Màster Interuniversitari en Pedagogia Musical de 0 a 12 anys

Preinscripció online
Durada 1 any
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Reina Capdevila
Preinscripció Des del 2 de febrer fins al 4 de juliol de 2016
masters-universitarisMIPM

Màster Interuniversitari en Pedagogia Musical de 0 a 12 anys

El Màster Interuniversitari en Pedagogia Musical 0-12 s’adreça a mestres d’educació infantil i primària, educadors socials, músics i altres professionals que vulguin professionalitzar-se en el camp de la pedagogia musical en diferents àmbits i contextos, per capacitar-los en la necessària renovació pedagògica en el camp de la música, tant en entorns de la primera infància com a les escoles d’educació infantil i primària, o en contextos socials, artístics i institucionals diferents. El màster està impartit per tres universitats catalanes: Universitat Ramon Llull, Universitat de Girona i Universitat de Vic.

Criteris d'admissió

Per a l'admissió al Màster Interuniversitari de Pedagogia Musical 0-12 és imprescindible complir els requisits d'accés establerts en el Reial decret 1393/2007, pel qual es regula els estudis universitaris oficials de postgrau. D'acord amb el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, per accedir al Màster Interuniversitari de Pedagogia Musical 0-12, els estudiants hauran d'estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d’un altre expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
És requisit obligatori el coneixement musical previ, equivalent a un grau elemental. 

Les titulacions d'origen que donaran accés al màster són:

 • Diplomatura de Mestre d’Educació Infantil, d’Educació Primària, d’Educació Especial, de Llengua Estrangera, d’Educació Física o d’Educació Musical
 • Graduat en Educació Infantil o Educació Primària 
 • Llicenciatura o graduat en Pedagogia
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • Títol Superior de Música

Els criteris de selecció i accés de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL es basaran en:

 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic (30%)
 • Experiència professional prèvia en l'àmbit de la docència i l'educació (15%)
 • Formació i experiència musical (35%)
 • Formació complementària en l'àrea d'estudi del màster (10%)
 • Nivell d'idiomes (anglès) B1, segons RD 29/12/07 (10%)

Els criteris per valorar l'experiència professional en cas del seu reconeixement són:

 • Funcions i responsabilitats desenvolupades (50%)
 • Publicacions i comunicacions en congressos i jornades científiques (20%)
 • Anys d'experiència (20%)
 • Diversitat de l'experiència acumulada i altres experiències laborals no incloses en l'àmbit del màster (10%)

També es té en compte la possibilitat d'accés al màster des de les titulacions següents:

 • Diplomatura i graduat en Educació Social
 • Llicenciatura i graduat en Psicologia
 • Llicenciatura i graduat en Psicopedagogia

A més, es considera la possibilitat de reconeixement de crèdits si s'accedeix des d'alguna titulació pròpia relacionada amb els estudis del màster.

La Comissió del Màster Universitari és l'òrgan responsable d'avaluar els criteris d'accés i admissió, valorar l'experiència professional i establir la llista d'admesos. Aquesta comissió també estudiarà l'oportunitat de reconèixer totalment o parcialment els complements de formació requerits depenent de l’expedient acadèmic de cada estudiant.
La Comissió del Màster Universitari es reunirà de forma periòdica per fer-ne el seguiment i avaluació, així com per a la resolució de casos particulars.
Aquesta comissió està composta per un coordinador de la Universitat Ramon Llull i dos coordinadors interns de les dues universitats restants.

 

Verificació, Seguiment i Procés d'Acreditació

En col.laboració amb: