els aspectes cabdals que permeten progressar cap el desplegament  d’un currículum competencial.

Al final d'aquest mòdul l’alumne ha de:

Analitzar i fer propostes de millora  tenint en compte les característiques del currículum competencial.
Aplicar els canvis en els documents de centre que es deriven de les implicacions que té la implantació del model competencial.
Dissenyar programacions competencials considerant les diferents relacions entre els components del currículum aplicant metodologies competencials des d’un enfocament interdisciplinari.
Conèixer, construir i aplicar diferents instruments d’avaluació coherents amb el model competencial.

Destinataris

Mestres i professors de centres educatius amb experiència professional: diplomats, llicenciats i graduats de totes les especialitats. Altres professionals amb perfils idonis relacionats amb l’educació (tècnics, inspecció, gestors de programes, serveis educatius, etc.). 

Professorat

Elisabeth Alomar. Doctora en Pedagogia (URL), llicenciada en Ciències de l’Educació (UB) i diplomada  Professorat EGB (UB). Professora titular de l'àrea de Pedagogia de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Coordinadora del Màster Universitari d’Educació Especial: Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.

Lorena Becerril . Doctora en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC), postgrau en Ensenyament d’estratègies d’aprenentatge (URL), llicenciada en Psicopedagogía (UOC) i diplomada en Magisteri d’Educació Física. Actualment és formadora i assessora de docents de secundària i primària (SAIP­Blanquerna) i col·laboradora docent als Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la  Universitat Oberta de Catalunya.

Dolors Camarasa. Doctora en Pedagogia (URL) i Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació (UB). Professora en la formació inicial de mestres a l’Àrea de Pedagogia de la FPCEE Blanquerna. Ha estat professora i coordinadora d’Educació Infantil a les Escoles Fleta de Calella.

Eva Liesa. Doctora en Psicologia (URL), Llicenciada en Psicopedagogia (URL), Postgrau en Fonaments Clínics de la Pràctica Psicopedagògica (UB). Professora titular de la Universitat Ramon Llull. Assessora psicopedagògica en projectes d’innovació docent a l’educació obligatòria, postobligatòria i universitària. Coordinadora de la línea de recerca en Assessorament Psicopedagògic (FPCEE Blanquerna) .

Ruth Lladó. Llicenciada en Pedagogia (URL), diplomada en Magisteri de Primària, Postgrau d’educació infantil (UNED) i Màster en direcció i gestió de centres educatius (UB). És tutora de 1r d’ESO i membre de l’equip d’innovació pedagògica de l’escola.

Paula Mayoral. Doctora en Psicologia (URL), Postgrau en Estratègies d’Ensenyament-Aprenentatge (URL), Llicenciada en Psicologia (URL) i Diplomada en Educació Social (URL). Professora Associada de la FPCEE Blanquerna (URL). Investigadora del grup de recerca consolidat Seminari Interuniversitari en Estratègies d'Ensenyament i Aprenentatge (SINTE). Revisora de la Revista Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport.

Gemma Vallès. Llicenciada en filologia anglesa (UB), Màster en direcció i gestió de Centres Educatius (UB) i Màster interuniversitari en Psicologia de l’educació (URL). Professora d’anglès, tutora d’ESO i professora de Science a primaria (AICLE).


Competències Específiques

Conèixer les propostes educatives actuals basades  en l'aprenentatge per  competències.
Identificar experiències innovadores en educació primària i secundària i observar i valorar la importància de saber treballar en equip.
Dissenyar, planificar i avaluar l'activitat docent i l'aprenentatge en l'aula tenint en compte la diversitat de l'alumnat.

Objectius

A partir d’un model consensuat d’escola, aplicar les competències com a eix important en el projecte educatiu.
Saber programar per competències integrant metodologies competencials.
Conèixer, construir i aplicar diferents instruments d’avaluació per tal d’avaluar competències tenint en compte les aportacions del grup.
Identificar les característiques que defineixen el perfil professional del mestre competencial

Metodologia

Es preveu que el mitjà sigui el missatge, és a dir, les metodologies que s’experimentin en el mòdul han de ser models de maneres de treballar a les aules d’acord amb el model competencial.
Es proposaran lectures per a cada sessió a partir de les quals s’iniciarà la discussió i l’anàlisi dels elements més rellevants a considerar en el desplegament del currículum competencial.
S’utilitzaran diferents tècniques cooperatives per treballar en les diferents sessions que seran analitzades per a valorar la seva possible transferència a les aules.

Es portaran a terme anàlisis de casos reals per tal d’aprofundir en el coneixement de la pràctica educativa.
Les activitats proposades requeriran la participació activa en el debat, l’argumentació, la discussió per arribar a acords de consens en els diferents apartats del mòdul que fan referència al projecte educatiu.

Horari

Durada: 30 h (24h presencials + 6h de treball dirigit)
Calendari sessions presencials: 23 i 30 d'octubre, 6, 13, 20 i 27 de novembre, 4 i 11 de desembre del2017
Horari: dilluns de 18.00 h a 21.00 h 

Dades d'Interès

Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 30 places.
Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.

Lloc de Realització

FPCEE Blanquerna
C. Císter, 34
08022 Barcelona

Inscripció

Preu del curs: 285€
Preu membre del Col·legi de Logopedes de Catalunya: 256,50€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 4 de setembre al 16 d'octubre d'octubre del 2017, dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h, dimarts de 9.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 21.00 h, amb la butlleta d'inscripció descarregada del marge dret de la pàgina web i degudament emplenada i adjuntar l'últim rebut d'abonament de la quota de membre del Col·legi de Logopedes.  

Modalitat de pagament presencial: en efectiu i/o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: del 4 de setembre al 16 d'octubre del 2017. Cal acreditar la condició de membre  del Col·legi enviant l'últim rebut d'abonament de la quota de soci al correu electrònic fpceefctp@blanquerna.url.edu

El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó). 
Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 persones inscrites.
Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.

Informació

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
​SIOE
C. del Císter, 34
08022-Barcelona
Tel. 93 253 30 06
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu