Grado en Enfermería
Durada 4 anys
Horari Torn matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 7 febrer 2017
grauGINF

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL afavoreix el tracte personal entre professor i estudiant, en un clima de diàleg i participació per tal de fomentar la capacitat creativa i estimular l’esperit crític.

Els estudiants reben la formació de caràcter humanístic i interdisciplinari, a partir de quatre grans blocs pedagògics:

  • classes magistrals 
  • seminaris
  • simulació clínica
  • pràctiques professionals

Classes magistrals

Dedicades a les matèries de contingut teòric, són impartides per professors que excel·leixen en l’àmbit de la docència i la investigació, i majoritàriament són professionals en actiu.

Aules de simulació clínica

Les aules de simulacions clíniques són espais formatius que simulen diferents escenaris professionals (unitat hospitalària, consulta d'atenció primària de salut, etc...) on es desenvolupen les actituds i les habilitats imprescindibles per realitzar les posterior pràctiques a les institucions d'àmbit sanitari i social en els quals la Facutat té signat un conveni de pràctiques. 

Seminaris en grups reduits

Els seminaris són unes assignatures pròpies dels centres Blanquerna en la què es fa un seguiment personalitzat dels estudiants, se’n potencia la iniciativa i s’hi desenvolupen les competències universitàries i professionals específiques de la infermeria. En els seminaris es treballa amb una metodologia fonamentada en l'aprenentatge basat en la resolució de problemes; s'aprèn a resoldre situacions relacionades amb la salut a través de la cerca d'informació, el plantejament de solucions, la discussió i el treball en equip, amb el seguiment d'un professor-tutor i en grups de 8-10 estudiants.

Pràctiques

Des del primer curs a la Universitat es compagina l'estudi amb la pràctica clínica perquè l'estudiant s'aproximi al món professional. Això permet adquirir experiència i facilita, en el futur la inserció al món laboral.
La Facultat de Ciències de la Salut Blanquera-URL té més de 90 centres sanitaris i sociosanitaris de referència -públics i privats-, centres educatius, esportius, centres penitenciaris, associacions, etc... on es duen a terme les pràctiques externes. Es calcula que el 90% dels graduats acaben obtenint feina a partir de les pràctiques realitzades.

Estudis a l'estranger

Els estudiants tenen la possibilitat d'acollir-se a diversos programes d'intercanvi amb altres universitats estrangeres (programes Erasmus, Leonardo, Sèneca,..), així com fer pràctiques a l’estranger en els darrers cursos de la carrera i participar en programes de Cooperació Internacional.