Màster Universitari en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut

Preinscripció online
Durada 1 any (temps complert) / 2 anys (temps parcial)
Horari matins
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. José Morales
Preinscripció Des del 7 de febrer fins al 10 de juliol de 2017
masters-universitarisMEEF

Màster Universitari en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut

Logo dle Coplefc

El màster respon a la demanda social de continguts d’alt nivell que permeten un desenvolupament qualitatiu dels professionals que volen excel·lir en les ciències de la salut i l’entrenament esportiu a partir d’una visió integrada de la millora de la condició física en els dos àmbits. L’expert en la millora de la condició física actual requereix un professional capaç d’actuar en l’àmbit de l’entrenament i també en l’àmbit de la salut en col·lectius diversos. Aquest màster pretén aprofundir en el coneixement de les darreres tendències i les aplicacions pràctiques més innovadores de la mà d’experts reconeguts en la comunitat científica i en la pràctica professional. L’ús de la tecnologia i dels instruments de valoració i de control constitueix una tendència transversal durant el màster. La seva finalitat, per tant, és la d’oferir els coneixements i les eines necessàries per esdevenir un professional competent en aquests àmbits i apropar els estudiants al món de la recerca científica.

Criteris d’admissió

Per a l'admissió al Màster Universitari en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut és imprescindible complir els requisits d'accés establerts en el Reial decret 1393/2007, que regula els estudis universitaris oficials de postgrau. D'acord amb el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, per accedir al Màster Universitari en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut, els estudiants hauran d'estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d’un altre expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Les titulacions d'origen que donaran accés a la realització del màster seran aquelles que desenvolupen competències relacionades amb l'educació i la salut, des de diferents rols, concretament:

Diplomats o graduats (previs a l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior):

  • Diplomatura de Fisioteràpia
  • Diplomatura de Mestre d'Educació Física
  • Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
  • Llicenciatura en Medicina –especialitat: Medicina de l'Esport

S'informa els estudiants que, en el cas que les titulacions d'accés siguin la Diplomatura de Fisioteràpia i de Mestre d'Educació Física, l'obtenció del títol de màster universitari no permet l'accés als estudis de doctorat si no han superat un mínim de 300 ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials.

Graduats (espai europeu d’educació superior):

  • Graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
  • Graduat en Fisioteràpia
  • Graduat en Medicina –especialitat: Medicina de l'Esport

Els criteris de selecció i accés de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL es basaran en:

  • Nota mitjana de l'expedient acadèmic (40%)
  • Experiència professional prèvia en l'àmbit de la docència en la salut i l'entrenament esportiu (20%)
  • Motivació de l'estudiant (20%)

Verificació, Seguiment i Procés d'Acreditació